Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Breadcrumb (Tập hợp liên kết phân cấp)

Đường dẫn breadcrumb trên một trang cho biết vị trí của trang trong hệ thống phân cấp trang web và có thể giúp người dùng hiểu cũng như khám phá trang web một cách hiệu quả. Người dùng có thể di chuyển từng cấp một lên cấp trên cùng của hệ thống phân cấp trang web, bắt đầu từ breadcrumb cuối cùng trong đường dẫn breadcrumb.

Breadcrumb hiển thị trên một trang web

Ví dụ

Google Tìm kiếm sử dụng mã đánh dấu breadcrumb trong phần nội dung của trang web để phân loại thông tin trên trang trong kết quả tìm kiếm. Thông thường, người dùng có thể truy cập một trang thông qua các loại cụm từ tìm kiếm rất khác nhau, như được minh họa trong các trường hợp sử dụng sau đây. Mặc dù mỗi cụm từ tìm kiếm có thể trả về cùng một trang web, breadcrumb sẽ phân loại nội dung theo ngữ cảnh của cụm từ đó trên Google Tìm kiếm. Trang ancillaryjustice.html có thể hiển thị các đường dẫn breadcrumb sau tùy thuộc vào ngữ cảnh tìm kiếm:

Một đường dẫn breadcrumb

Một cụm từ tìm kiếm về giải thưởng dựa trên thể loại trong một năm, ví dụ: "Tiểu thuyết hay nhất Giải thưởng Tinh vân năm 2014", có thể tạo thành breadcrumb sau:

Sách Khoa học viễn tưởng Sách đạt giải thưởng

JSON-LD

Dưới đây là ví dụ về mã JSON-LD hỗ trợ breadcrumb đó:


<html>
 <head>
  <title>Award Winners</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "BreadcrumbList",
   "itemListElement": [{
    "@type": "ListItem",
    "position": 1,
    "name": "Books",
    "item": "https://example.com/books"
   },{
    "@type": "ListItem",
    "position": 2,
    "name": "Science Fiction",
    "item": "https://example.com/books/sciencefiction"
   },{
    "@type": "ListItem",
    "position": 3,
    "name": "Award Winners"
   }]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa

Dưới đây là ví dụ về mã RDFa hỗ trợ breadcrumb đó:


<html>
 <head>
  <title>Award Winners</title>
 </head>
 <body>
  <ol vocab="https://schema.org/" typeof="BreadcrumbList">
   <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
    <a property="item" typeof="WebPage"
      href="https://example.com/books">
     <span property="name">Books</span></a>
    <meta property="position" content="1">
   </li>
   ›
   <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
    <a property="item" typeof="WebPage"
      href="https://example.com/books/sciencefiction">
     <span property="name">Science Fiction</span></a>
    <meta property="position" content="2">
   </li>
   ›
   <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
    <span property="name">Award Winners</span>
    <meta property="position" content="3">
   </li>
  </ol>
 </body>
</html>

Vi dữ liệu

Dưới đây là ví dụ về Vi dữ liệu hỗ trợ breadcrumb đó:


<html>
 <head>
  <title>Award Winners</title>
 </head>
 <body>
  <ol itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
   <li itemprop="itemListElement" itemscope
     itemtype="https://schema.org/ListItem">
    <a itemprop="item" href="https://example.com/books">
      <span itemprop="name">Books</span></a>
    <meta itemprop="position" content="1" />
   </li>
   ›
   <li itemprop="itemListElement" itemscope
     itemtype="https://schema.org/ListItem">
    <a itemscope itemtype="https://schema.org/WebPage"
      itemprop="item" itemid="https://example.com/books/sciencefiction"
      href="https://example.com/books/sciencefiction">
     <span itemprop="name">Science Fiction</span></a>
    <meta itemprop="position" content="2" />
   </li>
   ›
   <li itemprop="itemListElement" itemscope
     itemtype="https://schema.org/ListItem">
    <span itemprop="name">Award winners</span>
    <meta itemprop="position" content="3" />
   </li>
  </ol>
 </body>
</html>

HTML

Dưới đây là ví dụ về đoạn breadcrumb HTML trong trang, là một phần của thiết kế hình ảnh.

<html>
 <head>
  <title>Award Winners</title>
 </head>
 <body>
  <ol>
   <li>
    <a href="https://www.example.com/books">Books</a>
   </li>
   <li>
    <a href="https://www.example.com/sciencefiction">Science Fiction</a>
   </li>
   <li>
    Award Winners
   </li>
  </ol>
 </body>
</html>

Nhiều đường dẫn breadcrumb

Nếu có nhiều cách để chuyển đến một trang trên trang web của bạn, bạn có thể chỉ định nhiều đường dẫn breadcrumb cho một trang. Sau đây là một đường dẫn breadcrumb đến một trang về sách đạt giải thưởng:

Sách Khoa học viễn tưởng Sách đạt giải thưởng

Đây là một đường dẫn breadcrumb khác dẫn đến trang đó:

Văn học Sách đạt giải thưởng

JSON-LD

Dưới đây là ví dụ về mã JSON-LD hỗ trợ nhiều đường dẫn breadcrumb:


<html>
 <head>
  <title>Award Winners</title>
  <script type="application/ld+json">
  [{
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "BreadcrumbList",
   "itemListElement": [{
    "@type": "ListItem",
    "position": 1,
    "name": "Books",
    "item": "https://example.com/books"
   },{
    "@type": "ListItem",
    "position": 2,
    "name": "Science Fiction",
    "item": "https://example.com/books/sciencefiction"
   },{
    "@type": "ListItem",
    "position": 3,
    "name": "Award Winners"
   }]
  },
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "BreadcrumbList",
   "itemListElement": [{
    "@type": "ListItem",
    "position": 1,
    "name": "Literature",
    "item": "https://example.com/literature"
   },{
    "@type": "ListItem",
    "position": 2,
    "name": "Award Winners"
   }]
  }]
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa

Dưới đây là ví dụ về mã RDFa hỗ trợ nhiều đường dẫn breadcrumb:


<html>
 <head>
  <title>Award Winners</title>
 </head>
 <body>
  <ol vocab="https://schema.org/" typeof="BreadcrumbList">
   <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
    <a property="item" typeof="WebPage"
      href="https://example.com/books">
     <span property="name">Books</span></a>
    <meta property="position" content="1">
   </li>
   ›
   <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
    <a property="item" typeof="WebPage"
      href="https://example.com/books/sciencefiction">
     <span property="name">Science Fiction</span></a>
    <meta property="position" content="2">
   </li>
   ›
   <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
    <a property="item" typeof="WebPage"
      href="https://example.com/books/sciencefiction/awardwinners">
     <span property="name">Award Winners</span></a>
    <meta property="position" content="3">
   </li>
  </ol>
  <ol vocab="https://schema.org/" typeof="BreadcrumbList">
   <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
    <a property="item" typeof="WebPage"
      href="https://example.com/literature">
     <span property="name">Literature</span></a>
    <meta property="position" content="1">
   </li>
   ›
   <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
    <span property="name">Award Winners</span>
    <meta property="position" content="2">
   </li>
  </ol>
 </body>
</html>

Vi dữ liệu

Dưới đây là ví dụ về Vi dữ liệu hỗ trợ nhiều đường dẫn breadcrumb:


<html>
 <head>
  <title>Award Winners</title>
 </head>
 <body>
  <ol itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
   <li itemprop="itemListElement" itemscope
     itemtype="https://schema.org/ListItem">
    <a itemprop="item" href="https://example.com/books">
      <span itemprop="name">Books</span></a>
    <meta itemprop="position" content="1" />
   </li>
   ›
   <li itemprop="itemListElement" itemscope
     itemtype="https://schema.org/ListItem">
    <a itemscope itemtype="https://schema.org/WebPage"
      itemprop="item" itemid="https://example.com/books/sciencefiction"
      href="https://example.com/books/sciencefiction">
     <span itemprop="name">Science Fiction</span></a>
    <meta itemprop="position" content="2" />
   </li>
   ›
   <li itemprop="itemListElement" itemscope
     itemtype="https://schema.org/ListItem">
    <a itemprop="item" href="https://example.com/books/sciencefiction/awardwinners">
     <span itemprop="name">Award Winners</span></a>
    <meta itemprop="position" content="3" />
   </li>
  </ol>
  <ol itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
   <li itemprop="itemListElement" itemscope
     itemtype="https://schema.org/ListItem">
    <a itemprop="item" href="https://example.com/literature">
     <span itemprop="name">Literature</span></a>
    <meta itemprop="position" content="1" />
   </li>
   ›
   <li itemprop="itemListElement" itemscope
     itemtype="https://schema.org/ListItem">
    <span itemprop="name">Award Winners</span>
    <meta itemprop="position" content="2" />
   </li>
  </ol>
 </body>
</html>

HTML

Dưới đây là ví dụ về đoạn breadcrumb HTML trong trang, là một phần của thiết kế hình ảnh.

<html>
 <head>
  <title>Award Winners</title>
 </head>
 <body>
  <ol>
   <li>
    <a href="https://www.example.com/books">Books</a>
   </li>
   <li>
    <a href="https://www.example.com/books/sciencefiction">Science Fiction</a>
   </li>
   <li>
    Award Winners
   </li>
  </ol>
  <ol>
   <li>
    <a href="https://www.example.com/literature">Literature</a>
   </li>
   <li>
    Award Winners
   </li>
  </ol>
 </body>
</html>

Nguyên tắc

Bạn phải tuân thủ những nguyên tắc này để đủ điều kiện xuất hiện kèm theo breadcrumb trong Google Tìm kiếm.

Bạn nên cung cấp những breadcrumb thể hiện một đường dẫn điển hình mà người dùng thường đi theo để truy cập một trang thay vì cung cấp cấu trúc của URL. Một số phần trong đường dẫn URL không giúp người dùng hiểu được trang đó nằm ở đâu trên trang web của bạn. Ví dụ: Trong URL https://example.com/pages/books/catcher_in_the_rye.html, cả phần pages và phần tử cấp cao nhất example.com đều không cung cấp thêm thông tin nào.

Định nghĩa các loại dữ liệu có cấu trúc

Để chỉ định breadcrumb, hãy xác định một thuộc tính BreadcrumbList có chứa ít nhất hai ListItems. Bạn phải thêm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của bạn đủ điều kiện hiển thị kèm theo breadcrumb.

BreadcrumbList là mục chứa tất cả thành phần trong danh sách. Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về BreadcrumbList tại schema.org/BreadcrumbList.

Thuộc tính bắt buộc
itemListElement

ListItem

Một mảng breadcrumb được liệt kê theo một thứ tự cụ thể. Chỉ định từng breadcrumb bằng thuộc tính ListItem. Ví dụ:


{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "BreadcrumbList",
 "itemListElement": [{
  "@type": "ListItem",
  "position": 1,
  "name": "Books",
  "item": "https://example.com/books"
 },{
  "@type": "ListItem",
  "position": 2,
  "name": "Authors",
  "item": "https://example.com/books/authors"
 },{
  "@type": "ListItem",
  "position": 3,
  "name": "Ann Leckie",
  "item": "https://example.com/books/authors/annleckie"
 }]
}

ListItem

ListItem chứa thông tin chi tiết về một mục riêng lẻ trong danh sách. Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về ListItem tại schema.org/ListItem.

Thuộc tính bắt buộc
item

URL hoặc loại phụ của Thing

URL đến trang web đại diện cho breadcrumb. Có hai cách để chỉ định item:

 • URL: Chỉ định URL của trang. Ví dụ:
  
  "item": "https://example.com/books"
 • Thing: Sử dụng mã nhận dạng để chỉ định URL dựa trên định dạng mã đánh dấu bạn đang sử dụng:
  • JSON-LD: Sử dụng @id để chỉ định URL.
  • Microdata: Bạn có thể sử dụng href hoặc itemid để chỉ định URL.
  • RDFa: Bạn có thể sử dụng about, href hoặc resource để chỉ định URL.

Nếu breadcrumb là mục cuối cùng trong đường dẫn breadcrumb, thì bạn không cần phải chỉ định item. Nếu item không được sử dụng cho mục cuối cùng, Google sẽ sử dụng URL của trang chứa.

name

Text

Tiêu đề của breadcrumb hiển thị cho người dùng. Nếu đang sử dụng Thing với name thay vì URL để chỉ định item, thì bạn không cần phải chỉ định name.

position

Integer

Vị trí của breadcrumb trong đường dẫn breadcrumb. Vị trí 1 biểu thị điểm bắt đầu của đường dẫn.