Alan Verilerini Alma ve Ayarlama

Bir izleyicide alan verilerinin alınması ve ayarlanması bazen izleyici nesnesinin kendisine referans verilmesini gerektirir. ga() komut sırasına eklenen komutlar eşzamansız olarak yürütüldüğünden ve bir değer döndürmediğinden ve izleyiciler en yaygın olarak create komutu kullanılarak oluşturulduklarından, bir izleyici nesnesine referans verilmesi için create komutu yürütülene kadar beklemek gerekir. Bu işlemi hazır geri çağırma özelliğini kullanarak yapabilirsiniz.

Hazır geri çağırma

Hazır geri çağırma, ga() komut sırasına ekleyebileceğiniz bir işlevdir. İşlev, analytics.js kitaplığı tam olarak yüklenir yüklenmez ve sıraya eklenen önceki tüm komutlar yürütüldüğü anda çağrılır.

Sıraya verilen tüm komutlar sırayla yürütüldüğünden, create komutu eklendikten sonra sıraya hazır bir geri çağırmanın eklenmesi, izleyici oluşturulduktan sonra "hazır geri çağırmanın" yürütülmesini sağlar. Hazır bir geri çağırma çağrıldığında bir varsayılan izleyici oluşturulmuşsa bu izleyici, geri çağırmanın ilk (ve tek) bağımsız değişkeni olarak aktarılır.

Aşağıdaki kod, varsayılan izleyici nesnesine nasıl erişileceğini ve konsola nasıl kaydedileceğini gösterir:

ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto');

ga(function(tracker) {
 // Logs the tracker created above to the console.
 console.log(tracker);
});

ga Nesne yöntemleri ile izleyici alma

Varsayılan izleyici kullanmıyorsanız veya sayfada birden fazla izleyiciniz varsa bu izleyicilere ga nesne yöntemlerinden birini kullanarak erişebilirsiniz.

analytics.js kitaplığı tam olarak yüklendikten sonra, ga nesnesine ek yöntemler ekler. İzleyici nesnelerine erişmek için bu yöntemlerden ikisi (getByName ve getAll) kullanılır.

getByName

Erişmek istediğiniz izleyicinin adını biliyorsanız getByName yöntemini kullanarak bunu yapabilirsiniz:

ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto', 'myTracker');

ga(function() {
 // Logs the "myTracker" tracker object to the console.
 console.log(ga.getByName('myTracker'));
});

getAll

Oluşturulan tüm izleyicilerin bir dizisini almak için getAll yöntemini kullanın:

ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto', 'tracker1');
ga('create', 'UA-XXXXX-Z', 'auto', 'tracker2');

ga(function() {
 // Logs an array of all tracker objects.
 console.log(ga.getAll());
});

Bir takip cihazında depolanan verileri alma

Bir izleyici nesnesine referansınız olduğunda, izleyicide halihazırda depolanmış olan herhangi bir alanın değerine erişmek için bu nesnenin get yöntemini kullanabilirsiniz.

ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto');

ga(function(tracker) {
 // Logs the trackers name.
 // (Note: default trackers are given the name "t0")
 console.log(tracker.get('name'));

 // Logs the client ID for the current user.
 console.log(tracker.get('clientId'));

 // Logs the URL of the referring site (if available).
 console.log(tracker.get('referrer'));
});

Verileri güncelle

İzleyici nesneleri, set yöntemi kullanılarak güncellenebilir. Bir izleyicinin set yöntemi, izleyici nesnesinin kendisinde veya ga() komut sırasına bir set komutu eklenerek çağrılabilir.

Bir izleyici nesnesine referans almak için hazır geri çağırmanın kullanılması gerektiğinden, izleyiciyi güncellemek için önerilen yol ga() komut sırasının kullanılmasıdır.

ga() komut sırası

set komutu iki şekilde çağrılabilir: bir alan ve karşılık gelen değeri iki parametre iletilerek veya alan/değer çiftlerinden oluşan bir nesne iletilerek.

Aşağıdaki örnekte page alanı varsayılan izleyicide '/about' olarak ayarlanmaktadır:

ga('set', 'page', '/about');

Bu örnekte page ve title alanları aynı anda ayarlanmaktadır:

ga('set', {
 page: '/about',
 title: 'About Us'
});

Adlandırılmış izleyici kullanma

Varsayılan izleyici yerine adlandırılmış bir izleyici kullanıyorsanız izleyicinin adını komut dizesinde iletebilirsiniz.

Aşağıdaki çağrı, "myTracker" adlı izleyicideki page alanını ayarlar:

ga('myTracker.set', 'page', '/about');

Takip nesnesinin kendisinde

İzleyici nesnesine referansınız varsa doğrudan bu izleyicinin set yöntemini çağırabilirsiniz:

ga(function(tracker) {
 tracker.set('page', '/about');
});

Ve işareti söz dizimi

İzleyici alanları genellikle alan adları kullanılarak alınır ve ayarlanır. (analytics.js alanlarının ve adlarının tam listesi için alan referansına bakın.)

Alanları almanın ve ayarlamanın alternatif bir yolu, bunlara karşılık gelen Measurement Protocol parametre adlarıyla başvurmaktır.

Örneğin, aşağıdaki iki console.log ifadesi, doküman başlığını konsola kaydeder:

ga(function(tracker) {
 // Gets the title using the analytics.js field name.
 console.log(tracker.get('title'));

 // Gets the title using the measurement protocol
 // parameter name, prefixed with an ampersand.
 console.log(tracker.get('&dt'));
});

Genel olarak "ve" işaretinin kullanılması önerilmez ve yalnızca bir Measurement Protocol parametresi için analytics.js alan adı mevcut olmadığında kullanılmalıdır (bu durum zaman zaman yeni bir özellik analytics.js'de uygulanmadan önce Measurement Protocol'a eklenirse ortaya çıkar).

Sonraki adımlar

Artık izleyici oluşturmayı ve bunlarda depolanan verileri nasıl güncelleyeceğinizi bildiğinize göre, bir sonraki adım bu verilerin işlenmek üzere Google Analytics'e nasıl gönderileceğini öğrenmektir.