Custom Dimensions: update

Wymaga autoryzacji

Aktualizuje istniejący wymiar niestandardowy. Wypróbuj teraz lub zobacz przykład.

Prośba

Żądanie HTTP

PUT https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/customDimensions/customDimensionId

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
accountId string Identyfikator konta wymiaru niestandardowego do zaktualizowania.
customDimensionId string Identyfikator wymiaru niestandardowego, który chcesz zaktualizować.
webPropertyId string Identyfikator usługi internetowej dla wymiaru niestandardowego do zaktualizowania.
Opcjonalne parametry zapytania

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji z tego zakresu (więcej informacji o uwierzytelnianiu i autoryzacji).

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit

Treść żądania

W treści żądania podaj zasób management.customDimension.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci w treści odpowiedzi management.customDimension.

Przykłady

Uwaga: dostępne dla tej metody przykłady kodu nie odzwierciedlają wszystkich obsługiwanych języków programowania. Listę obsługiwanych języków znajdziesz na stronie z bibliotekami klienta.

Java

Używa biblioteki klienta Java.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 */

/*
 * This request updates an existing custom dimension.
 */

// Construct the body of the request and set its properties.
CustomDimension body = new CustomDimension();
body.setName("Campaign Group");
body.setScope("SESSION");
body.setActive(true);

try {
 analytics.management().customDimensions()
   .update("123456", "UA-123456-1", "ga:dimension2", body).execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

Python

Używa biblioteki klienta Pythona.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.

# This request updates an existing custom dimension.
try:
 analytics.management().customDimensions().update(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1',
   customDimensionId='ga:dimension2',
   body={
     'name': 'Campaign Group',
     'scope': 'SESSION',
     'active': True
   }
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

Wypróbuj

Użyj eksploratora interfejsów API poniżej, aby wywołać tę metodę na aktywnych danych i zobaczyć odpowiedź. Możesz też wypróbować samodzielny eksplorator.