Cung cấp phản hồi về việc xác thực địa chỉ

Để giúp chúng tôi cải thiện chất lượng của API Xác thực địa chỉ, bạn có thể tuỳ ý cung cấp ý kiến phản hồi cho Google để cho chúng tôi biết liệu người dùng cuối có chấp nhận một địa chỉ đã xác thực hay không. Ý kiến phản hồi này giúp chúng tôi cải thiện độ chính xác tổng thể của API.

Yêu cầu phản hồi về việc xác thực địa chỉ

Để đưa ra ý kiến phản hồi sau khi gọi một phương thức xác thực địa chỉ, hãy gọi phương thức provideValidationFeedback (REST) hoặc phương thức ProvideValidationFeedback (gRPC). Ví dụ sau đây đưa ra yêu cầu POST cho API REST:

https://addressvalidation.googleapis.com/v1:provideValidationFeedback?key=YOUR_API_KEY

Truyền nội dung JSON đến yêu cầu POST xác định kết thúc quá trình xác thực địa chỉ:

{
 "conclusion": "VALIDATED_VERSION_USED",
 "responseId": "de22bed8-7f52-44cb-8526-faceac57150a"
}

Trong trường hợp:

 • Trường conclusion phải phản ánh kết quả thực tế của việc xác thực.

  Trong ví dụ này, bạn chuyển VALIDATED_VERSION_USED dưới dạng giá trị của trường conclusion để cho biết rằng địa chỉ bạn đã sử dụng là địa chỉ mà API trả về.

  Nếu cuối cùng bạn sử dụng địa chỉ do người dùng cuối cung cấp, hãy chuyển USER_VERSION_USED.

  Để biết tất cả các giá trị có thể có cho conclusion, vui lòng xem phần ValidationConclusion.

 • Trường responseId chỉ định kết quả xác thực địa chỉ mà bạn đang cung cấp ý kiến phản hồi. Giá trị này phải giống với giá trị responseId mà lệnh gọi trước đó trả về đến phương thức validateAddress.

  Để biết ví dụ về cách gọi phương thức validateAddress, hãy xem phần Xác thực địa chỉ.

Cách thiết lập responseID

Mỗi lệnh gọi API Xác thực địa chỉ sẽ trả về một giá trị duy nhất trong trường responseId của phản hồi.

Trong một số trường hợp, bạn có thể thực hiện nhiều lệnh gọi đến API xác thực địa chỉ cho một địa chỉ. Ví dụ: người dùng cuối có thể thay đổi địa chỉ sau khi xem kết quả của lần xác thực đầu tiên. Sau đó, bạn thực hiện lần xác thực thứ hai đối với địa chỉ đã cập nhật.

Nếu một địa chỉ mà bạn đang cố gắng xác thực cần được xác thực lại, hãy chuyển responseId từ phản hồi đầu tiên vào trường previousResponseId trong tất cả các yêu cầu tiếp theo đến API xác thực địa chỉ.

Mỗi phản hồi với các yêu cầu tiếp theo này sẽ chứa một responseId mới, nhưng tiếp tục sử dụng giá trị từ responseId đầu tiên trong previousResponseId cho đến khi quá trình xác thực hoàn tất.

Để biết thêm thông tin về cách xác thực địa chỉ đã cập nhật, hãy xem phần Xác thực địa chỉ đã cập nhật.

Khi kết thúc một loạt quy trình xác thực, bạn nên gọi đến Cung cấp API phản hồi xác thực để cho chúng tôi biết kết quả cuối cùng của toàn bộ quy trình xác thực. Truyền responseId từ phản hồi đầu tiên trong yêu cầu Cung cấp API phản hồi xác thực.

Sơ đồ trình tự này cho thấy quy trình mong muốn:

Sử dụng mã phản hồi để xác thực địa chỉ.