Cung cấp phản hồi về việc xác thực địa chỉ

Để giúp chúng tôi cải thiện chất lượng của API xác thực địa chỉ, bạn có thể tuỳ ý cung cấp ý kiến phản hồi cho Google để cho chúng tôi biết liệu địa chỉ đã xác thực có được người dùng cuối chấp nhận hay không. Phản hồi này giúp chúng tôi cải thiện độ chính xác tổng thể của API.

Yêu cầu phản hồi xác thực địa chỉ

Để cung cấp ý kiến phản hồi sau khi gọi phương thức xác thực địa chỉ, hãy gọi phương thức provideValidationFeedback (REST) hoặc ProvideValidationFeedback (gRPC). Ví dụ sau đây tạo yêu cầu POST tới API REST:

https://addressvalidation.googleapis.com/v1:provideValidationFeedback?key=YOUR_API_KEY

Chuyển phần nội dung JSON vào yêu cầu POST xác định kết thúc xác thực địa chỉ:

{
 "conclusion": "VALIDATED_VERSION_USED",
 "responseId": "de22bed8-7f52-44cb-8526-faceac57150a"
}

Trong trường hợp:

 • Trường conclusion phải phản ánh kết quả xác thực thực tế.

  Trong ví dụ này, bạn chuyển VALIDATED_VERSION_USED làm giá trị của trường conclusion để cho biết địa chỉ cuối cùng bạn sử dụng là địa chỉ do API trả về.

  Cuối cùng, nếu bạn sử dụng địa chỉ do người dùng cuối cung cấp, hãy chuyển USER_VERSION_USED.

  Để biết tất cả các giá trị có thể có cho conclusion, hãy xem ValidationConclusion.

 • Trường responseId chỉ định kết quả xác thực địa chỉ mà bạn đang cung cấp ý kiến phản hồi. Giá trị này phải giống với giá trị responseId do lệnh gọi trước đến phương thức validateAddress trả về.

  Để biết ví dụ về cách gọi phương thức validateAddress, hãy xem phần Xác thực địa chỉ.

Cách đặt responseID

Mỗi lệnh gọi API Xác thực địa chỉ sẽ trả về một giá trị duy nhất trong trường responseId của phản hồi.

Trong một số trường hợp, bạn có thể thực hiện nhiều lệnh gọi tới API xác thực địa chỉ cho một địa chỉ. Ví dụ: người dùng cuối có thể thay đổi địa chỉ sau khi xem kết quả của lần xác thực đầu tiên. Sau đó, bạn thực hiện xác thực lần thứ hai trên địa chỉ đã cập nhật.

Nếu một địa chỉ bạn đang cố gắng xác thực cần được xác thực lại, hãy chuyển responseId từ phản hồi đầu tiên trong trường previousResponseId trong tất cả các yêu cầu theo dõi đến API xác thực địa chỉ.

Mỗi phản hồi cho các yêu cầu theo dõi này chứa một responseId mới, nhưng vẫn tiếp tục sử dụng giá trị từ responseId đầu tiên trong previousResponseId cho đến khi xác thực xong.

Để biết thêm thông tin về việc xác thực địa chỉ đã cập nhật, hãy xem phần Xác thực địa chỉ đã cập nhật.

Khi kết thúc một chuỗi xác thực, bạn nên gọi đến API cung cấp phản hồi xác thực để cho chúng tôi biết kết quả cuối cùng của tất cả các xác thực. Truyền responseId từ phản hồi đầu tiên trong yêu cầu API cung cấp phản hồi xác thực.

Sơ đồ trình tự này cho thấy quy trình mong muốn:

Sử dụng ID phản hồi để xác thực địa chỉ.