Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Siêu dữ liệu về quyền đối với hình ảnh trong Google Hình ảnh

Các nhiếp ảnh gia, công ty cung cấp hình ảnh và các ngành liên quan khác cung cấp thông tin về hình ảnh của họ trong siêu dữ liệu của hình ảnh đó. Google Hình ảnh sẽ hiển thị siêu dữ liệu IPTC trong kết quả tìm kiếm nếu có.

Siêu dữ liệu về quyền đối với hình ảnh trên thiết bị di động

Thêm siêu dữ liệu về quyền đối với hình ảnh

  • Google hỗ trợ định dạng siêu dữ liệu IPTC để quản lý thông tin về bản quyền đối với hình ảnh.
  • Bạn có thể trực tiếp nhúng siêu dữ liệu vào hình ảnh hoặc thêm siêu dữ liệu đó vào một tệp riêng biệt (gọi là tệp trợ giúp). Bạn nên nhúng siêu dữ liệu vào hình ảnh vì cách này giúp tránh tình trạng mất siêu dữ liệu.
  • Bất cứ khi nào có thể, hãy điền thông tin vào các trường creator (người tạo), credit line (nguồn) và copyright notice (thông báo bản quyền) trong siêu dữ liệu IPTC để ghi nhận đầy đủ thông tin về bản quyền.

Bạn nên sử dụng phần mềm quản lý siêu dữ liệu để quản lý siêu dữ liệu cho hình ảnh của mình.

Sau khi bạn thêm siêu dữ liệu về quyền vào hình ảnh của mình và Google thu thập dữ liệu những hình ảnh đó, thì Google Hình ảnh có thể hiển thị siêu dữ liệu IPTC trong kết quả tìm kiếm.

Tôi có thể xóa siêu dữ liệu của hình ảnh không?

Khi bạn xóa siêu dữ liệu hình ảnh, kích thước tệp hình ảnh có thể giảm và giúp các trang web tải nhanh hơn. Tuy nhiên, hãy thận trọng vì việc xóa siêu dữ liệu có thể trái pháp luật ở một số khu vực tài phán nhất định. Siêu dữ liệu hình ảnh cung cấp thông cấp phép và thông tin bản quyền của hình ảnh trên mạng. Theo khuyến nghị của Google, ít nhất bạn nên giữ lại một số siêu dữ liệu quan trọng liên quan đến thông tin nhận dạng và thông tin về các quyền đối với hình ảnh. Ví dụ: bất cứ khi nào có thể, hãy điền thông tin vào các trường creator (người tạo), credit line (nguồn) và copyright notice (thông báo bản quyền) trong siêu dữ liệu IPTC để ghi nhận đầy đủ thông tin về bản quyền.