Odniesienie klasy GMSEvent

Odniesienie do klasy GMSEvent

Opis

Klasa reprezentująca zdarzenie otwarcia/zamknięcia w obiekcie GMSPeriod.

Usługi

GMSDayOfWeekdzień
 Dzień tygodnia powiązany ze zdarzeniem.
GMSTimetime
 Reprezentacja godziny zdarzenia w formacie 24-godzinnym.
NSDate * data
 Data zdarzenia.
BOOLskrócone
 Wartość logiczna wskazująca, czy szczegóły otwarcia lub zamknięcia zostały obcięte z powodu 7-dniowego okresu, który rozpoczyna się o północy w dniu wysłania żądania i kończy o 23:59 sześć dni później.

Dokumentacja właściwości

– (GMSDayOfWeek) dzień [read, assign]

Dzień tygodnia powiązany ze zdarzeniem.

– (GMSTime*) godzina [read, assign]

Reprezentacja godziny zdarzenia w formacie 24-godzinnym.

0000

- (NSDate*) date [read, assign]

Data zdarzenia.

- (BOOL) obcięte [read, assign]

Wartość logiczna wskazująca, czy szczegóły otwarcia lub zamknięcia zostały obcięte z powodu 7-dniowego okresu, który rozpoczyna się o północy w dniu wysłania żądania i kończy o 23:59 sześć dni później.

Zwraca wartość „prawda”, jeśli czas otwarcia lub zamknięcia dla tego okresu przekracza to 7-dniowe okno.