Filters: get

Wymaga autoryzacji

Zwraca filtry, do których użytkownik ma dostęp. Wypróbuj teraz lub zobacz przykład.

Prośba

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/filters/filterId

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
accountId string Identyfikator konta, dla którego chcesz pobrać filtry.
filterId string Identyfikator filtra, dla którego chcesz pobrać filtry.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji z użyciem co najmniej jednego z tych zakresów (więcej informacji o uwierzytelnianiu i autoryzacji).

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit
https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly

Treść żądania

Nie podawaj treści żądania za pomocą tej metody.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, ta metoda zwróci w treści odpowiedzi zasób zarządzania.filter.

Przykłady

Uwaga: dostępne dla tej metody przykłady kodu nie odzwierciedlają wszystkich obsługiwanych języków programowania. Listę obsługiwanych języków znajdziesz na stronie z bibliotekami klienta.

Java

Używa biblioteki klienta Java.

/*
 * Note this code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Filters Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request gets an existing filter.
 */
try {
 Filter filter = analytics.management().filters().get("123456",
   "1223334444").execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

Wykorzystuje bibliotekę klienta PHP.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Filters Developer Guide for details.
 */

// This request gets an existing filter for the authorized user.
try {
 $filter = $analytics->management_filters->get('123456', '7654321');

} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}

Python

Używa biblioteki klienta Pythona.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Filters Developer Guide for details.

# This request gets an existing filter.
try:
 filters = analytics.management().filters().get(
   accountId='123456',
   filterId='1223334444'
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

JavaScript

Używa biblioteki klienta JavaScript.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the Filters Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request gets an existing filter.
 */
function getFilter() {
 var request = gapi.client.analytics.management.filters.get({
  'accountId': '123456',
  'filterId': '1223334444'
 });
 request.execute(function (response) { // Handle the response. });
}

Wypróbuj

Użyj eksploratora interfejsów API poniżej, aby wywołać tę metodę na aktywnych danych i zobaczyć odpowiedź. Możesz też wypróbować samodzielny eksplorator.