Tổng quan về API vị trí địa lý

API vị trí địa lý là một dịch vụ chấp nhận yêu cầu HTTPS với tháp di động và các điểm truy cập Wi-Fi mà ứng dụng di động có thể phát hiện. Phương thức này trả về toạ độ vĩ độ/kinh độ và bán kính cho biết độ chính xác của kết quả cho mỗi giá trị nhập hợp lệ.

Tại sao nên sử dụng API vị trí địa lý

Sử dụng API vị trí địa lý để tìm các thiết bị di động không cung cấp các tính năng vị trí địa lý gốc.

Những việc bạn có thể làm với API vị trí địa lý

Với API vị trí địa lý, bạn có thể sử dụng dữ liệu không gian địa lý từ các trạm phát sóng và nút Wi-Fi để nhận thông tin vị trí của thiết bị không có vị trí địa lý gốc hoặc GPS.

Cách hoạt động của API vị trí địa lý

API vị trí địa lý sử dụng các trường dữ liệu thiết bị di động, dữ liệu tháp phát sóng và dữ liệu mảng điểm truy cập Wi-Fi để trả về toạ độ vĩ độ/kinh độ và bán kính chính xác. Phương thức này chấp nhận yêu cầu POST HTTPS tới điểm cuối cùng với nội dung của yêu cầu có cấu trúc JSON. Ví dụ sau đây cho thấy URL yêu cầu và một nội dung yêu cầu mẫu:

  https://www.googleapis.com/geolocation/v1/geolocate?key=YOUR_API_KEY

  {
   "homeMobileCountryCode": 310,
   "homeMobileNetworkCode": 410,
   "radioType": "gsm",
   "carrier": "Vodafone",
   "considerIp": true,
   "cellTowers": [
    // See the Cell Tower Objects section below.
   ],
   "wifiAccessPoints": [
    // See the WiFi Access Point Objects section below.
   ]
  }
 
API có thể trả về dữ liệu cho một số trường dữ liệu di động phổ biến như minh hoạ dưới đây.

Tài nguyên

Bảng sau đây tóm tắt các trường trong phần nội dung yêu cầu của lệnh gọi điểm cuối vị trí địa lý, cùng với loại dữ liệu được cung cấp từ các truy vấn đó.

Tài nguyên dữ liệu Dữ liệu được trả về Định dạng trả về
Các trường dữ liệu di động như thông tin về nhà mạng, thiết bị và mạng. Vĩ độ/kinh độ và bán kính chính xác JSON
Dữ liệu về tháp di động, chẳng hạn như mã vùng của vị trí và mã quốc gia trên thiết bị di động.
Dữ liệu về điểm truy cập Wi-Fi, chẳng hạn như địa chỉ MAC và cường độ tín hiệu.

Cách sử dụng API vị trí địa lý

1 Thiết lập Hãy bắt đầu bằng việc Thiết lập dự án Google Cloud của bạn và hoàn thành những hướng dẫn thiết lập tiếp theo.
2 Thử yêu cầu thông tin vị trí địa lý Sau khi có khóa API, bạn có thể bắt đầu kiểm tra API vị trí địa lý bằng cách sử dụng cURL hoặc Postman. Hãy xem phần Yêu cầu mẫu trong hướng dẫn Yêu cầu và phản hồi về vị trí địa lý để biết thông tin chi tiết.
3 Lấy mã nhận dạng ô ID từ các trạm phát thanh khác nhau Xem phần Tính toán ô IDTính toán newRadioCellID để truy cập vào các tháp cũ và mới hơn.
4 Tìm hiểu kiến thức cơ bản về câu trả lời Khám phá các phản hồi dữ liệu vị trí địa lý để chuẩn bị sử dụng dữ liệu về độ cao cho ứng dụng của bạn. Xem phần phản hồi vị trí địa lý để biết thêm chi tiết.

Thư viện ứng dụng có sẵn

Hãy gọi API này bằng ngôn ngữ mà bạn chọn thông qua một trong những thư viện ứng dụng sau:

Ứng dụng Java, ứng dụng Python, ứng dụng Go và ứng dụng Node.js của Google Maps là các thư viện ứng dụng được cộng đồng hỗ trợ, có nguồn mở theo Giấy phép Apache 2.0. Tải các chương trình này xuống từ GitHub. Tại đây, bạn cũng có thể tìm thấy hướng dẫn cài đặt và mã mẫu.

Các bước tiếp theo