Thử đăng nhập dành cho Android

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Hãy sử dụng ứng dụng mẫu Android của chúng tôi để xem cách hoạt động của tính năng Đăng nhập hoặc thêm tính năng Đăng nhập vào ứng dụng hiện có của bạn.

Bắt buộc: Các phiên bản mới nhất của Android StudioDịch vụ Google Play.

Tải dự án

Nếu đây là lần đầu tiên bạn dùng mẫu dịch vụ của Google, hãy xem kho lưu trữ google-services.

$ git clone https://github.com/googlesamples/google-services.git

Mở Android Studio

Chọn File > Open (Tệp và gt), duyệt đến vị trí bạn đã sao chép kho lưu trữ google-services rồi mở google-services/android/signin.

Định cấu hình dự án API của Google

Để sử dụng mẫu này, bạn cần cung cấp thêm một số thông tin để hoàn tất việc thiết lập dự án. Nhấp vào nút bên dưới và chỉ định tên gói com.google.samples.quickstart.signin khi được nhắc. Bạn cũng cần cung cấp hàm băm SHA-1 cho chứng chỉ ký. Xem phần Xác thực ứng dụng của bạn để biết thông tin.

Định cấu hình dự án

Ví dụ về IdTokenActivityServerAuthCodeActivity mẫu yêu cầu bạn chỉ định một mã ứng dụng khách OAuth 2.0 trên web. Trong một ứng dụng thực tế, mã ứng dụng này sẽ đại diện cho máy chủ phụ trợ của ứng dụng của bạn. Một mã ứng dụng khách cho mục đích này đã được tạo khi bạn định cấu hình dự án ở trên.

Tìm giá trị này bằng cách mở Google API Console:

Bảng điều khiển API của Google

Mã ứng dụng máy chủ web của bạn sẽ xuất hiện bên cạnh Ứng dụng web (Được tạo tự động để đăng nhập bằng Google). Sao chép và dán mã ứng dụng vào tệp strings.xml của dự án:

<string name="server_client_id">YOUR_SERVER_CLIENT_ID</string>

Chạy mẫu

Bây giờ, bạn đã sẵn sàng tạo mẫu và chạy mẫu này trong Android Studio.

Tạo mẫu và nhấp vào nút chạy rồi chọn một thiết bị hoặc trình mô phỏng đã kết nối với phiên bản mới nhất của Dịch vụ Google Play.

Cách hoạt động

Ứng dụng tạo một GoogleSignInClient, chỉ định các tuỳ chọn đăng nhập mà ứng dụng cần. Sau đó, khi người dùng nhấp vào nút đăng nhập, ứng dụng sẽ bắt đầu ý định đăng nhập để nhắc người dùng đăng nhập bằng Tài khoản Google.

// Configure sign-in to request the user's ID, email address, and basic
// profile. ID and basic profile are included in DEFAULT_SIGN_IN.
GoogleSignInOptions gso = new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_SIGN_IN)
    .requestEmail()
    .build();
// Build a GoogleSignInClient with the options specified by gso.
mGoogleSignInClient = GoogleSignIn.getClient(this, gso);
private void signIn() {
  Intent signInIntent = mGoogleSignInClient.getSignInIntent();
  startActivityForResult(signInIntent, RC_SIGN_IN);
}

Các bước tiếp theo

Nếu bạn muốn biết cách triển khai tính năng Đăng nhập bằng Google trong ứng dụng của riêng mình, hãy xem hướng dẫn triển khai của chúng tôi.

Thêm tính năng đăng nhập vào ứng dụng

Bạn đã có trải nghiệm tốt chưa? Bạn gặp sự cố? Hãy cho chúng tôi biết!