Certyfikat GMTSFleetEngine

GMTSFleetEngineIDString

Typy typów

typedef NSStringGMTSFleetEngineIDString
 Określa pole identyfikatora typu Ciąg.

Dokumentacja Typedef

typedef NSString GMTSFleetEngineIDString

Określa pole identyfikatora typu Ciąg.

Pakiet SDK otrzymuje dane ciągu z innych interfejsów API i przekazuje je w niezmienionej formie do Fleet Engine. Fleet Engine wymaga jednak, aby niektóre dane w postaci ciągu znaków były zgodne z określonymi regułami. Dane przekazywane przez pakiet SDK do Fleet Engine mogą spowodować niepowodzenie żądania, jeśli format danych nie jest zgodny z regułami Fleet Engine. Aby uniknąć błędów żądań do Fleet Engine, użyj tego typedef do określenia, które pola z wywołań przychodzących muszą być zgodne z tymi regułami formatowania:

  • Musi on być prawidłowym ciągiem znaków UTF-8 w znormalizowanym formacie UTF-C (patrz http://www.unicode.org/reports/tr15/).
  • Ciąg może mieć maksymalnie 64 znaki.
  • Ciąg nie może zawierać znaków „/”, „:”, „?”, „,” ani „#”.

Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że gdy klient wywołuje pakiety SDK Fleet Engine, ciągi identyfikatorów są zgodne z powyższymi ograniczeniami. Sam pakiet SDK przekazuje do backendu wartości wejściowe bez zmian.