Chúng tôi sẽ ngừng cung cấp Thư viện nền tảng JavaScript đăng nhập bằng Google cho web. Bạn sẽ không thể tải thư viện này xuống sau ngày 31 tháng 3 năm 2023. Thay vào đó, hãy sử dụng Dịch vụ Google Identity mới cho Web.
Theo mặc định, mã ứng dụng khách mới tạo hiện bị chặn sử dụng Thư viện nền tảng cũ, các mã ứng dụng khách hiện có sẽ không bị ảnh hưởng. Những Mã ứng dụng khách mới được tạo trước ngày 29 tháng 7 năm 2022 có thể đặt `plugin_name` cho phép sử dụng Thư viện Google Platform.

Thử đăng nhập dành cho Android

Sử dụng ứng dụng mẫu Android của chúng tôi để xem cách Đăng nhập hoạt động hoặc thêm tính năng Đăng nhập vào ứng dụng hiện có của bạn.

Bắt buộc: Các phiên bản mới nhất của Android StudioDịch vụ Google Play.

Xem dự án

Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng mẫu dịch vụ của Google, hãy xem kho lưu trữ dịch vụ của google.

$ git clone https://github.com/googlesamples/google-services.git

Mở Android Studio

Chọn File > Open (Duyệt và nhấp vào tệp), duyệt đến nơi bạn đã sao chép kho lưu trữ google-services và mở google-services/android/signin.

Định cấu hình dự án API Google

Để sử dụng mẫu, bạn cần cung cấp thêm một số thông tin để hoàn tất thiết lập dự án. Nhấp vào nút bên dưới và chỉ định tên gói com.google.samples.quickstart.signin khi được nhắc. Bạn cũng sẽ cần cung cấp hàm băm SHA-1 của chứng chỉ ký. Hãy xem bài viết Xác thực ứng dụng của bạn để biết thông tin.

Định cấu hình dự án

Ví dụ về IdTokenActivityServerAuthCodeActivity mẫu yêu cầu bạn chỉ định mã ứng dụng web OAuth 2.0. Trong một ứng dụng thực tế, mã ứng dụng khách này sẽ đại diện cho máy chủ phụ trợ của ứng dụng. Một mã ứng dụng khách cho mục đích này đã được tạo khi bạn định cấu hình dự án ở trên.

Tìm giá trị này bằng cách mở Google API Console:

Bảng điều khiển API của Google

Mã ứng dụng máy chủ web của bạn xuất hiện bên cạnh Ứng dụng web (Được tạo tự động để Đăng nhập bằng Google). Sao chép và dán mã ứng dụng khách vào tệp strings.xml của dự án:

<string name="server_client_id">YOUR_SERVER_CLIENT_ID</string>

Chạy mẫu

Bây giờ, bạn đã sẵn sàng tạo mẫu và chạy từ Android Studio.

Tạo mẫu và nhấp vào nút chạy rồi chọn một thiết bị hoặc trình mô phỏng được kết nối với phiên bản mới nhất của Dịch vụ Google Play.

Cách hoạt động

Ứng dụng sẽ tạo GoogleSignInClient, chỉ định các tùy chọn đăng nhập mà ứng dụng cần. Sau đó, khi người dùng nhấp vào nút đăng nhập, ứng dụng sẽ bắt đầu ý định đăng nhập để nhắc người dùng đăng nhập bằng Tài khoản Google.

// Configure sign-in to request the user's ID, email address, and basic
// profile. ID and basic profile are included in DEFAULT_SIGN_IN.
GoogleSignInOptions gso = new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_SIGN_IN)
    .requestEmail()
    .build();
// Build a GoogleSignInClient with the options specified by gso.
mGoogleSignInClient = GoogleSignIn.getClient(this, gso);
private void signIn() {
  Intent signInIntent = mGoogleSignInClient.getSignInIntent();
  startActivityForResult(signInIntent, RC_SIGN_IN);
}

Các bước tiếp theo

Nếu bạn muốn biết cách triển khai tính năng Đăng nhập bằng Google trong ứng dụng của riêng mình, hãy xem hướng dẫn triển khai của chúng tôi.

Thêm tính năng Đăng nhập vào ứng dụng

Bạn có trải nghiệm tốt không? Bạn gặp sự cố? Hãy cho chúng tôi biết!