Thử đăng nhập dành cho Android

Sử dụng ứng dụng mẫu Android của chúng tôi để xem cách Đăng nhập hoạt động hoặc thêm Đăng nhập vào ứng dụng hiện có của bạn.

Bắt buộc: Các phiên bản mới nhất của Android StudioDịch vụ Google Play.

Tải dự án

Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng mẫu dịch vụ của Google, hãy xem kho lưu trữ google-services.

$ git clone https://github.com/googlesamples/google-services.git

Mở Android Studio

Chọn File (Tệp) > Open (Mở), duyệt qua nơi bạn sao chép kho lưu trữ google-services và mở google-services/android/signin.

Định cấu hình dự án Bảng điều khiển API của Google

Để sử dụng mẫu, bạn cần định cấu hình dự án Bảng điều khiển API của Google với ứng dụng Android và ứng dụng web:
 1. Mở một dự án hiện có trong API Console hoặc tạo một dự án nếu bạn chưa có.
 2. Trên trang màn hình xin phép bằng OAuth, hãy đảm bảo tất cả thông tin đều đầy đủ và chính xác.
 3. Trên trang Thông tin xác thực, hãy tạo một mã ứng dụng khách loại Android. Tên gói của ứng dụng mẫu này là com.google.samples.quickstart.signin. Bạn cũng sẽ cần cung cấp hàm băm SHA-1 từ vân tay số của chứng chỉ ký. Hãy xem phần Xác thực ứng dụng để biết thông tin.
 4. Trên trang Thông tin xác thực, hãy tạo mã ứng dụng khách loại Ứng dụng web. Bạn có thể để trống các trường URI chuyển hướng và URI chuyển hướng được phép. Mã khách hàng web này là bắt buộc theo các ví dụ về IdTokenActivityServerAuthCodeActivity của mẫu. Trong một ứng dụng thực tế, mã ứng dụng khách này sẽ đại diện cho máy chủ phụ trợ của ứng dụng.
 5. Sao chép và dán mã ứng dụng khách vào tệp strings.xml của dự án:

  <string name="server_client_id">YOUR_SERVER_CLIENT_ID</string>

Chạy mẫu

Giờ thì bạn đã sẵn sàng tạo mẫu và chạy mẫu đó trên Android Studio.

Tạo mẫu và nhấp vào nút chạy rồi chọn một thiết bị hoặc trình mô phỏng được kết nối với phiên bản mới nhất của Dịch vụ Google Play.

Cách thức hoạt động

Ứng dụng tạo một GoogleSignInClient, chỉ định các tùy chọn đăng nhập mà ứng dụng cần. Sau đó, khi người dùng nhấp vào nút đăng nhập, ứng dụng sẽ bắt đầu ý định đăng nhập, nhắc người dùng đăng nhập bằng một Tài khoản Google.

// Configure sign-in to request the user's ID, email address, and basic
// profile. ID and basic profile are included in DEFAULT_SIGN_IN.
GoogleSignInOptions gso = new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_SIGN_IN)
    .requestEmail()
    .build();
// Build a GoogleSignInClient with the options specified by gso.
mGoogleSignInClient = GoogleSignIn.getClient(this, gso);
private void signIn() {
  Intent signInIntent = mGoogleSignInClient.getSignInIntent();
  startActivityForResult(signInIntent, RC_SIGN_IN);
}

Các bước tiếp theo

Nếu bạn muốn biết cách triển khai tính năng Đăng nhập bằng Google trong ứng dụng của riêng mình, hãy xem hướng dẫn triển khai của chúng tôi.

Thêm tính năng đăng nhập vào ứng dụng

Bạn đã có trải nghiệm tốt chưa? Bạn gặp sự cố? Hãy cho chúng tôi biết!