ویرایشگر کلاس وفاداری

پیش نمایش اندروید

نام صادر کننده
نام برنامه
نکته ها
100
مقدار بارکد

پیش نمایش وب

نام صادر کننده
نام برنامه
نکته ها
100
مقدار بارکد

کلاس وفاداری

شیء وفاداری