Filters: delete

Wymaga autoryzacji

Usuń filtr. Wypróbuj teraz lub zobacz przykład.

Prośba

Żądanie HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/filters/filterId

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
accountId string Identyfikator konta, dla którego chcesz usunąć filtr.
filterId string Identyfikator filtra do usunięcia.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji z tego zakresu (więcej informacji o uwierzytelnianiu i autoryzacji).

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit

Treść żądania

Nie podawaj treści żądania za pomocą tej metody.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, ta metoda zwróci w treści odpowiedzi zasób zarządzania.filter.

Przykłady

Uwaga: dostępne dla tej metody przykłady kodu nie odzwierciedlają wszystkich obsługiwanych języków programowania. Listę obsługiwanych języków znajdziesz na stronie z bibliotekami klienta.

Java

Używa biblioteki klienta Java.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Filters Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request deletes an existing filter.
 */
try {
 analytics.management().filters().delete("123456", "1223334444").execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

Wykorzystuje bibliotekę klienta PHP.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Filters Developer Guide for details.
 */

// This request deletes an existing filter for the authorized user.
try {
 $analytics->management_filters->delete('123456', '7654321');

} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}

Python

Używa biblioteki klienta Pythona.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Filters Developer Guide for details.

# This request deletes an existing filter.
try:
 filters = analytics.management().filters().delete(
   accountId='123456',
   filterId='1223334444'
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

JavaScript

Używa biblioteki klienta JavaScript.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the Filters Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request deletes an existing filter.
 */
function deleteFilter() {
 var request = gapi.client.analytics.management.filters.delete({
  'accountId': '123456',
  'filterId': '1223334444'
 });
 request.execute(function (response) { // Handle the response. });
}

Wypróbuj

Użyj eksploratora interfejsów API poniżej, aby wywołać tę metodę na aktywnych danych i zobaczyć odpowiedź. Możesz też wypróbować samodzielny eksplorator.