Google Phương tiện công cộng cung cấp các định dạng phổ biến để trao đổi thông tin về phương tiện công cộng. Các định dạng này giúp các công ty vận tải công cộng dễ dàng xuất bản dữ liệu hơn và giúp nhà phát triển xây dựng ứng dụng mới. Để tìm hiểu thêm về chương trình Đối tác phương tiện công cộng của Google, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.

Lưu ý: Một số nội dung của trang web này được lấy từ trang web của GFS.

Tạo một nguồn cấp dữ liệu tĩnh cho những tuyến đường đã lên kế hoạch và chạy theo lịch cố định.
Sau khi nguồn cấp dữ liệu tĩnh được thiết lập, hãy cung cấp thông tin mới nhất về cảnh báo dịch vụ, thông tin cập nhật về chuyến đi và vị trí xe.