ไลบรารีของไคลเอ็นต์ GAPI

สำหรับการสื่อสารระหว่างเซิร์ฟเวอร์ (ที่เชื่อถือได้) เราขอแนะนำให้ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ GAPI สำหรับแต่ละภาษาเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีกว่าการพัฒนาผ่าน REST หรือ gRPC ที่เป็นข้อมูลดิบ ไฟล์ Protobuf ที่ไคลเอ็นต์เหล่านี้สร้างขึ้น มีการเผยแพร่แบบสาธารณะที่ https://github.com/googleapis/googleapis/tree/master/google/maps/fleetengine/v1

หากไม่มีไลบรารีในภาษาของแอปพลิเคชัน เราขอแนะนำให้ใช้ปลายทาง gRPC หรือ Fleet Engine REST

หมายเหตุ: ไลบรารี GAPIC มีไว้เพื่อเรียกใช้ในสภาพแวดล้อม (เซิร์ฟเวอร์) ที่เชื่อถือได้ JWT เป็นตัวเลือกที่ไม่จำเป็น ใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบเริ่มต้นของแอปพลิเคชันร่วมกับบทบาท ondemandAdmin ที่เหมาะสม

Java

ไลบรารี Java เผยแพร่ภายใต้ google.maps.fleetengine.v1

Gradle

plugins {
 id "maven-publish"
 id "com.google.cloud.artifactregistry.gradle-plugin" version "2.1.4"
}

publishing {
 repositories {
  maven {
   url "artifactregistry://us-maven.pkg.dev/fleetengine-gapic/maven"
  }
 }
}

repositories {
 maven {
  url "artifactregistry://us-maven.pkg.dev/fleetengine-gapic/maven"
 }
}

dependencies {
 implementation 'com.google.maps:gapic-google-maps-fleetengine-v1-java:latest.release'
}

Maven

<project>
 <distributionManagement>
  <snapshotRepository>
   <id>artifact-registry</id>
   <url>artifactregistry://us-maven.pkg.dev/fleetengine-gapic/maven</url>
  </snapshotRepository>
  <repository>
   <id>artifact-registry</id>
   <url>artifactregistry://us-maven.pkg.dev/fleetengine-gapic/maven</url>
  </repository>
 </distributionManagement>

 <repositories>
  <repository>
   <id>artifact-registry</id>
   <url>artifactregistry://us-maven.pkg.dev/fleetengine-gapic/maven</url>
   <releases>
    <enabled>true</enabled>
   </releases>
   <snapshots>
    <enabled>true</enabled>
   </snapshots>
  </repository>
 </repositories>

 <build>
  <extensions>
   <extension>
    <groupId>com.google.cloud.artifactregistry</groupId>
    <artifactId>artifactregistry-maven-wagon</artifactId>
    <version>2.1.4</version>
   </extension>
  </extensions>
 </build>

 <dependency>
  <groupId>com.google.maps</groupId>
  <artifactId>gapic-google-maps-fleetengine-v1-java</artifactId>
  <version>LATEST</version>
 </dependency>
</project>

คุณใช้ไลบรารีการตรวจสอบสิทธิ์ของ Fleet Engine สำหรับ Java เพื่อสร้างโทเค็นเว็บ JSON ที่ลงชื่อภายในสภาพแวดล้อม Java ได้

คุณดูตัวอย่าง Java สำหรับการโต้ตอบกับ Fleet Engine API ได้ในหน้าการเริ่มต้นใช้งาน Fleet Engine

Node.js / TypeScript

โปรดดู https://www.npmjs.com/package/@googlemaps/fleetengine

npm

npm install @googlemaps/fleetengine

Go

ไลบรารี Go ได้รับการรวมเป็นโมดูลที่ https://pkg.go.dev/maps/fleetengine/v1

package main

import (
  "context"
  "fmt"
  "log"

  "google.golang.org/api/iterator"
  "google.golang.org/api/option"
  fleetengine "google.golang.org/maps/fleetengine/v1"

  pb "google.golang.org/genproto/googleapis/maps/fleetengine/v1"
)

func main() {
  // Set the GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS environment variable to point to a credential configuration file.
  // https://cloud.google.com/docs/authentication/application-default-credentials#GAC
  provider := "cabrio-1501793433270"

  ctx := context.Background()
  vc, err := fleetengine.NewVehicleClient(ctx,
    option.WithQuotaProject(provider),
    option.WithScopes("https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform"),
  )
  if err != nil {
    log.Fatalf("Couldn't connect: %v", err)
  }

  i := vc.ListVehicles(ctx, &pb.ListVehiclesRequest{
    // NB: PageSize determines how many resources each call to the underlying
    // List method returns, not how many values the Iterator will go through.
    // The Iterator will continue making List calls until it exhausts
    // `nextPageToken`.
    PageSize: 10,
    Parent:  "providers/" + provider,
  })
  for {
    v, err := i.Next()
    if err == iterator.Done {
      break
    }
    if err != nil {
      log.Fatalf("Couldn't connect: %v", err)
    }
    fmt.Println(v)
  }
}

Python

โปรดดู https://pypi.org/project/google-maps-fleetengine/0.1.0/

pip

pip install google-auth
pip install google-maps-fleetengine

โค้ดตัวอย่าง

from google.maps import fleetengine_v1
import google.auth
from google.auth import jwt, iam
from google.auth.transport import requests

# CONSTANTS
PROJECT_ID = 'YOUR_GCP_PROJECT_NAME'
VEHICLE_ID = 'YOUR_VEHICLE_ID'
SERVICE_ACCOUNT = f'YOUR_SERVICE_ACCOUNT@{PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com'

# CREATE A JWT FOR AUTHENTICATION
credentials, _ = google.auth.default(scopes=['https://www.googleapis.com/auth/iam'])
signer = iam.Signer(requests.Request(), credentials, SERVICE_ACCOUNT)
jwt_credentials = jwt.Credentials(
 signer,
 issuer=SERVICE_ACCOUNT,
 subject=SERVICE_ACCOUNT,
 audience='https://fleetengine.googleapis.com/',
 additional_claims={
  "authorization": {
   "vehicleid" : VEHICLE_ID
  }
 }
)

# MAKE A REQUEST
maps_fleetengine_client = fleetengine_v1.VehicleServiceClient(credentials=jwt_credentials)
request = fleetengine_v1.GetVehicleRequest(name=f'providers/{PROJECT_ID}/vehicles/{VEHICLE_ID}')
response = maps_fleetengine_client.get_vehicle(request=request)

C#

ดูคำแนะนำในการติดตั้งไลบรารี C# ได้ที่ https://www.nuget.org/packages/Google.Maps.FleetEngine.V1

PHP

ดู https://packagist.org/packages/google/maps-fleetengine

Ruby

ดู https://rubygems.org/gems/google-maps-fleet_engine