Niestandardowe wymiary i dane – pakiet SDK na iOS

W tym przewodniku dla programistów opisujemy, jak wdrażać niestandardowe wymiary i dane za pomocą pakietu SDK Google Analytics na iOS w wersji 3.

Przegląd

Wymiary niestandardowe umożliwiają powiązanie metadanych z działaniami, użytkownikami i sesjami w Google Analytics, a dane niestandardowe umożliwiają tworzenie i zwiększanie własnych danych w Google Analytics.

 1. Skonfiguruj niestandardowe wymiary lub dane w interfejsie internetowym Google Analytics. Więcej informacji o konfigurowaniu wymiarów lub danych niestandardowych (Centrum pomocy)
 2. Ustawiaj i wysyłaj wartości niestandardowych wymiarów i danych z aplikacji.

Niestandardowe wymiary i dane składają się z 2 pól:

 • NSNumber Indeks – indeks niestandardowego wymiaru lub rodzaju danych. Ten indeks ma wartość 1.
 • NSString Wartość – wartość wymiaru niestandardowego lub danych niestandardowych. W tym przypadku wskaźniki będą analizowane jako liczba całkowita lub ułamek dziesiętny o stałej wartości, jeśli dane są skonfigurowane na potrzeby typu waluty.

Ustawianie i wysyłanie wartości

Aby ustawić i wysłać wartość wymiaru niestandardowego:

// May return nil if a tracker has not yet been initialized with a property ID.
id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

// Set the custom dimension value on the tracker using its index.
[tracker set:[GAIFields customDimensionForIndex:1]
    value:@"Premium user"];

[tracker set:kGAIScreenName
    value:@"Home screen"];

// Send the custom dimension value with a screen view.
// Note that the value only needs to be sent once, so it is set on the Map,
// not the tracker.

// Previous V3 SDK versions.
// [tracker send:[[[GAIDictionaryBuilder createAppView] set:@"premium"
//                          forKey:[GAIFields customDimensionForIndex:1]] build]];

// // SDK Version 3.08 and up.
[tracker send:[[[GAIDictionaryBuilder createScreenView] set:@"premium"
                           forKey:[GAIFields customDimensionForIndex:1]] build]];

Wartości wymiarów niestandardowych mogą być przesyłane z dowolnym typem działania Google Analytics, m.in. z wyświetleniami ekranu, zdarzeniami, transakcjami e-commerce, czasem działań użytkowników i interakcjami społecznościowymi. Zdefiniowany zakres wymiaru niestandardowego określi w trakcie przetwarzania, które działania będą powiązane z jego wartością.

Aby ustawić i przesłać wartość danych niestandardowych:

// May return nil if a tracker has not yet been initialized with a property ID.
id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];


// Set the custom metric to be incremented by 5 using its index.
[tracker set:[GAIFields customMetricForIndex:1]
    value:[[NSNumber numberWithInt:5] stringValue]];


[tracker set:kGAIScreenName
    value:@"Home screen"];

// Custom metric value is sent with this screen view.
// [tracker send:[[GAIDictionaryBuilder createAppView] build]];   // Previous V3 SDK versions.
[tracker send:[[GAIDictionaryBuilder createScreenView] build]];   // SDK Version 3.08 and up.

Uwagi o wdrażaniu

W tej sekcji znajdziesz dodatkowe informacje, o których należy pamiętać przy wdrażaniu niestandardowych wymiarów lub danych.

Uwagi dotyczące wymiarów niestandardowych

Wartości z zakresami na poziomie użytkownika i sesji mają zastosowanie do wcześniejszych działań

 • Wartości wymiaru niestandardowego z zakresem na poziomie użytkownika lub sesji zostaną zastosowane do wszystkich działań w bieżącej sesji, w tym do wcześniejszych działań. Jeśli nie chcesz, aby wartość wymiaru niestandardowego z zakresem na poziomie sesji lub użytkownika była stosowana do wcześniejszych działań w bieżącej sesji, przed zastosowaniem tej wartości do działania rozpocznij nową sesję.
 • Jeśli np. używasz typu członkostwa jako wymiaru niestandardowego na poziomie użytkownika, a użytkownik zmieni członkostwo w trakcie sesji, przed ustawieniem nowej wartości wymiaru niestandardowego możesz chcieć rozpocząć nową sesję. Dzięki temu działania sprzed uaktualnienia zostaną powiązane ze starą wartością członkostwa, a nowe działania – z nową wartością.

Wymiary niestandardowe i filtry widoków (profili)

 • Wartości niestandardowego wymiaru na poziomie użytkownika lub sesji będą nadal stosowane do wszystkich działań w bieżącej i/lub przyszłych sesjach nawet wtedy, gdy działanie, z którym są wysyłane, zostało odfiltrowane z widoku (profilu) .
 • Podczas filtrowania według wartości wymiaru niestandardowego działania są filtrowane według zakresu tej wartości. Więcej informacji o współdziałaniu filtrów i wartości wymiarów niestandardowych podczas przetwarzania danych.

Uwagi dotyczące danych niestandardowych

Wartości danych niestandardowych są agregowane w raportach

 • Wartości niestandardowych danych są agregowane w raportach tak jak inne wstępnie zdefiniowane wskaźniki w Google Analytics. W związku z tym ustawisz wartość danych niestandardowych na 1, aby zwiększyć łączną sumę tych danych w raportach.

Niestandardowe dane i filtry widoków (profili)

 • Mimo że wartości danych niestandardowych można zwykle ustawić w dowolnym momencie, unikaj ustawiania niestandardowych wartości dla działań, które prawdopodobnie zostaną odfiltrowane z Twoich widoków (profili). Jeśli działanie zostanie odfiltrowane przez filtr widoku danych (profilu), wszelkie powiązane wartości danych niestandardowych też zostaną odfiltrowane. Więcej informacji o niestandardowych wymiarach i danych oraz filtrach widoków (profili).

Ustawianie wartości przy użyciu automatycznego pomiaru ekranu

 • Aby zastosować wartość wymiaru niestandardowego do wyświetlenia ekranu wysyłanego przez automatyczny pomiar ekranu, ustaw tę wartość w metodzie viewDidAppear: kontrolera widoku danych. Na przykład plik .m kontrolera widoku może wyglądać tak:
#import "myViewController.h"
#import "GAI.h"

@implementation myViewController

-(void)viewDidAppear
{
  id<GAITracker> tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker]; // Get the tracker object.
  [tracker set:[GAIFields customDimensionForIndex:1]
      value:@"premium"];
  [super viewDidAppear:animated];  // Custom dimension value will be sent with the screen view.

}

// The remainder of the implementation is omitted.

Nie wysyłaj jako wartości informacji umożliwiających identyfikację osób