Hashing Client Id: hashClientId

Wymaga autoryzacji

Podaje hasz danego identyfikatora klienta, który można znaleźć w niektórych formatach eksportowanych danych. Wypróbuj teraz

Prośba

Żądanie HTTP

POST https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/clientId:hashClientId

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji z użyciem co najmniej jednego z tych zakresów (więcej informacji o uwierzytelnianiu i autoryzacji).

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit
https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly

Treść żądania

W treści żądania podaj zasób haszujący identyfikator klienta.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci odpowiedź o następującej strukturze:

{
  "kind": "analytics#hashClientIdResponse",
  "webPropertyId": string,
  "clientId": string,
  "hashedClientId": string
}
nazwa usługi, Wartość Opis Uwagi
kind string Typ zasobu odpowiedzi operacji szyfrowania identyfikatora klienta.
webPropertyId string Wartość webPropertyId określona w żądaniu.
clientId string Wartość clientId określona w żądaniu.
hashedClientId string Zaszyfrowany identyfikator klienta odpowiadający wartościom clientId i webPropertyId określonych w żądaniu.

Wypróbuj

Użyj eksploratora interfejsów API poniżej, aby wywołać tę metodę na aktywnych danych i zobaczyć odpowiedź. Możesz też wypróbować samodzielny eksplorator.