Chúng tôi sẽ ngừng cung cấp Thư viện nền tảng JavaScript đăng nhập bằng Google cho web. Bạn sẽ không thể tải thư viện này xuống sau ngày 31 tháng 3 năm 2023. Thay vào đó, hãy sử dụng Dịch vụ Google Identity mới cho Web.
Theo mặc định, mã ứng dụng khách mới tạo hiện bị chặn sử dụng Thư viện nền tảng cũ, các mã ứng dụng khách hiện có sẽ không bị ảnh hưởng. Những Mã ứng dụng khách mới được tạo trước ngày 29 tháng 7 năm 2022 có thể đặt `plugin_name` cho phép sử dụng Thư viện Google Platform.

Thêm tính năng Đăng nhập bằng Google vào ứng dụng web của bạn

Chỉ cho phép đăng nhập bằng một vài dòng mã:

<html lang="en">
 <head>
  <meta name="google-signin-scope" content="profile email">
  <meta name="google-signin-client_id" content="YOUR_CLIENT_ID.apps.googleusercontent.com">
  <script src="https://apis.google.com/js/platform.js" async defer></script>
 </head>
 <body>
  <div class="g-signin2" data-onsuccess="onSignIn" data-theme="dark"></div>
  <script>
   function onSignIn(googleUser) {
    // Useful data for your client-side scripts:
    var profile = googleUser.getBasicProfile();
    console.log("ID: " + profile.getId()); // Don't send this directly to your server!
    console.log('Full Name: ' + profile.getName());
    console.log('Given Name: ' + profile.getGivenName());
    console.log('Family Name: ' + profile.getFamilyName());
    console.log("Image URL: " + profile.getImageUrl());
    console.log("Email: " + profile.getEmail());

    // The ID token you need to pass to your backend:
    var id_token = googleUser.getAuthResponse().id_token;
    console.log("ID Token: " + id_token);
   }
  </script>
 </body>
</html>
Bạn đã sẵn sàng tích hợp tính năng Đăng nhập bằng Google vào ứng dụng web của mình?