API Địa điểm thử nghiệm

Bản phát hành Places API này chứa một Bản phát hành thử nghiệm cho các tính năng mới:

  • Các chức năng của mô hình Gemini dành cho Places API hỗ trợ các LLM cho Places API để bạn có thể trả về dữ liệu liên quan đến một địa điểm (giờ mở cửa, bài đánh giá, ảnh) cùng với dữ liệu do các LLM cung cấp. Dữ liệu tạo sinh này chứa dữ liệu tổng hợp và tổng hợp từ các LLM để cải thiện dữ liệu đã liên kết với một địa điểm.