เครื่องมือสร้าง Loyalty Pass

ใช้เครื่องมือต่อไปนี้เพื่อปรับแต่งบัตรสะสมคะแนนและสร้างเป็นข้อมูลโค้ดเพื่อใช้กับ Wallet API

แถวส่วนหัว

แถวบนสุด

บาร์โค้ด

ผ่าน

คำจำกัดความของออบเจ็กต์

คำจำกัดความของคลาส