Cảnh báo: Dữ liệu này được cung cấp theo Chính sách dữ liệu người dùng của Google . Vui lòng xem xét và tuân thủ chính sách. Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến việc đình chỉ dự án hoặc tạm ngưng tài khoản.
One Tap là cơ chế đăng nhập đa nền tảng mới của chúng tôi dành cho Android và Web, hỗ trợ và hợp lý hóa nhiều loại thông tin xác thực.
Người dùng mới có thể đăng ký chỉ bằng một lần nhấn mà không bị màn hình đăng ký làm gián đoạn. Người dùng có được một tài khoản an toàn, dựa trên mã thông báo, không có mật khẩu với ứng dụng của bạn, được bảo vệ bởi Tài khoản Google của họ.
Người dùng cũ có thể đăng nhập vào ứng dụng của bạn bằng một lần nhấn trên bất kỳ thiết bị nào, cho dù họ sử dụng Tài khoản Google hay mật khẩu.