Mapowanie zasobów

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Ta tabela mapuje raporty interfejsu API AdWords na odpowiednie zasoby interfejsu Google Ads API:

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie zasobu interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORTKlient
AD_PERFORMANCE_REPORTad_group_ad (reklama_grupy_reklam)
ADGROUP_PERFORMANCE_REPORTgrupa reklam
AGE_RANGE_PERFORMANCE_REPORTprzedział_wiekowy
AUDIENCE_PERFORMANCE_REPORTcampaign_audience_view,ad_group_audience_view
AUTOMATIC_PLACEMENTS_PERFORMANCE_REPORTgroup_placement_view,
BID_GOAL_PERFORMANCE_REPORTstrategia_określania stawek
BUDGET_PERFORMANCE_REPORTcampaign_budget (budżet kampanii)
CALL_METRICS_CALL_DETAILS_REPORTCall_view
CAMPAIGN_AD_SCHEDULE_TARGET_REPORTad_schedule_view
CAMPAIGN_CRITERIA_REPORTkryterium_kampanii
CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORTkampania
CAMPAIGN_SHARED_SET_REPORTcampaign_shared_set
CAMPAIGN_LOCATION_TARGET_REPORTlokalizacja_widoku
KLIKNIĘCIE_PERFORMANCE_REPORTclick_view
DISPLAY_KEYWORD_PERFORMANCE_REPORTwyświetlenie_słowa kluczowego w sieci reklamowej
DISPLAY_TOPICS_PERFORMANCE_REPORTwidok_tematu
GENDER_PERFORMANCE_REPORTpłeć_widok
REGION_PERFORMANCE_REPORTwidok_geograficzny,lokalizacja_użytkownika
Słowo kluczowe KEYWORDLESS_QUERY_REPORTDynamic_search_ads_search_term_view
KEYWORDS_PERFORMANCE_REPORTKeyword_view
RAPORT_LABELUetykieta
LANDING_PAGE_REPORTpage_page_view,rozwinięta_strona docelowa
PAID_ORGANIC_QUERY_REPORTpłatne_wyszukiwane_wyświetlenia_bezpłatnie
PARENTAL_STATUS_PERFORMANCE_REPORTstatus_statusu_nadrzędnego
PLACEHOLDER_FEED_ITEM_REPORTfeed_item,feed_item_target
PLACEHOLDER_REPORTkanał_widoku_obiektu zastępczego
PLACEMENT_PERFORMANCE_REPORTwidok_zarządzany_miejsca_docelowego
RAPORT_PRODUKTU_W_PROJEKCIEwidok_grupy_produktów
SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORTWyszukiwane hasło
SHARED_SET_CRITERIA_REPORTkryterium_współdzielone
SHARED_SET_REPORTshared_set,
SHOPPING_PERFORMANCE_REPORTShopping_performance_view
TOP_CONTENT_PERFORMANCE_REPORTNie są już dostępne w interfejsie Google Ads API.
URL_PERFORMANCE_REPORTSzczegóły_miejsca_docelowego
USER_AD_DISTANCE_REPORTdystans_odległości
FILM_PERFORMANCE_REPORTfilm,

Mapowanie pól w raportach interfejsu AdWords API

Poniższe tabele mapują pola interfejsu API AdWords na ich odpowiedniki w Google Ads API na potrzeby tych raportów:

Skuteczność konta

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
Kod waluty kontaclient.currency_code [kod_waluty_klienta]
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Strefa czasowa kontacustomer.time_zone
Widok aktywnydata.active_view_cpm
CTR Widoku aktywnegometric.active_view_ctr
Wyświetlenia w Widoku aktywnymdata.active_view_impression
Wymierność Widoku aktywnegometric.active_view_measurability
KosztMeasurable ActiveViewmetric.active_view_able_cost_micros
Widoczne wyświetlenia w Widoku aktywnymmetric.active_view_wymierne_wyświetlenia
Widok aktywnydata.active_view_viewability
TypsieciAd1Elementy AdNetworkType1 i AdNetworkType2 zostały połączone w segmenty.ad_network_type
Typsieci2segmenty.ad_network_type
Współczynnik wszystkich konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Wartość wszystkich konwersjimetric.all_conversions_value
Wszystkie konwersjedane.wszystkie_konwersje
Średni kosztdane.średni_koszt
Średni CPCmetrics.average_cpc
ŚredniCPEdane.średni_cpe
Średni CPMwskaźnik.średni_cpm
Średnia wartość CPCwskaźnik.średni_cpv
Średnia pozycjawycofane
CanManageClientsklient.menedżer
Typ kliknięciasegment.click_type
Kliknięciadane.kliknięcia
Utracony udział w wyświetleniach z budżetu w sieci reklamowejdata.content_budget_lost_impression_share
Treśćmetrics.content_impression_share
Udział w wyświetleniach w ramach treścimetric.content_rank_lost_impression_share
Korekta konwersjisegment.conversion_adjustment
Segment opóźnienia konwersjisegment.conversion_or_adjustment_lag_bucket
Nazwa kategorii konwersjisegment.conversion_action_category
Zasobnik konwersji Lagsegment.conversion_lag_bucket
Współczynnik konwersjimetric.konwersje_z_interakcji_stawka
Identyfikator śledzenia konwersjisegment.conversion_action
NazwaTyp konwersjisegment.conversion_action_name
Wartość konwersjimetric.wartość_konwersji
Konwersjedane.konwersje
Kosztdata.cost_micros
Koszt wszystkich konwersjimetrics.per_all_conversions
Koszt konwersjidane.koszt_konwersji
Konwersje na różnych urządzeniachdata.cross_device_conversions
CTRdane.ctr
NazwaKlientanazwa_klienta.nazwa_opisu
Datasegment.date
DzieńTygodniasegmenty.dzień_dzień_tygodnia
Urządzeniesegment.device
Współczynnik zaangażowaniawskaźnik.zaangażowanie
Wyświetlenia angażującewskaźniki.zaangażowanie
Źródło konwersji zewnętrznychsegmenty.źródło_konwersji_zewnętrznej
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Godzinasegment.godz.
Wyświetlenia miniaturdane.wyświetlenia
Współcz. interakcjiwskaźnik.interakcja_stawka
Typy interakcjimetric.interaction_event_types
Interakcjemetric.interakcje
Współczynnik nieprawidłowych kliknięćdata.invalid_click_rate (współczynnik nieprawidłowych kliknięć)
Nieprawidłowe kliknięciadata.invalid_clicks
Jest włączone automatyczne tagowaniecustomer.auto_tagging_enabled
Konto testoweclient.test_account
Miesiącsegmenty.miesiąc
MiesiącRoksegmenty.miesiąc_roku
Kwartałsegment.kwartalny
Utracony udział w wyświetleniach z sieci wyszukiwaniadata.search_budget_lost_impression_share
Udział w wyświetleniach z sieci wyszukiwaniadata.search_exact_match_impression_share
Udział w wyświetleniach z sieci wyszukiwaniadata.search_impression_share
Udział w wyświetleniach z sieci wyszukiwaniametrics.search_rank_lost_impression_share
Bokssegment.slot
ValuePerAllConversiondane.wartość_na_konwersje_wszystkie
Wartość na konwersjędane.wartość_na konwersję
Współczynnik obejrzeń filmudane.współczynnik_wyświetleń_filmu
Wyświetlenia filmówdane.wideo_wyświetlenia
Konwersje po obejrzeniudata.view_through_conversions
Tydzieńsegmenty.tydzień
Roksegmenty.rok

Skuteczność grupy reklam

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
Procent wyświetleń na najwyższej pozycjimetric.absolute_top_impression_percent
Kod waluty kontaclient.currency_code [kod_waluty_klienta]
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Strefa czasowa kontacustomer.time_zone
Widok aktywnydata.active_view_cpm
CTR Widoku aktywnegometric.active_view_ctr
Wyświetlenia w Widoku aktywnymdata.active_view_impression
Wymierność Widoku aktywnegometric.active_view_measurability
KosztMeasurable ActiveViewmetric.active_view_able_cost_micros
Widoczne wyświetlenia w Widoku aktywnymmetric.active_view_wymierne_wyświetlenia
Widok aktywnydata.active_view_viewability
GrupaPełnoekranowaStawkaMod Grupowaniazobacz zasób ad_group_bid_modifier
Identyfikator Grupy reklamad_group.id
GrupaKomunikacjaStawkaModifierzobacz zasób ad_group_bid_modifier
Nazwa Grupy reklamad_group.name
Stan grupy reklamad_group.status
GrupaPublikowańTabletówModifierzobacz zasób ad_group_bid_modifier
Typ grupy reklamad_group.type,
TypsieciAd1Elementy AdNetworkType1 i AdNetworkType2 zostały połączone w segmenty.ad_network_type.
Typsieci2segmenty.ad_network_type
Tryb rotacji reklamad_group.ad_rotation_mode
Współczynnik wszystkich konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Wartość wszystkich konwersjimetric.all_conversions_value
Wszystkie konwersjedane.wszystkie_konwersje
Średni kosztdane.średni_koszt
Średni CPCmetrics.average_cpc
ŚredniCPEdane.średni_cpe
Średni CPMwskaźnik.średni_cpm
Średnia wartość CPCwskaźnik.średni_cpv
Średnia liczba odsłondane.średni_odsłona
Średnia pozycjawycofane
Średni czaswwitryniedane.średni_czas_w_witrynie
Identyfikator Grupy reklamad_group.base_ad_group
Identyfikatorkampanii podstawowejcampaign.base_campaign
Identyfikator strategii ustalania stawekcampaign.bidding_strategy
Nazwa strategii ustalania stawekZasoby powiązane z określaniem stawek i powiązane z nimi pola można wybrać tylko w ramach strategii ustalania stawek i kampanii.
Źródło strategii ustalania stawekwycofane
Typ strategii ustalania stawekcampaign.bidding_strategy_type
Współczynnik odrzuceńwskaźnik.bounce_rate
CampaignId,campaign.id
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
Wartość konwersji wspomaganych kliknięciamiwycofane
Konwersje wspomagane kliknięciamiwycofane
Konwersje wspomagane kliknięciem po kliknięciuwycofane
Typ kliknięciasegment.click_type
Kliknięciadane.kliknięcia
ContentBidCriterionTypeGroupad_group.display_custom_bid_dimension
Treśćmetrics.content_impression_share
Udział w wyświetleniach w ramach treścimetric.content_rank_lost_impression_share
Korekta konwersjisegment.conversion_adjustment
Segment opóźnienia konwersjisegment.conversion_or_adjustment_lag_bucket
Nazwa kategorii konwersjisegment.conversion_action_category
Zasobnik konwersji Lagsegment.conversion_lag_bucket
Współczynnik konwersjimetric.konwersje_z_interakcji_stawka
Identyfikator śledzenia konwersjisegment.conversion_action
NazwaTyp konwersjisegment.conversion_action_name
Wartość konwersjimetric.wartość_konwersji
Konwersjedane.konwersje
Kosztdata.cost_micros
Koszt wszystkich konwersjimetrics.per_all_conversions
Koszt konwersjidane.koszt_konwersji
CostPerCurrentModelAttributedConversiondata.cost_per_current_model_attributed_conversion
CPCad_group.cpc_bid_micros
Stawka za minutęad_group.cpm_bid_micros
CPCad_group.cpv_bid_micros
Konwersje na różnych urządzeniachdata.cross_device_conversions
CTRdane.ctr
ObecnyModelAtrybutuKonwersjadata.current_model_attributed_conversions_value
ObecnyModelAtrybutmetric.current_model_attributed_conversions
NazwaKlientanazwa_klienta.nazwa_opisu
Datasegment.date
DzieńTygodniasegmenty.dzień_dzień_tygodnia
Urządzeniesegment.device
Efektywny docelowy ROASad_group.effective_target_roas,
EfektywnyRoasTargetad_group.effective_target_roas_source
Współczynnik zaangażowaniawskaźnik.zaangażowanie
Wyświetlenia angażującewskaźniki.zaangażowanie
Rozszerzony CPCMożna go przypisać do jednego z dwóch atrybutów w zależności od strategii ustalania stawek.campaign.manual_cpc.enhanced_cpc_enabled, campaign.percent_cpc.enhanced_cpc_enabled
Źródło konwersji zewnętrznychsegmenty.źródło_konwersji_zewnętrznej
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
FinalUrlSuffix,ad_group.final_url_suffix, ad_group.final_url_suffix
Przekazane z Gmailametric.gmail_forwards
Zapisane z Gmailametric.gmail_saves
Dodatkowe kliknięcia Gmailadata.gmail_additional_clicks
Godzinasegment.godz.
Wartość konwersji wspomaganych wyświetleniamiwycofane
Konwersje wspomagane wyświetleniamiwycofane
Konwersje wspomagane wyświetleniami po ostatnim kliknięciuwycofane
Wyświetlenia miniaturdane.wyświetlenia
Współcz. interakcjiwskaźnik.interakcja_stawka
Typy interakcjimetric.interaction_event_types
Interakcjemetric.interakcje
Identyfikatory etykietWybierz etykietę label.resource_name z zasobu ad_group_ad_label
EtykietyWybierz etykietę label.resource_name z zasobu ad_group_ad_label
Miesiącsegmenty.miesiąc
MiesiącRoksegmenty.miesiąc_roku
Liczba wyświetleń offlinemetric.telefon_wyświetlenia
Liczba interakcji offlinewskaźnik.połączenia_telefonowe
Współcz.interakcji offlinedane.telefon_po_współczynniku
Odsetek nowych użytkownikówmetric.percent_new_users
Kwartałsegment.kwartalny
Względny CTRmetric.relative_ctr
Udział w wyświetleniach u góry strony z sieci wyszukiwaniametric.search_absolute_top_impression_share
Udział w wyświetleniach u góry strony z sieci wyszukiwaniadata.search_budget_lost_absolute_top_impression_share
Udział w wyświetleniach u góry strony z sieci wyszukiwaniadata.search_budget_lost_top_impression_share
Udział w wyświetleniach z sieci wyszukiwaniadata.search_exact_match_impression_share
Udział w wyświetleniach z sieci wyszukiwaniadata.search_impression_share
Udział w wyświetleniach u góry strony z wyszukiwaniamimetric.search_rank_lost_absolute_top_impression_share
Udział w wyświetleniach z sieci wyszukiwaniametrics.search_rank_lost_impression_share
Udział w wyświetleniach u góry wyszukiwarkimetric.search_rank_lost_top_impression_share
Udział w wyświetleniach u góry strony z sieci wyszukiwaniadata.search_top_impression_share
Bokssegment.slot
Docelowy CPAad_group.effective_target_cpa_micros
Docelowy CPAad_group.effective_target_cpa_source
Procent wyświetleń u góry stronydata.top_impression_percent
TrackingUrlTemplatead_group.tracking_url_template
Parametry niestandardowe adresu URLad_group.url_custom_parameters,
ValuePerAllConversiondane.wartość_na_konwersje_wszystkie
Wartość na konwersjędane.wartość_na konwersję
ValuePerCurrentModelAttributedConversiondata.value_per_current_model_attributed_conversion
Stawka wideo 100 kw.dane.wideo_kwartyl_p100
WspółczynnikParunek25Wideodane.wideo_kwadrat_p25_stawka
Stawka wideo 50 kwartyladane.wideo_kwartyl_p50
Stawka wideo 75wskaźnik.film_kwadratowy_p75_stawka
Współczynnik obejrzeń filmudane.współczynnik_wyświetleń_filmu
Wyświetlenia filmówdane.wideo_wyświetlenia
Konwersje po obejrzeniudata.view_through_conversions
Tydzieńsegmenty.tydzień
Roksegmenty.rok

Skuteczność reklam

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
Procent wyświetleń na najwyższej pozycjimetric.absolute_top_impression_percent
OdcieńKoloruad_group_ad.ad.Legacy_responsive_display_ad.accent_color
Kod waluty kontaclient.currency_code [kod_waluty_klienta]
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Strefa czasowa kontacustomer.time_zone
Widok aktywnydata.active_view_cpm
CTR Widoku aktywnegometric.active_view_ctr
Wyświetlenia w Widoku aktywnymdata.active_view_impression
Wymierność Widoku aktywnegometric.active_view_measurability
KosztMeasurable ActiveViewmetric.active_view_able_cost_micros
Widoczne wyświetlenia w Widoku aktywnymmetric.active_view_wymierne_wyświetlenia
Widok aktywnydata.active_view_viewability
Identyfikator Grupy reklamad_group.id
Nazwa Grupy reklamad_group.name
Stan grupy reklamad_group.status
TypsieciAd1Elementy AdNetworkType1 i AdNetworkType2 zostały połączone w segmenty.ad_network_type
Typsieci2segmenty.ad_network_type
Skuteczność reklamyad_group_ad.ad_strength,
Typ reklamyad_group_ad.ad.type,
Współczynnik wszystkich konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Wartość wszystkich konwersjimetric.all_conversions_value
Wszystkie konwersjedane.wszystkie_konwersje
Zezwalaj na korzystanie z elastycznych kolorówad_group_ad.ad.Legacy_responsive_display_ad.allow_flexible_color
Automatycznaad_group_ad.ad.added_by_google_ads,
Średni kosztdane.średni_koszt
Średni CPCmetrics.average_cpc
ŚredniCPEdane.średni_cpe
Średni CPMwskaźnik.średni_cpm
Średnia wartość CPCwskaźnik.średni_cpv
Średnia liczba odsłondane.średni_odsłona
Średnia pozycjawycofane
Średni czaswwitryniedane.średni_czas_w_witrynie
Identyfikator Grupy reklamad_group.base_ad_group
Identyfikatorkampanii podstawowejcampaign.base_campaign
Współczynnik odrzuceńwskaźnik.bounce_rate
Nazwa firmyad_group_ad.ad.Legacy_responsive_display_ad.business_name
Numer telefonuad_group_ad.ad.call_ad.phone_number
Tekst wezwania do działaniaad_group_ad.ad.Legacy_responsive_display_ad.call_to_action_text
CampaignId,campaign.id
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
Wartość konwersji wspomaganych kliknięciamiwycofane
Konwersje wspomagane kliknięciamiwycofane
Konwersje wspomagane kliknięciem po kliknięciuwycofane
Typ kliknięciasegment.click_type
Kliknięciadane.kliknięcia
Łączny stan zatwierdzeniaad_group_ad.policy_summary.approval_status
Korekta konwersjisegment.conversion_adjustment
Segment opóźnienia konwersjisegment.conversion_or_adjustment_lag_bucket
Nazwa kategorii konwersjisegment.conversion_action_category
Zasobnik konwersji Lagsegment.conversion_lag_bucket
Współczynnik konwersjimetric.konwersje_z_interakcji_stawka
Identyfikator śledzenia konwersjisegment.conversion_action
NazwaTyp konwersjisegment.conversion_action_name
Wartość konwersjimetric.wartość_konwersji
Konwersjedane.konwersje
Kosztdata.cost_micros
Koszt wszystkich konwersjimetrics.per_all_conversions
Koszt konwersjidane.koszt_konwersji
CostPerCurrentModelAttributedConversiondata.cost_per_current_model_attributed_conversion
Docelowy adres URL kreacjiwycofane
Końcowy URL aplikacjiwycofane
KońcoweKreacjemobilnead_group_ad.ad.final_mobile_urls,
Końcowe adresy URL kreacjiad_group_ad.ad.final_urls,
SzablonTrackingTrackingUrlad_group_ad.ad.tracking_url_template
Parametry niestandardowe adresu URL kreacjiad_group_ad.ad.url_custom_parameters,
Identyfikator kryteriumsegmenty.słowo kluczowe.kryterium_grupy reklam
Typ kryteriumwycofane
Konwersje na różnych urządzeniachdata.cross_device_conversions
CTRdane.ctr
ObecnyModelAtrybutuKonwersjadata.current_model_attributed_conversions_value
ObecnyModelAtrybutmetric.current_model_attributed_conversions
NazwaKlientanazwa_klienta.nazwa_opisu
Datasegment.date
DzieńTygodniasegmenty.dzień_dzień_tygodnia
Opisad_group_ad.ad.Legacy_responsive_display_ad.description LUB ad_group_ad.ad.expanded_text_ad.description
Tekst1ad_group_ad.ad.text_ad.description1 LUB ad_group_ad.ad.call_ad.description1
Tekst2ad_group_ad.ad.text_ad.description2 LUB ad_group_ad.ad.call_ad.description2
Urządzeniesegment.device
Ustawienie urządzeniaad_group_ad.ad.device_preference,
Wyświetlany adres URLad_group_ad.ad.display_url
Współczynnik zaangażowaniawskaźnik.zaangażowanie
Wyświetlenia angażującewskaźniki.zaangażowanie
Rozszerzona kreacja pozioma_obrazulogologoad_group_ad.ad.Legacy_responsive_display_ad.logo_image
Rozszerzona kreacja displayowa_logo_obrazuad_group_ad.ad.Legacy_responsive_display_ad.square_logo_image,
Rozszerzonaokreacja_displayowa_Obraz_graficznychad_group_ad.ad.Legacy_responsive_display_ad.marketing_image
EnhancedDisplayCreativeMarketingImageSquareMediaId.ad_group_ad.ad.Legacy_responsive_display_ad.square_marketing_image,
ExpandedDynamicSearchCreativeDescription2ad_group_ad.ad.expanded_dynamic_search_ad.description
Rozszerzony tekstreklamy2ad_group_ad.ad.expanded_text_ad.description2
RozszerzonaReklamaTekstowa–Część 3ad_group_ad.ad.expanded_text_ad.headline_part3
Źródło konwersji zewnętrznychsegmenty.źródło_konwersji_zewnętrznej
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
FormatFormatad_group_ad.ad.Legacy_responsive_display_ad.format_setting
GmailCreativeHeaderObrazIdad_group_ad.ad.gmail_ad.header_image,
IdentyfikatorGmailaObrazuLogokreacjiad_group_ad.ad.gmail_ad.Zwiastun.logo_obraz
GmailCreativeMarketingImageIdad_group_ad.ad_gmail_ad.marketing_image
Przekazane z Gmailametric.gmail_forwards
Zapisane z Gmailametric.gmail_saves
Dodatkowe kliknięcia Gmailadata.gmail_additional_clicks
NazwafirmyGmailaad_group_ad.ad.gmail_ad.buster.business_name.
Wstęp do Gmailaad_group_ad.ad.gmail_ad.buster.description,
Nagłówek Gmailaad_group_ad.ad.gmail_ad.buster.headline.
Nagłówekad_group_ad.ad.text_ad.headline,
Nagłówek–część 1ad_group_ad.ad.expanded_text_ad.headline_part1,
Nagłówek–część 2ad_group_ad.ad.expanded_text_ad.headline_part2
Identyfikatorad_group_ad.ad.id
Adres URL reklamy graficznejad_group_ad.ad.image_ad.image_url,
WysokośćObrazuObrazuad_group_ad.ad.image_ad.pixel_height,
SzerokośćObrazuObrazuad_group_ad.ad.image_ad.pixel_width
Obraz typu MIME kreacjiad_group_ad.ad.image_ad.mime_type
Nazwakreacji graficznejad_group_ad.ad.image_ad.name
Wartość konwersji wspomaganych wyświetleniamiwycofane
Konwersje wspomagane wyświetleniamiwycofane
Konwersje wspomagane wyświetleniami po ostatnim kliknięciuwycofane
Wyświetlenia miniaturdane.wyświetlenia
Współcz. interakcjiwskaźnik.interakcja_stawka
Typy interakcjimetric.interaction_event_types
Interakcjemetric.interakcje
Jest wykluczającead_group_criterion.negative
Identyfikatory etykietWybierz etykietę label.resource_name z zasobu ad_group_ad_label
EtykietyWybierz etykietę label.name z zasobu ad_group_ad_label
Długi nagłówek,ad_group_ad.ad.Legacy_responsive_display_ad.long_headline.
Kolor głównyad_group_ad.ad.Legacy_responsive_display_ad.main_color
Tekst_obrazu_marketinguad_group_ad.ad.gmail_ad.marketing_image_display_call_to_action.text
Kolor_zezwalania_obrazu_marketinguad_group_ad.ad.gmail_ad.marketing_image_display_call_to_action.text_color
Opis_obrazu_marketinguad_group_ad.ad_gmail_ad.marketing_image_headline
Nagłówek obrazugraficznegoad_group_ad.ad_gmail_ad.marketing_image_description
Miesiącsegmenty.miesiąc
MiesiącRoksegmenty.miesiąc_roku
Wiele zasobówad_group_ad.ad.responsive_display_ad.accent_color
Wiele zasobów elastycznej reklamy displayowejad_group_ad.ad.responsive_display_ad.allow_flexible_color
Wiele zasobów elastycznych reklam displayowychad_group_ad.ad.responsive_display_ad.business_name
Wiele zasobów elastycznej reklamy displayowej z wezwaniem do działaniaad_group_ad.ad.responsive_display_ad.call_to_action_text
Wiele elastycznych reklam displayowych z wieloma zasobamiad_group_ad.ad.responsive_display_ad.descriptions
Wiele zasobów elastycznej reklamy displayowejad_group_ad.ad.responsive_display_ad.price_prefix
Wiele zasobów elastycznych reklam displayowych i tekst promocyjnyad_group_ad.ad.responsive_display_ad.promo_text
Ustawienie wielu zasobów elastycznych reklam displayowychad_group_ad.ad.responsive_display_ad.format_setting
Wiele zasobów elastycznych reklam displayowychad_group_ad.ad.responsive_display_ad.headlines
Obrazywieluzasobóww_reklamach elastycznychad_group_ad.ad.rad_display_ad.logo_images
Obrazywielozasobóww_reklamach displayowychad_group_ad.ad.elastyczny_display_ad.square_logo_images
Wiele zasobów elastycznej reklamy displayowejad_group_ad.ad.responsive_display_ad.long_headline.
Głównyad_group_ad.ad.responsive_display_ad.main_color
Obrazywielozasobóww_reklamach displayowychad_group_ad.ad.responsive_display_ad.marketing_images
Obrazywielozasobowew_reklamach displayowych typukwadratowyad_group_ad.ad.rad_display_ad.square_marketing_images
Filmy elastyczne w wielu zasobach reklamowych w YouTubead_group_ad.ad.responsive_display_ad.youtube_videos
Ścieżka 1ad_group_ad.ad.expanded_text_ad.path1
Ścieżka 2ad_group_ad.ad.expanded_text_ad.path2
Odsetek nowych użytkownikówmetric.percent_new_users
Podsumowanie zasadKomponenty podsumowania zasad należy wybrać pojedynczo: ad_group_ad.policy_summary.policy_topic_entries, ad_group_ad.policy_summary.review_state, ad_group_ad.policy_summary.approval_status
Prefiks cenyad_group_ad.ad.Legacy_responsive_display_ad.price_prefix
Slogan reklamowyad_group_ad.ad.Legacy_responsive_display_ad.promo_text
Kwartałsegment.kwartalny
Teksty elastycznych reklam w wyszukiwarcead_group_ad.ad.responsive_search_ad.descriptions
Nagłówki elastycznych reklam w wyszukiwarcead_group_ad.ad.responsive_search_ad.headlines
ElastycznaSearchAdPath1ad_group_ad.ad.responsive_search_ad.path1,
ElastycznaSearchAdPath2ad_group_ad.ad.responsive_search_ad.path2,
Krótki nagłówekad_group_ad.ad.Legacy_responsive_display_ad.short_headline.
Bokssegment.slot
Stanad_group_ad.status
Źródło jednostki zarządzanej przez systemad_group_ad.ad.system_managed_resource_source,
Procent wyświetleń u góry stronydata.top_impression_percent
Uniwersalneopisy reklamaplikacjiad_group_ad.ad.app_ad.descriptions
Uniwersalne nagłówki reklam promujących aplikacjead_group_ad.ad.app_ad.headlines
UniwersalnaAplikacjareklamowaWHTML5ad_group_ad.ad.app_ad.html5_media_bundles
Obrazy uniwersalnej reklamy promującej aplikacjęad_group_ad.ad.app_ad.images
UniwersalnaTekstyReklamAdMandatoryad_group_ad.ad.app_ad.mandatory_ad_text
Filmy w YouTubead_group_ad.ad.app_ad.youtube_videos
ValuePerAllConversiondane.wartość_na_konwersje_wszystkie
Wartość na konwersjędane.wartość_na konwersję
ValuePerCurrentModelAttributedConversiondata.value_per_current_model_attributed_conversion
Stawka wideo 100 kw.dane.wideo_kwartyl_p100
WspółczynnikParunek25Wideodane.wideo_kwadrat_p25_stawka
Stawka wideo 50 kwartyladane.wideo_kwartyl_p50
Stawka wideo 75wskaźnik.film_kwadratowy_p75_stawka
Współczynnik obejrzeń filmudane.współczynnik_wyświetleń_filmu
Wyświetlenia filmówdane.wideo_wyświetlenia
Konwersje po obejrzeniudata.view_through_conversions
Tydzieńsegmenty.tydzień
Roksegmenty.rok

Skuteczność przedziału wiekowego

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
Kod waluty kontaclient.currency_code [kod_waluty_klienta]
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Strefa czasowa kontacustomer.time_zone
Widok aktywnydata.active_view_cpm
CTR Widoku aktywnegometric.active_view_ctr
Wyświetlenia w Widoku aktywnymdata.active_view_impression
Wymierność Widoku aktywnegometric.active_view_measurability
KosztMeasurable ActiveViewmetric.active_view_able_cost_micros
Widoczne wyświetlenia w Widoku aktywnymmetric.active_view_wymierne_wyświetlenia
Widok aktywnydata.active_view_viewability
Identyfikator Grupy reklamad_group.id
Nazwa Grupy reklamad_group.name
Stan grupy reklamad_group.status
TypsieciAd1Elementy AdNetworkType1 i AdNetworkType2 zostały połączone w segmenty.ad_network_type
Typsieci2segmenty.ad_network_type
Współczynnik wszystkich konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Wartość wszystkich konwersjimetric.all_conversions_value
Wszystkie konwersjedane.wszystkie_konwersje
Średni kosztdane.średni_koszt
Średni CPCmetrics.average_cpc
ŚredniCPEdane.średni_cpe
Średni CPMwskaźnik.średni_cpm
Średnia wartość CPCwskaźnik.średni_cpv
Identyfikator Grupy reklamad_group.base_ad_group
Identyfikatorkampanii podstawowejcampaign.base_campaign
Modyfikator stawekad_group_criterion.bid_modifier,
Identyfikator strategii ustalania stawekcampaign.bidding_strategy
Nazwa strategii ustalania stawekbidding_strategy.name
Typ strategii ustalania stawekcampaign.bidding_strategy_type
CampaignId,campaign.id
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
Typ kliknięciasegment.click_type
Kliknięciadane.kliknięcia
Nazwa kategorii konwersjisegment.conversion_action_category
Współczynnik konwersjimetric.konwersje_z_interakcji_stawka
Identyfikator śledzenia konwersjisegment.conversion_action
NazwaTyp konwersjisegment.conversion_action_name
Wartość konwersjimetric.wartość_konwersji
Konwersjedane.konwersje
Kosztdata.cost_micros
Koszt wszystkich konwersjimetrics.per_all_conversions
Koszt konwersjidane.koszt_konwersji
CPCad_group_criterion.effective_cpc_bid_micros
CPC – źródłoad_group_criterion.effective_cpc_bid_source,
Stawka za minutęad_group_criterion.effective_cpm_bid_micros
Źródło stawki na minutęad_group_criterion.effective_cpm_bid_source,
Kryteriaad_group_criterion.age_range.type
UrlUrl przy kryteriachwycofane
Konwersje na różnych urządzeniachdata.cross_device_conversions
CTRdane.ctr
NazwaKlientanazwa_klienta.nazwa_opisu
Datasegment.date
DzieńTygodniasegmenty.dzień_dzień_tygodnia
Urządzeniesegment.device
Współczynnik zaangażowaniawskaźnik.zaangażowanie
Wyświetlenia angażującewskaźniki.zaangażowanie
Źródło konwersji zewnętrznychsegmenty.źródło_konwersji_zewnętrznej
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Końcoweaplikacjewycofane
FinalMobileUrlsad_group_criterion.final_mobile_urls,
Końcowe URL-ead_group_criterion.final_urls,
Przekazane z Gmailametric.gmail_forwards
Zapisane z Gmailametric.gmail_saves
Dodatkowe kliknięcia Gmailadata.gmail_additional_clicks
Identyfikatorad_group_criterion.id
Wyświetlenia miniaturdane.wyświetlenia
Współcz. interakcjiwskaźnik.interakcja_stawka
Typy interakcjimetric.interaction_event_types
Interakcjemetric.interakcje
Jest wykluczającead_group_criterion.negative
Ograniczeniead_group.targeting_setting.target_restrictions
Miesiącsegmenty.miesiąc
MiesiącRoksegmenty.miesiąc_roku
Kwartałsegment.kwartalny
Stanad_group_criterion.status
TrackingUrlTemplatead_group_criterion.tracking_url_template
Parametry niestandardowe adresu URLad_group_criterion.url_custom_parameters,
ValuePerAllConversiondane.wartość_na_konwersje_wszystkie
Wartość na konwersjędane.wartość_na konwersję
Stawka wideo 100 kw.dane.wideo_kwartyl_p100
WspółczynnikParunek25Wideodane.wideo_kwadrat_p25_stawka
Stawka wideo 50 kwartyladane.wideo_kwartyl_p50
Stawka wideo 75wskaźnik.film_kwadratowy_p75_stawka
Współczynnik obejrzeń filmudane.współczynnik_wyświetleń_filmu
Wyświetlenia filmówdane.wideo_wyświetlenia
Konwersje po obejrzeniudata.view_through_conversions
Tydzieńsegmenty.tydzień
Roksegmenty.rok

Skuteczność w pozyskiwaniu odbiorców

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
Kod waluty kontaclient.currency_code [kod_waluty_klienta]
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Strefa czasowa kontacustomer.time_zone
Widok aktywnydata.active_view_cpm
CTR Widoku aktywnegometric.active_view_ctr
Wyświetlenia w Widoku aktywnymdata.active_view_impression
Wymierność Widoku aktywnegometric.active_view_measurability
KosztMeasurable ActiveViewmetric.active_view_able_cost_micros
Widoczne wyświetlenia w Widoku aktywnymmetric.active_view_wymierne_wyświetlenia
Widok aktywnydata.active_view_viewability
Identyfikator Grupy reklamad_group.id
Nazwa Grupy reklamad_group.name
Stan grupy reklamad_group.status
TypsieciAd1Elementy AdNetworkType1 i AdNetworkType2 zostały połączone w segmenty.ad_network_type
Typsieci2segmenty.ad_network_type
Współczynnik wszystkich konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Wartość wszystkich konwersjimetric.all_conversions_value
Wszystkie konwersjedane.wszystkie_konwersje
Średni kosztdane.średni_koszt
Średni CPCmetrics.average_cpc
ŚredniCPEdane.średni_cpe
Średni CPMwskaźnik.średni_cpm
Średnia wartość CPCwskaźnik.średni_cpv
Średnia pozycjawycofane
Identyfikator Grupy reklamad_group.base_ad_group
Identyfikatorkampanii podstawowejcampaign.base_campaign
Modyfikator stawekW zależności od widoku powinien to być modyfikator stawek kampanii lub grupy reklam.
Identyfikator strategii ustalania stawekcampaign.bidding_strategy
Nazwa strategii ustalania stawekOkreślanie stawek_strategii.nazwa musi być wybrane za pomocą zasobów z strategią ustalania stawek lub kampanii.
Typ strategii ustalania stawekKampanię.bidding_strategy.type należy wybrać razem z zasobami ustalającymi stawki lub kampanią.
CampaignId,ad_group.campaign
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
Typ kliknięciasegment.click_type
Kliknięciadane.kliknięcia
Nazwa kategorii konwersjisegment.conversion_action_category
Współczynnik konwersjimetric.konwersje_z_interakcji_stawka
Identyfikator śledzenia konwersjisegment.conversion_action
NazwaTyp konwersjisegment.conversion_action_name
Wartość konwersjimetric.wartość_konwersji
Konwersjedane.konwersje
Kosztdata.cost_micros
Koszt wszystkich konwersjimetrics.per_all_conversions
Koszt konwersjidane.koszt_konwersji
CPCW zależności od widoku powinno to być kryterium kampanii lub grupy reklam.
CPC – źródłoad_group_criterion.effective_cpc_bid_source,
Stawka za minutęad_group_criterion.effective_cpm_bid_micros
Źródło stawki na minutęad_group_criterion.effective_cpm_bid_source,
KryteriaParametr ad_group_criterion.user_list.user_list pochodzi z grupy reklam_ad_group_audience_view lub z kampanii_criterion.user_list.user_list z kampanii_audience_view.
UrlUrl przy kryteriachwycofane
PoziomZałączeniawycofane
Konwersje na różnych urządzeniachdata.cross_device_conversions
CTRdane.ctr
NazwaKlientanazwa_klienta.nazwa_opisu
Datasegment.date
DzieńTygodniasegmenty.dzień_dzień_tygodnia
Urządzeniesegment.device
Współczynnik zaangażowaniawskaźnik.zaangażowanie
Wyświetlenia angażującewskaźniki.zaangażowanie
Źródło konwersji zewnętrznychsegmenty.źródło_konwersji_zewnętrznej
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Końcoweaplikacjewycofane
FinalMobileUrlsad_group_criterion.final_mobile_urls,
Końcowe URL-ead_group_criterion.final_urls,
Przekazane z Gmailametric.gmail_forwards
Zapisane z Gmailametric.gmail_saves
Dodatkowe kliknięcia Gmailadata.gmail_additional_clicks
Identyfikatorad_group_criterion.id
Wyświetlenia miniaturdane.wyświetlenia
Współcz. interakcjiwskaźnik.interakcja_stawka
Typy interakcjimetric.interaction_event_types
Interakcjemetric.interakcje
Ograniczeniead_group.targeting_setting.target_restrictions
Miesiącsegmenty.miesiąc
MiesiącRoksegmenty.miesiąc_roku
Kwartałsegment.kwartalny
Bokssegment.slot
Stanad_group_criterion.status
TrackingUrlTemplatead_group.tracking_url_template
Parametry niestandardowe adresu URLad_group.url_custom_parameters,
NazwaDanych użytkownikówuser_list.name
ValuePerAllConversiondane.wartość_na_konwersje_wszystkie
Wartość na konwersjędane.wartość_na konwersję
Stawka wideo 100 kw.dane.wideo_kwartyl_p100
WspółczynnikParunek25Wideodane.wideo_kwadrat_p25_stawka
Stawka wideo 50 kwartyladane.wideo_kwartyl_p50
Stawka wideo 75wskaźnik.film_kwadratowy_p75_stawka
Współczynnik obejrzeń filmudane.współczynnik_wyświetleń_filmu
Wyświetlenia filmówdane.wideo_wyświetlenia
Konwersje po obejrzeniudata.view_through_conversions
Tydzieńsegmenty.tydzień
Roksegmenty.rok

Skuteczność automatycznych miejsc docelowych

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
Kod waluty kontaclient.currency_code [kod_waluty_klienta]
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Strefa czasowa kontacustomer.time_zone
Widok aktywnydata.active_view_cpm
CTR Widoku aktywnegometric.active_view_ctr
Wyświetlenia w Widoku aktywnymdata.active_view_impression
Wymierność Widoku aktywnegometric.active_view_measurability
KosztMeasurable ActiveViewmetric.active_view_able_cost_micros
Widoczne wyświetlenia w Widoku aktywnymmetric.active_view_wymierne_wyświetlenia
Widok aktywnydata.active_view_viewability
Format reklamywycofane
Identyfikator Grupy reklamad_group.id
Nazwa Grupy reklamad_group.name
Stan grupy reklamad_group.status
TypsieciAd1Elementy AdNetworkType1 i AdNetworkType2 zostały połączone w segmenty.ad_network_type
Typsieci2segmenty.ad_network_type
Współczynnik wszystkich konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Wartość wszystkich konwersjimetric.all_conversions_value
Wszystkie konwersjedane.wszystkie_konwersje
Średni kosztdane.średni_koszt
Średni CPCmetrics.average_cpc
ŚredniCPEdane.średni_cpe
Średni CPMwskaźnik.średni_cpm
Średnia wartość CPCwskaźnik.średni_cpv
CampaignId,campaign.id
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
Kliknięciadane.kliknięcia
Nazwa kategorii konwersjisegment.conversion_action_category
Współczynnik konwersjimetric.konwersje_z_interakcji_stawka
Identyfikator śledzenia konwersjisegment.conversion_action
NazwaTyp konwersjisegment.conversion_action_name
Wartość konwersjimetric.wartość_konwersji
Konwersjedane.konwersje
Kosztdata.cost_micros
Koszt wszystkich konwersjimetrics.per_all_conversions
Koszt konwersjidane.koszt_konwersji
Parametry kryteriówUżyj parametru group_placement_view.placement_type lub group_placement_view.target_url.
Konwersje na różnych urządzeniachdata.cross_device_conversions
CTRdane.ctr
NazwaKlientanazwa_klienta.nazwa_opisu
Datasegment.date
DzieńTygodniasegmenty.dzień_dzień_tygodnia
Nazwa wyświetlanaZwraca nazwę domeny witryn i nazwę kanału YouTube
Domenagroup_placement_view.target_url
Współczynnik zaangażowaniawskaźnik.zaangażowanie
Wyświetlenia angażującewskaźniki.zaangażowanie
Źródło konwersji zewnętrznychsegmenty.źródło_konwersji_zewnętrznej
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Wyświetlenia miniaturdane.wyświetlenia
Współcz. interakcjiwskaźnik.interakcja_stawka
Typy interakcjimetric.interaction_event_types
Interakcjemetric.interakcje
Automatyczna optymalizacjawycofane
IsBidOnPathwycofane
Wykluczona Ścieżkawycofane
Miesiącsegmenty.miesiąc
MiesiącRoksegmenty.miesiąc_roku
Kwartałsegment.kwartalny
ValuePerAllConversiondane.wartość_na_konwersje_wszystkie
Wartość na konwersjędane.wartość_na konwersję
Współczynnik obejrzeń filmudane.współczynnik_wyświetleń_filmu
Wyświetlenia filmówdane.wideo_wyświetlenia
Konwersje po obejrzeniudata.view_through_conversions
Tydzieńsegmenty.tydzień
Roksegmenty.rok

Skuteczność celu ustalania stawek

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Liczba grup reklamwycofane
Liczba kryteriów grupwycofane
Współczynnik wszystkich konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Wartość wszystkich konwersjimetric.all_conversions_value
Wszystkie konwersjedane.wszystkie_konwersje
Średni CPCmetrics.average_cpc
Średni CPMwskaźnik.średni_cpm
Średnia pozycjawycofane
Liczba kampaniibid_strategy.campaign_count
Kliknięciadane.kliknięcia
Nazwa kategorii konwersjisegment.conversion_action_category
Współczynnik konwersjimetric.konwersje_z_interakcji_stawka
Identyfikator śledzenia konwersjisegment.conversion_action
NazwaTyp konwersjisegment.conversion_action_name
Wartość konwersjimetric.wartość_konwersji
Konwersjedane.konwersje
Kosztdata.cost_micros
Koszt wszystkich konwersjimetrics.per_all_conversions
Koszt konwersjidane.koszt_konwersji
Konwersje na różnych urządzeniachdata.cross_device_conversions
CTRdane.ctr
Datasegment.date
DzieńTygodniasegmenty.dzień_dzień_tygodnia
Urządzeniesegment.device
Źródło konwersji zewnętrznychsegmenty.źródło_konwersji_zewnętrznej
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Godzinasegment.godz.
Identyfikatorbidding_strategy.id
Wyświetlenia miniaturdane.wyświetlenia
Miesiącsegmenty.miesiąc
MiesiącRoksegmenty.miesiąc_roku
NazwaOkreślanie stawek_strategii.nazwa musi być wybrane za pomocą zasobów z strategią ustalania stawek lub kampanii.
Liczba usuniętych grup reklamwycofane
Nieusunięte kryteria dotyczące grup reklamwycofane
Liczba nieusuniętych kampaniibid_strategy.non_removed_campaign_count
Strona 1PromowanaStawkawycofane
PageOnepromodBidChangesForHeightswycofane
PageOnepromodBidModifierwycofane
PageOnepromodHeightBidBudgetwycofane
Strona1promowanaiPodwyższonaStawka, gdy niska jakość wynikuwycofane
Cel1Promowanej strategiiwycofane
Kwartałsegment.kwartalny
Stanpromotion_strategy.status
Docelowy CPAbid_strategy.target_cpa.target_cpa_micros
Docelowy CPAbid_strategy.target_cpa.cpc_bid_floor_micros
Docelowy CPAbid_strategy.target_cpa.cpc_bid_floor_micros
Docelowy udział wygranych aukcjiwycofane
TargetOutrankShareBidChangesForIncreasesOnlywycofane
Domena docelowaOutrankShareCompetitorwycofane
Docelowy udział w wygranych aukcjachwycofane
Docelowy udział w wygranych aukcjachwycofane
Docelowy ROASbid_strategy.target_roas.target_roas
CelRoasBidCeilingbid_strategy.target_roas.cpc_bid_floor_micros
Docelowy ROASbid_strategy.target_roas.cpc_bid_floor_micros
Docelowy wydatekbid_strategy.target_spend.cpc_bid_floor_micros
Docelowy wydatekbid_strategy.target_spend.target_spend_micros
Typbid_strategy.type
ValuePerAllConversiondane.wartość_na_konwersje_wszystkie
Wartość na konwersjędane.wartość_na konwersję
Konwersje po obejrzeniudata.view_through_conversions
Tydzieńsegmenty.tydzień
Roksegmenty.rok

Skuteczność budżetu

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Współczynnik wszystkich konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Wartość wszystkich konwersjimetric.all_conversions_value
Wszystkie konwersjedane.wszystkie_konwersje
Kwotacampaign_budget.amount_micros
Powiązany identyfikator kampaniicampaign.id
Nazwa powiązanej kampaniicampaign.name
AssociatedCampaignStatuscampaign.status
Średni kosztdane.średni_koszt
Średni CPCmetrics.average_cpc
ŚredniCPEdane.średni_cpe
Średni CPMwskaźnik.średni_cpm
Średnia wartość CPCwskaźnik.średni_cpv
Średnia pozycjawycofane
BudgetCampaignAssociationStatusSegment.budget_campaign_association_status.status
Identyfikator budżetucampaign_budget.id
NazwaBudżetucampaign_budget.name
Wartość referencyjna budżetucampaign_budżet.reference_count
Stan budżetucampaign_budget.status
Kliknięciadane.kliknięcia
Nazwa kategorii konwersjisegment.conversion_action_category
Współczynnik konwersjimetric.konwersje_z_interakcji_stawka
Identyfikator śledzenia konwersjisegment.conversion_action
NazwaTyp konwersjisegment.conversion_action_name
Wartość konwersjimetric.wartość_konwersji
Konwersjedane.konwersje
Kosztdata.cost_micros
Koszt wszystkich konwersjimetrics.per_all_conversions
Koszt konwersjidane.koszt_konwersji
Konwersje na różnych urządzeniachdata.cross_device_conversions
CTRdane.ctr
DeliveryMethodcampaign_budget.delivery_method
Współczynnik zaangażowaniawskaźnik.zaangażowanie
Wyświetlenia angażującewskaźniki.zaangażowanie
Źródło konwersji zewnętrznychsegmenty.źródło_konwersji_zewnętrznej
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Ma zalecany budżetcampaign_budget.has_recommended_budget
Wyświetlenia miniaturdane.wyświetlenia
Współcz. interakcjiwskaźnik.interakcja_stawka
Typy interakcjimetric.interaction_event_types
Interakcjemetric.interakcje
JestBudżet jednoznacznycampaign_budget.explicitly_shared
Okrescampaign_budget.period
Kwota zalecanego budżetucampaign_budget.recommended_budget_amount_micros
Szacunkowy budżetcampaign_budget.recommended_budget_estimated_change_weekly_clicks
Szacunkowy budżetcampaign_budget.recommended_budget_estimated_change_weekly_cost_micros
Zalecany budżetcampaign_budget.recommended_budget_estimated_change_weekly_interactions
Zalecany budżetcampaign_budget.recommended_budget_estimated_change_weekly_views
Łączna kwotacampaign_budget.total_amount_micros,
ValuePerAllConversiondane.wartość_na_konwersje_wszystkie
Wartość na konwersjędane.wartość_na konwersję
Współczynnik obejrzeń filmudane.współczynnik_wyświetleń_filmu
Wyświetlenia filmówdane.wideo_wyświetlenia
Konwersje po obejrzeniudata.view_through_conversions

Szczegóły połączeń – statystyki połączeń

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
Kod waluty kontaclient.currency_code [kod_waluty_klienta]
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Strefa czasowa kontacustomer.time_zone
Identyfikator Grupy reklamad_group.id
Nazwa Grupy reklamad_group.name
Stan grupy reklamad_group.status
Czas trwania połączeniacall_view.call_duration_seconds
Zakończenie rozmowycall_view.end_call_date_time,
Rozpoczęcie rozmowycall_view.start_call_date_time,
Stan połączeniacall_view.call_status,
Funkcja śledzenia połączeń telefonicznychcall_view.call_tracking_display_location
Typ połączeniaCall_view.type
Numer kierunkowy kraju dzwoniącegokod_połączenia.kod_obszaru_rozmowy
Numer wywołujący krajowyprojektkod_połączenia.kod_kraju_rozmowy
CampaignId,campaign.id
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
NazwaKlientanazwa_klienta.nazwa_opisu
Datasegment.date
DzieńTygodniasegmenty.dzień_dzień_tygodnia
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Godzinasegment.godz.
Miesiącsegmenty.miesiąc
MiesiącRoksegmenty.miesiąc_roku
Kwartałsegment.kwartalny
Tydzieńsegmenty.tydzień
Roksegmenty.rok

Cel harmonogramu reklam kampanii

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
Kod waluty kontaclient.currency_code [kod_waluty_klienta]
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Strefa czasowa kontacustomer.time_zone
Współczynnik wszystkich konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Wartość wszystkich konwersjimetric.all_conversions_value
Wszystkie konwersjedane.wszystkie_konwersje
Średni kosztdane.średni_koszt
Średni CPCmetrics.average_cpc
ŚredniCPEdane.średni_cpe
Średni CPMwskaźnik.średni_cpm
Średnia wartość CPCwskaźnik.średni_cpv
Średnia pozycjawycofane
Modyfikator stawekcampaign_criterion.bid_modifier
CampaignId,campaign.id
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
Kliknięciadane.kliknięcia
Nazwa kategorii konwersjisegment.conversion_action_category
Współczynnik konwersjimetric.konwersje_z_interakcji_stawka
Identyfikator śledzenia konwersjisegment.conversion_action
NazwaTyp konwersjisegment.conversion_action_name
Wartość konwersjimetric.wartość_konwersji
Konwersjedane.konwersje
Kosztdata.cost_micros
Koszt wszystkich konwersjimetrics.per_all_conversions
Koszt konwersjidane.koszt_konwersji
Konwersje na różnych urządzeniachdata.cross_device_conversions
CTRdane.ctr
NazwaKlientanazwa_klienta.nazwa_opisu
Datasegment.date
Współczynnik zaangażowaniawskaźnik.zaangażowanie
Wyświetlenia angażującewskaźniki.zaangażowanie
Źródło konwersji zewnętrznychsegmenty.źródło_konwersji_zewnętrznej
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Identyfikatoridentyfikator_kryterium_kampanii
Wyświetlenia miniaturdane.wyświetlenia
Współcz. interakcjiwskaźnik.interakcja_stawka
Typy interakcjimetric.interaction_event_types
Interakcjemetric.interakcje
Miesiącsegmenty.miesiąc
MiesiącRoksegmenty.miesiąc_roku
Kwartałsegment.kwartalny
ValuePerAllConversiondane.wartość_na_konwersje_wszystkie
Wartość na konwersjędane.wartość_na konwersję
Stawka wideo 100 kw.dane.wideo_kwartyl_p100
WspółczynnikParunek25Wideodane.wideo_kwadrat_p25_stawka
Stawka wideo 50 kwartyladane.wideo_kwartyl_p50
Stawka wideo 75wskaźnik.film_kwadratowy_p75_stawka
Współczynnik obejrzeń filmudane.współczynnik_wyświetleń_filmu
Wyświetlenia filmówdane.wideo_wyświetlenia
Konwersje po obejrzeniudata.view_through_conversions
Tydzieńsegmenty.tydzień
Roksegmenty.rok

Kryteria kampanii

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
Kod waluty kontaclient.currency_code [kod_waluty_klienta]
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Strefa czasowa kontacustomer.time_zone
Identyfikatorkampanii podstawowejcampaign.base_campaign
CampaignId,campaign.id
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
Kryteriacampaign_criterion.keyword.text LUB kampanii_criterion.placement.url itd.
Typ kryteriówkryterium_kampanii.typ
NazwaKlientanazwa_klienta.nazwa_opisu
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Identyfikatoridentyfikator_kryterium_kampanii
Jest wykluczającekryterium_kampanii

Lokalizacja docelowa w kampanii

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
Kod waluty kontaclient.currency_code [kod_waluty_klienta]
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Strefa czasowa kontacustomer.time_zone
Współczynnik wszystkich konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Wartość wszystkich konwersjimetric.all_conversions_value
Wszystkie konwersjedane.wszystkie_konwersje
Średni kosztdane.średni_koszt
Średni CPCmetrics.average_cpc
ŚredniCPEdane.średni_cpe
Średni CPMwskaźnik.średni_cpm
Średnia wartość CPCwskaźnik.średni_cpv
Średnia pozycjawycofane
Modyfikator stawekcampaign_criterion.bid_modifier
CampaignId,campaign.id
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
Kliknięciadane.kliknięcia
Nazwa kategorii konwersjisegment.conversion_action_category
Współczynnik konwersjimetric.konwersje_z_interakcji_stawka
Identyfikator śledzenia konwersjisegment.conversion_action
NazwaTyp konwersjisegment.conversion_action_name
Wartość konwersjimetric.wartość_konwersji
Konwersjedane.konwersje
Kosztdata.cost_micros
Koszt wszystkich konwersjimetrics.per_all_conversions
Koszt konwersjidane.koszt_konwersji
Konwersje na różnych urządzeniachdata.cross_device_conversions
CTRdane.ctr
NazwaKlientanazwa_klienta.nazwa_opisu
Datasegment.date
Współczynnik zaangażowaniawskaźnik.zaangażowanie
Wyświetlenia angażującewskaźniki.zaangażowanie
Źródło konwersji zewnętrznychsegmenty.źródło_konwersji_zewnętrznej
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Identyfikatoridentyfikator_kryterium_kampanii
Wyświetlenia miniaturdane.wyświetlenia
Współcz. interakcjiwskaźnik.interakcja_stawka
Typy interakcjimetric.interaction_event_types
Interakcjemetric.interakcje
Jest wykluczającekryterium_kampanii
Miesiącsegmenty.miesiąc
MiesiącRoksegmenty.miesiąc_roku
Kwartałsegment.kwartalny
ValuePerAllConversiondane.wartość_na_konwersje_wszystkie
Wartość na konwersjędane.wartość_na konwersję
Współczynnik obejrzeń filmudane.współczynnik_wyświetleń_filmu
Wyświetlenia filmówdane.wideo_wyświetlenia
Konwersje po obejrzeniudata.view_through_conversions
Tydzieńsegmenty.tydzień
Roksegmenty.rok

Skuteczność kampanii

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
Procent wyświetleń na najwyższej pozycjimetric.absolute_top_impression_percent
Kod waluty kontaclient.currency_code [kod_waluty_klienta]
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Strefa czasowa kontacustomer.time_zone
Widok aktywnydata.active_view_cpm
CTR Widoku aktywnegometric.active_view_ctr
Wyświetlenia w Widoku aktywnymdata.active_view_impression
Wymierność Widoku aktywnegometric.active_view_measurability
KosztMeasurable ActiveViewmetric.active_view_able_cost_micros
Widoczne wyświetlenia w Widoku aktywnymmetric.active_view_wymierne_wyświetlenia
Widok aktywnydata.active_view_viewability
TypsieciAd1Elementy AdNetworkType1 i AdNetworkType2 zostały połączone w segmenty.ad_network_type
Typsieci2segmenty.ad_network_type
Podtyp kanału reklamowegocampaign.advertising_channel_sub_type
TypKanałuReklamycampaign.advertising_channel_type
Współczynnik wszystkich konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Wartość wszystkich konwersjimetric.all_conversions_value
Wszystkie konwersjedane.wszystkie_konwersje
Kwotacampaign_budget.amount_micros
Średni kosztdane.średni_koszt
Średni CPCmetrics.average_cpc
ŚredniCPEdane.średni_cpe
Średni CPMwskaźnik.średni_cpm
Średnia wartość CPCwskaźnik.średni_cpv
Średnia częstotliwośćwycofane
Średnia liczba odsłondane.średni_odsłona
Średnia pozycjawycofane
Średni czaswwitryniedane.średni_czas_w_witrynie
Identyfikatorkampanii podstawowejcampaign.base_campaign
Identyfikator strategii ustalania stawekcampaign.bidding_strategy
Nazwa strategii ustalania stawekbidding_strategy.name
Typ strategii ustalania stawekcampaign.bidding_strategy_type
Współczynnik odrzuceńwskaźnik.bounce_rate
Identyfikator budżetucampaign.campaign_budget
CampaignDesktopModifierNiedostępne w &&39;FROM kampanii'. Możesz jednak pobierać modyfikatory stawek według typu urządzenia za pomocą zapytań w &&33;FROM_kryterium_kampanii.
CampaignGroupId,wycofane
CampaignId,campaign.id
CampaignMobileBidModifierNiedostępne w &&39;FROM kampanii'. Możesz jednak pobierać modyfikatory stawek według typu urządzenia za pomocą zapytań w &&33;FROM_kryterium_kampanii.
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
CampaignTabletBidModifierNiedostępne w &&39;FROM kampanii'. Możesz jednak pobierać modyfikatory stawek według typu urządzenia za pomocą zapytań w &&33;FROM_kryterium_kampanii.
Typ kampaniicampaign.experiment_type (typ kampanii)
Wartość konwersji wspomaganych kliknięciamiwycofane
Konwersje wspomagane kliknięciamiwycofane
Konwersje wspomagane kliknięciem po kliknięciuwycofane
Typ kliknięciasegment.click_type
Kliknięciadane.kliknięcia
Utracony udział w wyświetleniach z budżetu w sieci reklamowejdata.content_budget_lost_impression_share
Treśćmetrics.content_impression_share
Udział w wyświetleniach w ramach treścimetric.content_rank_lost_impression_share
Korekta konwersjisegment.conversion_adjustment
Segment opóźnienia konwersjisegment.conversion_or_adjustment_lag_bucket
Typ zdarzenia konwersjisegmenty.conversion_attribution_event_type
Nazwa kategorii konwersjisegment.conversion_action_category
Zasobnik konwersji Lagsegment.conversion_lag_bucket
Współczynnik konwersjimetric.konwersje_z_interakcji_stawka
Identyfikator śledzenia konwersjisegment.conversion_action
NazwaTyp konwersjisegment.conversion_action_name
Wartość konwersjimetric.wartość_konwersji
Konwersjedane.konwersje
Kosztdata.cost_micros
Koszt wszystkich konwersjimetrics.per_all_conversions
Koszt konwersjidane.koszt_konwersji
CostPerCurrentModelAttributedConversiondata.cost_per_current_model_attributed_conversion
Konwersje na różnych urządzeniachdata.cross_device_conversions
CTRdane.ctr
ObecnyModelAtrybutuKonwersjadata.current_model_attributed_conversions_value
ObecnyModelAtrybutmetric.current_model_attributed_conversions
NazwaKlientanazwa_klienta.nazwa_opisu
Datasegment.date
DzieńTygodniasegmenty.dzień_dzień_tygodnia
Urządzeniesegment.device
Data zakończeniacampaign.end_date
Współczynnik zaangażowaniawskaźnik.zaangażowanie
Wyświetlenia angażującewskaźniki.zaangażowanie
Rozszerzony CPCMożna go przypisać do jednego z dwóch atrybutów w zależności od strategii ustalania stawek.campaign.manual_cpc.enhanced_cpc_enabled, campaign.percent_cpc.enhanced_cpc_enabled
Źródło konwersji zewnętrznychsegmenty.źródło_konwersji_zewnętrznej
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
FinalUrlSuffix,campaign.final_url_suffix,
Przekazane z Gmailametric.gmail_forwards
Zapisane z Gmailametric.gmail_saves
Dodatkowe kliknięcia Gmailadata.gmail_additional_clicks
Ma zalecany budżetcampaign_budget.has_recommended_budget
Godzinasegment.godz.
Wartość konwersji wspomaganych wyświetleniamiwycofane
Konwersje wspomagane wyświetleniamiwycofane
Konwersje wspomagane wyświetleniami po ostatnim kliknięciuwycofane
Zasięg wyświetleńwycofane
Wyświetlenia miniaturdane.wyświetlenia
Współcz. interakcjiwskaźnik.interakcja_stawka
Typy interakcjimetric.interaction_event_types
Interakcjemetric.interakcje
Współczynnik nieprawidłowych kliknięćdata.invalid_click_rate (współczynnik nieprawidłowych kliknięć)
Nieprawidłowe kliknięciadata.invalid_clicks
JestBudżet jednoznacznycampaign_budget.explicitly_shared
Identyfikatory etykietWybierz etykietę label.resource_name z kampanii campaign_label
EtykietyWybierz etykietę label.resource_name z kampanii campaign_label
Maksymalizacja wartości konwersjicampaign.maximize_conversion_value.target_roas
Miesiącsegmenty.miesiąc
MiesiącRoksegmenty.miesiąc_roku
Liczba wyświetleń offlinemetric.telefon_wyświetlenia
Liczba interakcji offlinewskaźnik.połączenia_telefonowe
Współcz.interakcji offlinedane.telefon_po_współczynniku
Odsetek nowych użytkownikówmetric.percent_new_users
Okrescampaign_budget.period
Kwartałsegment.kwartalny
Kwota zalecanego budżetucampaign_budget.recommended_budget_amount_micros
Względny CTRmetric.relative_ctr
Udział w wyświetleniach u góry strony z sieci wyszukiwaniametric.search_absolute_top_impression_share
Udział w wyświetleniach u góry strony z sieci wyszukiwaniadata.search_budget_lost_absolute_top_impression_share
Utracony udział w wyświetleniach z sieci wyszukiwaniadata.search_budget_lost_impression_share
Udział w wyświetleniach u góry strony z sieci wyszukiwaniadata.search_budget_lost_top_impression_share
SearchClickSharedata.search_click_share
Udział w wyświetleniach z sieci wyszukiwaniadata.search_exact_match_impression_share
Udział w wyświetleniach z sieci wyszukiwaniadata.search_impression_share
Udział w wyświetleniach u góry strony z wyszukiwaniamimetric.search_rank_lost_absolute_top_impression_share
Udział w wyświetleniach z sieci wyszukiwaniametrics.search_rank_lost_impression_share
Udział w wyświetleniach u góry wyszukiwarkimetric.search_rank_lost_top_impression_share
Udział w wyświetleniach u góry strony z sieci wyszukiwaniadata.search_top_impression_share
Stan wyświetlaniacampaign.serving_status
Bokssegment.slot
Data rozpoczęciacampaign.start_date
Procent wyświetleń u góry stronydata.top_impression_percent
Łączna kwotacampaign_budget.total_amount_micros,
TrackingUrlTemplatecampaign.tracking_url_template
Parametry niestandardowe adresu URLcampaign.url_custom_parameters
ValuePerAllConversiondane.wartość_na_konwersje_wszystkie
Wartość na konwersjędane.wartość_na konwersję
ValuePerCurrentModelAttributedConversiondata.value_per_current_model_attributed_conversion
Stawka wideo 100 kw.dane.wideo_kwartyl_p100
WspółczynnikParunek25Wideodane.wideo_kwadrat_p25_stawka
Stawka wideo 50 kwartyladane.wideo_kwartyl_p50
Stawka wideo 75wskaźnik.film_kwadratowy_p75_stawka
Współczynnik obejrzeń filmudane.współczynnik_wyświetleń_filmu
Wyświetlenia filmówdane.wideo_wyświetlenia
Konwersje po obejrzeniudata.view_through_conversions
Tydzieńsegmenty.tydzień
Roksegmenty.rok

Wspólny zestaw kampanii

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
CampaignId,campaign.id
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
SharedSetId,shared_set.id
NazwaWspólnegoZestawushared_set.name
SharedSetTypeshared_set.type,
Stancampaign_shared_set.status

Skuteczność kliknięć

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Format reklamywycofane
Identyfikator Grupy reklamad_group.id
Nazwa Grupy reklamad_group.name
Stan grupy reklamad_group.status
TypsieciAd1Elementy AdNetworkType1 i AdNetworkType2 zostały połączone w segmenty.ad_network_type
Typsieci2segmenty.ad_network_type
Identyfikator_odmian_wersji_reklamowejwycofane
Identyfikator odmiany reklamy odmiany odmianywycofane
Identyfikator odmiany reklamywycofane
Identyfikator kryteriów AoiCityclick_view.area_of_interest.city
Identyfikator kraju Aoiclick_view.area_of_interest.country
Identyfikator AoiMetroMetroclick_view.area_of_interest.metro
Aoi MostTargetIdclick_view.area_of_interest.most_specific,
Identyfikator kryterium regionu Aoiclick_view.area_of_interest.region
CampaignId,campaign.id
CampaignLocationTargetId,click_view.campaign_location_target
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
Typ kliknięciasegment.click_type
Kliknięciadane.kliknięcia
Identyfikator reklamyclick_view.ad_group_ad
Identyfikator kryteriówwycofane
Parametry kryteriówwycofane
Datasegment.date
Urządzeniesegment.device
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Identyfikator kliknięcia Googleclick_view.gclid
Typ dopasowania słowa kluczowegowycofane
LopCityCriteriaId,click_view.location_of_presence.city.
LopCountryCriteriaIdclick_view.location_of_presence.country
Identyfikator LopMetroMetroIdclick_view.location_of_presence.metro
LopmostspecificIdclick_view.location_of_presence.most_specific,
Identyfikatorregionu Lopclick_view.location_of_presence.region
MiesiącRoksegmenty.miesiąc_roku
Stronaclick_view.page_number
Bokssegment.slot
Identyfikator_listy_użytkownikówclick_view.user_list

Skuteczności słów kluczowych w sieci reklamowej

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
Kod waluty kontaclient.currency_code [kod_waluty_klienta]
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Strefa czasowa kontacustomer.time_zone
Widok aktywnydata.active_view_cpm
CTR Widoku aktywnegometric.active_view_ctr
Wyświetlenia w Widoku aktywnymdata.active_view_impression
Wymierność Widoku aktywnegometric.active_view_measurability
KosztMeasurable ActiveViewmetric.active_view_able_cost_micros
Widoczne wyświetlenia w Widoku aktywnymmetric.active_view_wymierne_wyświetlenia
Widok aktywnydata.active_view_viewability
Identyfikator Grupy reklamad_group.id
Nazwa Grupy reklamad_group.name
Stan grupy reklamad_group.status
TypsieciAd1Elementy AdNetworkType1 i AdNetworkType2 zostały połączone w segmenty.ad_network_type
Typsieci2segmenty.ad_network_type
Współczynnik wszystkich konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Wartość wszystkich konwersjimetric.all_conversions_value
Wszystkie konwersjedane.wszystkie_konwersje
Średni kosztdane.średni_koszt
Średni CPCmetrics.average_cpc
ŚredniCPEdane.średni_cpe
Średni CPMwskaźnik.średni_cpm
Średnia wartość CPCwskaźnik.średni_cpv
Identyfikator Grupy reklamad_group.base_ad_group
Identyfikatorkampanii podstawowejcampaign.base_campaign
Identyfikator strategii ustalania stawekcampaign.bidding_strategy
Nazwa strategii ustalania stawekOkreślanie stawek_strategy.name należy wybrać w przypadku zasobów_określania stawek i kampanii.
Typ strategii ustalania stawekcampaign.bidding_strategy_type
CampaignId,campaign.id
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
Typ kliknięciasegment.click_type
Kliknięciadane.kliknięcia
Nazwa kategorii konwersjisegment.conversion_action_category
Współczynnik konwersjimetric.konwersje_z_interakcji_stawka
Identyfikator śledzenia konwersjisegment.conversion_action
NazwaTyp konwersjisegment.conversion_action_name
Wartość konwersjimetric.wartość_konwersji
Konwersjedane.konwersje
Kosztdata.cost_micros
Koszt wszystkich konwersjimetrics.per_all_conversions
Koszt konwersjidane.koszt_konwersji
CPCad_group_criterion.effective_cpc_bid_micros
CPC – źródłoad_group_criterion.effective_cpc_bid_source,
Stawka za minutęad_group_criterion.effective_cpm_bid_micros
Źródło stawki na minutęad_group_criterion.effective_cpm_bid_source,
CPCad_group_criterion.effective_cpv_bid_micros
Źródło stawek CPCad_group_criterion.effective_cpv_bid_source,
Kryteriaad_group_criterion.keyword.text
UrlUrl przy kryteriachwycofane
Konwersje na różnych urządzeniachdata.cross_device_conversions
CTRdane.ctr
NazwaKlientanazwa_klienta.nazwa_opisu
Datasegment.date
DzieńTygodniasegmenty.dzień_dzień_tygodnia
Urządzeniesegment.device
Współczynnik zaangażowaniawskaźnik.zaangażowanie
Wyświetlenia angażującewskaźniki.zaangażowanie
Źródło konwersji zewnętrznychsegmenty.źródło_konwersji_zewnętrznej
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Końcoweaplikacjewycofane
FinalMobileUrlsad_group_criterion.final_mobile_urls,
Końcowe URL-ead_group_criterion.final_urls,
Przekazane z Gmailametric.gmail_forwards
Zapisane z Gmailametric.gmail_saves
Dodatkowe kliknięcia Gmailadata.gmail_additional_clicks
Identyfikatorad_group_criterion.id
Wyświetlenia miniaturdane.wyświetlenia
Współcz. interakcjiwskaźnik.interakcja_stawka
Typy interakcjimetric.interaction_event_types
Interakcjemetric.interakcje
Jest wykluczającead_group_criterion.negative
Ograniczeniead_group.targeting_setting.target_restrictions
Miesiącsegmenty.miesiąc
MiesiącRoksegmenty.miesiąc_roku
Kwartałsegment.kwartalny
Stanad_group_criterion.status
TrackingUrlTemplatead_group_criterion.tracking_url_template
Parametry niestandardowe adresu URLad_group_criterion.url_custom_parameters,
ValuePerAllConversiondane.wartość_na_konwersje_wszystkie
Wartość na konwersjędane.wartość_na konwersję
Stawka wideo 100 kw.dane.wideo_kwartyl_p100
WspółczynnikParunek25Wideodane.wideo_kwadrat_p25_stawka
Stawka wideo 50 kwartyladane.wideo_kwartyl_p50
Stawka wideo 75wskaźnik.film_kwadratowy_p75_stawka
Współczynnik obejrzeń filmudane.współczynnik_wyświetleń_filmu
Wyświetlenia filmówdane.wideo_wyświetlenia
Konwersje po obejrzeniudata.view_through_conversions
Tydzieńsegmenty.tydzień
Roksegmenty.rok

Skuteczność tematów w sieci reklamowej

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
Kod waluty kontaclient.currency_code [kod_waluty_klienta]
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Strefa czasowa kontacustomer.time_zone
Widok aktywnydata.active_view_cpm
CTR Widoku aktywnegometric.active_view_ctr
Wyświetlenia w Widoku aktywnymdata.active_view_impression
Wymierność Widoku aktywnegometric.active_view_measurability
KosztMeasurable ActiveViewmetric.active_view_able_cost_micros
Widoczne wyświetlenia w Widoku aktywnymmetric.active_view_wymierne_wyświetlenia
Widok aktywnydata.active_view_viewability
Identyfikator Grupy reklamad_group.id
Nazwa Grupy reklamad_group.name
Stan grupy reklamad_group.status
TypsieciAd1Elementy AdNetworkType1 i AdNetworkType2 zostały połączone w segmenty.ad_network_type
Typsieci2segmenty.ad_network_type
Współczynnik wszystkich konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Wartość wszystkich konwersjimetric.all_conversions_value
Wszystkie konwersjedane.wszystkie_konwersje
Średni kosztdane.średni_koszt
Średni CPCmetrics.average_cpc
ŚredniCPEdane.średni_cpe
Średni CPMwskaźnik.średni_cpm
Średnia wartość CPCwskaźnik.średni_cpv
Identyfikator Grupy reklamad_group.base_ad_group
Identyfikatorkampanii podstawowejcampaign.base_campaign
Modyfikator stawekad_group_criterion.bid_modifier,
Identyfikator strategii ustalania stawekcampaign.bidding_strategy
Nazwa strategii ustalania stawekOkreślanie stawek_strategy.name należy wybrać w przypadku zasobów_określania stawek i kampanii.
Typ strategii ustalania stawekcampaign.bidding_strategy_type
CampaignId,campaign.id
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
Typ kliknięciasegment.click_type
Kliknięciadane.kliknięcia
Nazwa kategorii konwersjisegment.conversion_action_category
Współczynnik konwersjimetric.konwersje_z_interakcji_stawka
Identyfikator śledzenia konwersjisegment.conversion_action
NazwaTyp konwersjisegment.conversion_action_name
Wartość konwersjimetric.wartość_konwersji
Konwersjedane.konwersje
Kosztdata.cost_micros
Koszt wszystkich konwersjimetrics.per_all_conversions
Koszt konwersjidane.koszt_konwersji
CPCad_group_criterion.effective_cpc_bid_micros
CPC – źródłoad_group_criterion.effective_cpc_bid_source,
Stawka za minutęad_group_criterion.effective_cpm_bid_micros
Źródło stawki na minutęad_group_criterion.effective_cpm_bid_source,
Kryteriaad_group_criterion.topic.path
UrlUrl przy kryteriachwycofane
Konwersje na różnych urządzeniachdata.cross_device_conversions
CTRdane.ctr
NazwaKlientanazwa_klienta.nazwa_opisu
Datasegment.date
DzieńTygodniasegmenty.dzień_dzień_tygodnia
Urządzeniesegment.device
Współczynnik zaangażowaniawskaźnik.zaangażowanie
Wyświetlenia angażującewskaźniki.zaangażowanie
Źródło konwersji zewnętrznychsegmenty.źródło_konwersji_zewnętrznej
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Końcoweaplikacjewycofane
FinalMobileUrlsad_group_criterion.final_mobile_urls,
Końcowe URL-ead_group_criterion.final_urls,
Przekazane z Gmailametric.gmail_forwards
Zapisane z Gmailametric.gmail_saves
Dodatkowe kliknięcia Gmailadata.gmail_additional_clicks
Identyfikatorad_group_criterion.id
Wyświetlenia miniaturdane.wyświetlenia
Współcz. interakcjiwskaźnik.interakcja_stawka
Typy interakcjimetric.interaction_event_types
Interakcjemetric.interakcje
Jest wykluczającead_group_criterion.negative
Ograniczeniead_group.targeting_setting.target_restrictions
Miesiącsegmenty.miesiąc
MiesiącRoksegmenty.miesiąc_roku
Kwartałsegment.kwartalny
Stanad_group_criterion.status
TrackingUrlTemplatead_group_criterion.tracking_url_template
Parametry niestandardowe adresu URLad_group_criterion.url_custom_parameters,
ValuePerAllConversiondane.wartość_na_konwersje_wszystkie
Wartość na konwersjędane.wartość_na konwersję
Identyfikator branżyad_group_criterion.topic.topic_constant,
Stawka wideo 100 kw.dane.wideo_kwartyl_p100
WspółczynnikParunek25Wideodane.wideo_kwadrat_p25_stawka
Stawka wideo 50 kwartyladane.wideo_kwartyl_p50
Stawka wideo 75wskaźnik.film_kwadratowy_p75_stawka
Współczynnik obejrzeń filmudane.współczynnik_wyświetleń_filmu
Wyświetlenia filmówdane.wideo_wyświetlenia
Konwersje po obejrzeniudata.view_through_conversions
Tydzieńsegmenty.tydzień
Roksegmenty.rok

Skuteczność według płci

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
Kod waluty kontaclient.currency_code [kod_waluty_klienta]
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Strefa czasowa kontacustomer.time_zone
Widok aktywnydata.active_view_cpm
CTR Widoku aktywnegometric.active_view_ctr
Wyświetlenia w Widoku aktywnymdata.active_view_impression
Wymierność Widoku aktywnegometric.active_view_measurability
KosztMeasurable ActiveViewmetric.active_view_able_cost_micros
Widoczne wyświetlenia w Widoku aktywnymmetric.active_view_wymierne_wyświetlenia
Widok aktywnydata.active_view_viewability
Identyfikator Grupy reklamad_group.id
Nazwa Grupy reklamad_group.name
Stan grupy reklamad_group.status
TypsieciAd1Elementy AdNetworkType1 i AdNetworkType2 zostały połączone w segmenty.ad_network_type
Typsieci2segmenty.ad_network_type
Współczynnik wszystkich konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Wartość wszystkich konwersjimetric.all_conversions_value
Wszystkie konwersjedane.wszystkie_konwersje
Średni kosztdane.średni_koszt
Średni CPCmetrics.average_cpc
ŚredniCPEdane.średni_cpe
Średni CPMwskaźnik.średni_cpm
Średnia wartość CPCwskaźnik.średni_cpv
Identyfikator Grupy reklamad_group.base_ad_group
Identyfikatorkampanii podstawowejcampaign.base_campaign
Modyfikator stawekad_group_criterion.bid_modifier,
Identyfikator strategii ustalania stawekcampaign.bidding_strategy
Nazwa strategii ustalania stawekbidding_strategy.name
Typ strategii ustalania stawekbid_strategy.type
CampaignId,campaign.id
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
Typ kliknięciasegment.click_type
Kliknięciadane.kliknięcia
Nazwa kategorii konwersjisegment.conversion_action_category
Współczynnik konwersjimetric.konwersje_z_interakcji_stawka
Identyfikator śledzenia konwersjisegment.conversion_action
NazwaTyp konwersjisegment.conversion_action_name
Wartość konwersjimetric.wartość_konwersji
Konwersjedane.konwersje
Kosztdata.cost_micros
Koszt wszystkich konwersjimetrics.per_all_conversions
Koszt konwersjidane.koszt_konwersji
CPCad_group_criterion.effective_cpc_bid_micros
CPC – źródłoad_group_criterion.effective_cpc_bid_source,
Stawka za minutęad_group_criterion.effective_cpm_bid_micros
Źródło stawki na minutęad_group_criterion.effective_cpm_bid_source,
Kryteriaad_group_criterion.gender.type
UrlUrl przy kryteriachwycofane
Konwersje na różnych urządzeniachdata.cross_device_conversions
CTRdane.ctr
NazwaKlientanazwa_klienta.nazwa_opisu
Datasegment.date
DzieńTygodniasegmenty.dzień_dzień_tygodnia
Urządzeniesegment.device
Współczynnik zaangażowaniawskaźnik.zaangażowanie
Wyświetlenia angażującewskaźniki.zaangażowanie
Źródło konwersji zewnętrznychsegmenty.źródło_konwersji_zewnętrznej
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Końcoweaplikacjewycofane
FinalMobileUrlsad_group_criterion.final_mobile_urls,
Końcowe URL-ead_group_criterion.final_urls,
Przekazane z Gmailametric.gmail_forwards
Zapisane z Gmailametric.gmail_saves
Dodatkowe kliknięcia Gmailadata.gmail_additional_clicks
Identyfikatorad_group_criterion.id
Wyświetlenia miniaturdane.wyświetlenia
Współcz. interakcjiwskaźnik.interakcja_stawka
Typy interakcjimetric.interaction_event_types
Interakcjemetric.interakcje
Jest wykluczającead_group_criterion.negative
Ograniczeniead_group.targeting_setting.target_restrictions
Miesiącsegmenty.miesiąc
MiesiącRoksegmenty.miesiąc_roku
Kwartałsegment.kwartalny
Stanad_group_criterion.status
TrackingUrlTemplatead_group_criterion.tracking_url_template
Parametry niestandardowe adresu URLad_group_criterion.url_custom_parameters,
ValuePerAllConversiondane.wartość_na_konwersje_wszystkie
Wartość na konwersjędane.wartość_na konwersję
Stawka wideo 100 kw.dane.wideo_kwartyl_p100
WspółczynnikParunek25Wideodane.wideo_kwadrat_p25_stawka
Stawka wideo 50 kwartyladane.wideo_kwartyl_p50
Stawka wideo 75wskaźnik.film_kwadratowy_p75_stawka
Współczynnik obejrzeń filmudane.współczynnik_wyświetleń_filmu
Wyświetlenia filmówdane.wideo_wyświetlenia
Konwersje po obejrzeniudata.view_through_conversions
Tydzieńsegmenty.tydzień
Roksegmenty.rok

Skuteczność geograficzna

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
Kod waluty kontaclient.currency_code [kod_waluty_klienta]
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Strefa czasowa kontacustomer.time_zone
Format reklamywycofane
Identyfikator Grupy reklamad_group.id
Nazwa Grupy reklamad_group.name
Stan grupy reklamad_group.status
TypsieciAd1Elementy AdNetworkType1 i AdNetworkType2 zostały połączone w segmenty.ad_network_type
Typsieci2segmenty.ad_network_type
Współczynnik wszystkich konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Wartość wszystkich konwersjimetric.all_conversions_value
Wszystkie konwersjedane.wszystkie_konwersje
Średni kosztdane.średni_koszt
Średni CPCmetrics.average_cpc
Średni CPMwskaźnik.średni_cpm
Średnia wartość CPCwskaźnik.średni_cpv
Średnia pozycjawycofane
CampaignId,campaign.id
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
Identyfikator kryteriów miejskichsegmenty.geo_target_city
Kliknięciadane.kliknięcia
Nazwa kategorii konwersjisegment.conversion_action_category
Współczynnik konwersjimetric.konwersje_z_interakcji_stawka
Identyfikator śledzenia konwersjisegment.conversion_action
NazwaTyp konwersjisegment.conversion_action_name
Wartość konwersjimetric.wartość_konwersji
Konwersjedane.konwersje
Kosztdata.cost_micros
Koszt wszystkich konwersjimetrics.per_all_conversions
Koszt konwersjidane.koszt_konwersji
Identyfikator kryteriów krajuW zależności od tego, który widok chcesz zastosować, użyj położenia geograficznego_widok.kraj_kryteriów_użytkownika lub identyfikatora_lokalizacji_kryszta_użytkownika
Konwersje na różnych urządzeniachdata.cross_device_conversions
CTRdane.ctr
NazwaKlientanazwa_klienta.nazwa_opisu
Datasegment.date
DzieńTygodniasegmenty.dzień_dzień_tygodnia
Urządzeniesegment.device
Źródło konwersji zewnętrznychsegmenty.źródło_konwersji_zewnętrznej
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Wyświetlenia miniaturdane.wyświetlenia
Współcz. interakcjiwskaźnik.interakcja_stawka
Typy interakcjimetric.interaction_event_types
Interakcjemetric.interakcje
Lokalizacja kierowaniauser_location_view.targeting_location
Typ lokalizacjigeograficzne_widok.typu_lokalizacji
MetroCriteriaIdsegmenty.geo_target_metro
Miesiącsegmenty.miesiąc
MiesiącRoksegmenty.miesiąc_roku
MostspecificDetailsIdsegmenty.geo_target_most_specific_location
Kwartałsegment.kwartalny
Identyfikator kryteriów regionusegment.geo_target_region
ValuePerAllConversiondane.wartość_na_konwersje_wszystkie
Wartość na konwersjędane.wartość_na konwersję
Współczynnik obejrzeń filmudane.współczynnik_wyświetleń_filmu
Wyświetlenia filmówdane.wideo_wyświetlenia
Konwersje po obejrzeniudata.view_through_conversions
Tydzieńsegmenty.tydzień
Roksegmenty.rok

Zapytanie bez słów kluczowych

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
Kod waluty kontaclient.currency_code [kod_waluty_klienta]
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Strefa czasowa kontacustomer.time_zone
Identyfikator Grupy reklamad_group.id
Nazwa Grupy reklamad_group.name
Stan grupy reklamad_group.status
Współczynnik wszystkich konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Wartość wszystkich konwersjimetric.all_conversions_value
Wszystkie konwersjedane.wszystkie_konwersje
Średni CPCmetrics.average_cpc
Średni CPMwskaźnik.średni_cpm
CampaignId,campaign.id
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
Ścieżki kategoriiwycofane
Kliknięciadane.kliknięcia
Nazwa kategorii konwersjisegment.conversion_action_category
Współczynnik konwersjimetric.konwersje_z_interakcji_stawka
Identyfikator śledzenia konwersjisegment.conversion_action
NazwaTyp konwersjisegment.conversion_action_name
Wartość konwersjimetric.wartość_konwersji
Konwersjedane.konwersje
Kosztdata.cost_micros
Koszt wszystkich konwersjimetrics.per_all_conversions
Koszt konwersjidane.koszt_konwersji
Identyfikator kryteriumsegmenty.strona
Konwersje na różnych urządzeniachdata.cross_device_conversions
CTRdane.ctr
NazwaKlientanazwa_klienta.nazwa_opisu
Datasegment.date
DzieńTygodniasegmenty.dzień_dzień_tygodnia
Domenawycofane
Źródło konwersji zewnętrznychsegmenty.źródło_konwersji_zewnętrznej
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Wyświetlenia miniaturdane.wyświetlenia
Wiersz1Dynamic_search_ads_search_term_view.headline
Miesiącsegmenty.miesiąc
MiesiącRoksegmenty.miesiąc_roku
Kwartałsegment.kwartalny
ZapytanieDynamic_search_ads_search_term_view.search_term
Stan kierowania zapytaniawycofane
Stanowiskowycofane
Adres URLDynamic_search_ads_search_term_view.landing_page
ValuePerAllConversiondane.wartość_na_konwersje_wszystkie
Wartość na konwersjędane.wartość_na konwersję
Tydzieńsegmenty.tydzień
Roksegmenty.rok

Skuteczność słów kluczowych

Interfejs AdWords API domyślnie wyklucza wykluczające słowa kluczowe, a interfejs Google Ads API je zwraca. Aby zduplikować działanie interfejsu AdWords API w interfejsie Google Ads API, dodaj ad_group_criterion.negative = 'false' w klauzuli WHERE. Element KEYWORDS_PERFORMANCE_REPORT w interfejsie AdWords API służył też do zwracania kryteriów innych niż słowa kluczowe i identyfikatorów kryteriów specjalnych, z których żaden nie jest zwracany przez interfejs Google Ads API w zapytaniach o słowa kluczowe. Jeśli potrzebujesz kryteriów innych niż słowa kluczowe (inne niż identyfikatory kryteriów specjalnych), możesz je pobrać z innych widoków kryteriów.

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
Procent wyświetleń na najwyższej pozycjimetric.absolute_top_impression_percent
Kod waluty kontaclient.currency_code [kod_waluty_klienta]
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Strefa czasowa kontacustomer.time_zone
Widok aktywnydata.active_view_cpm
CTR Widoku aktywnegometric.active_view_ctr
Wyświetlenia w Widoku aktywnymdata.active_view_impression
Wymierność Widoku aktywnegometric.active_view_measurability
KosztMeasurable ActiveViewmetric.active_view_able_cost_micros
Widoczne wyświetlenia w Widoku aktywnymmetric.active_view_wymierne_wyświetlenia
Widok aktywnydata.active_view_viewability
Identyfikator Grupy reklamad_group.id
Nazwa Grupy reklamad_group.name
Stan grupy reklamad_group.status
TypsieciAd1Elementy AdNetworkType1 i AdNetworkType2 zostały połączone w segmenty.ad_network_type
Typsieci2segmenty.ad_network_type
Współczynnik wszystkich konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Wartość wszystkich konwersjimetric.all_conversions_value
Wszystkie konwersjedane.wszystkie_konwersje
Stan zatwierdzeniaad_group_criterion.approval_status
Średni kosztdane.średni_koszt
Średni CPCmetrics.average_cpc
ŚredniCPEdane.średni_cpe
Średni CPMwskaźnik.średni_cpm
Średnia wartość CPCwskaźnik.średni_cpv
Średnia liczba odsłondane.średni_odsłona
Średnia pozycjawycofane
Średni czaswwitryniedane.średni_czas_w_witrynie
Identyfikator Grupy reklamad_group.base_ad_group
Identyfikatorkampanii podstawowejcampaign.base_campaign
Identyfikator strategii ustalania stawekcampaign.bidding_strategy
Nazwa strategii ustalania stawekZasoby powiązane z określaniem stawek i powiązane z nimi pola można wybrać tylko w ramach strategii ustalania stawek i kampanii.
Źródło strategii ustalania stawekwycofane
Typ strategii ustalania stawekcampaign.bidding_strategy_type
Współczynnik odrzuceńwskaźnik.bounce_rate
CampaignId,campaign.id
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
Wartość konwersji wspomaganych kliknięciamiwycofane
Konwersje wspomagane kliknięciamiwycofane
Konwersje wspomagane kliknięciem po kliknięciuwycofane
Typ kliknięciasegment.click_type
Kliknięciadane.kliknięcia
Korekta konwersjisegment.conversion_adjustment
Segment opóźnienia konwersjisegment.conversion_or_adjustment_lag_bucket
Nazwa kategorii konwersjisegment.conversion_action_category
Zasobnik konwersji Lagsegment.conversion_lag_bucket
Współczynnik konwersjimetric.konwersje_z_interakcji_stawka
Identyfikator śledzenia konwersjisegment.conversion_action
NazwaTyp konwersjisegment.conversion_action_name
Wartość konwersjimetric.wartość_konwersji
Konwersjedane.konwersje
Kosztdata.cost_micros
Koszt wszystkich konwersjimetrics.per_all_conversions
Koszt konwersjidane.koszt_konwersji
CostPerCurrentModelAttributedConversiondata.cost_per_current_model_attributed_conversion
CPCad_group_criterion.effective_cpc_bid_micros
CPC – źródłoad_group_criterion.effective_cpc_bid_source,
Stawka za minutęad_group_criterion.effective_cpm_bid_micros
Wynik jakości kreacjiad_group_criterion.quality_info.creative_quality_score
Kryteriaad_group_criterion.keyword.text
UrlUrl przy kryteriachwycofane
Konwersje na różnych urządzeniachdata.cross_device_conversions
CTRdane.ctr
ObecnyModelAtrybutuKonwersjadata.current_model_attributed_conversions_value
ObecnyModelAtrybutmetric.current_model_attributed_conversions
NazwaKlientanazwa_klienta.nazwa_opisu
Datasegment.date
DzieńTygodniasegmenty.dzień_dzień_tygodnia
Urządzeniesegment.device
Współczynnik zaangażowaniawskaźnik.zaangażowanie
Wyświetlenia angażującewskaźniki.zaangażowanie
Rozszerzony CPCcampaign.manual_cpc.enhanced_cpc_enabled || campaign.percent_cpc.enhanced_cpc_enabled
AddAddClicksAtFirstPositionCpc,ad_group_criterion.position_estimates.estimated_add_clicks_at_first_position_cpc
Szacowany dodaćPoczątkowyKosztSt.ad_group_criterion.position_estimates.estimated_add_cost_at_first_position_cpc,
Źródło konwersji zewnętrznychsegmenty.źródło_konwersji_zewnętrznej
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Końcoweaplikacjewycofane
FinalMobileUrlsad_group_criterion.final_mobile_urls,
FinalUrlSuffix,ad_group_criterion.final_url_suffix,
Końcowe URL-ead_group_criterion.final_urls,
Pierwsza strona CPCad_group_criterion.position_estimates.first_page_cpc_micros,
Pierwsza pozycjaad_group_criterion.position_estimates.first_position_cpc_micros.
Przekazane z Gmailametric.gmail_forwards
Zapisane z Gmailametric.gmail_saves
Dodatkowe kliknięcia Gmailadata.gmail_additional_clicks
Ma wynik jakościwycofane
Historyczny wynik jakości kreacjiwskaźnik.historical_creative_quality_score
Historyczny wynik jakości strony docelowejmetric.historical_landing_page_quality_score
Wynik jakości historycznejmetrics.historical_quality_score (dane historyczne)
Historyczne prognozowane CTRwskaźnik.historiczna_wyszukiwanie_predykcyjna_ctr
Identyfikatorad_group_criterion.id
Wartość konwersji wspomaganych wyświetleniamiwycofane
Konwersje wspomagane wyświetleniamiwycofane
Konwersje wspomagane wyświetleniami po ostatnim kliknięciuwycofane
Wyświetlenia miniaturdane.wyświetlenia
Współcz. interakcjiwskaźnik.interakcja_stawka
Typy interakcjimetric.interaction_event_types
Interakcjemetric.interakcje
Jest wykluczającead_group_criterion.negative
Typ dopasowania słowa kluczowegoad_group_criterion.keyword.match_type
Identyfikatory etykietWybierz etykietę label.resource_name z zasobu ad_group_label
EtykietyWybierz etykietę label.name z zasobu ad_group_label
Miesiącsegmenty.miesiąc
MiesiącRoksegmenty.miesiąc_roku
Odsetek nowych użytkownikówmetric.percent_new_users
Wynik jakości po kliknięciuad_group_criterion.quality_info.post_click_quality_score
Wynik jakościad_group_criterion.quality_info.quality_score
Kwartałsegment.kwartalny
Udział w wyświetleniach u góry strony z sieci wyszukiwaniametric.search_absolute_top_impression_share
Udział w wyświetleniach u góry strony z sieci wyszukiwaniadata.search_budget_lost_absolute_top_impression_share
Udział w wyświetleniach u góry strony z sieci wyszukiwaniadata.search_budget_lost_top_impression_share
Udział w wyświetleniach z sieci wyszukiwaniadata.search_exact_match_impression_share
Udział w wyświetleniach z sieci wyszukiwaniadata.search_impression_share
Wyszukaj przewidywany CTRad_group_criterion.quality_info.search_predeced_ctr
Udział w wyświetleniach u góry strony z wyszukiwaniamimetric.search_rank_lost_absolute_top_impression_share
Udział w wyświetleniach z sieci wyszukiwaniametrics.search_rank_lost_impression_share
Udział w wyświetleniach u góry wyszukiwarkimetric.search_rank_lost_top_impression_share
Udział w wyświetleniach u góry strony z sieci wyszukiwaniadata.search_top_impression_share
Bokssegment.slot
Stanad_group_criterion.status
Stan wyświetlania w systemiead_group_criterion.system_serving_status
Procent wyświetleń u góry stronydata.top_impression_percent
Góra strony: CPCad_group_criterion.position_estimates.top_of_page_cpc_micros,
TrackingUrlTemplatead_group_criterion.tracking_url_template
Parametry niestandardowe adresu URLad_group_criterion.url_custom_parameters,
ValuePerAllConversiondane.wartość_na_konwersje_wszystkie
Wartość na konwersjędane.wartość_na konwersję
ValuePerCurrentModelAttributedConversiondata.value_per_current_model_attributed_conversion
Identyfikator branżyad_group_criterion.topic.topic_constant,
Stawka wideo 100 kw.dane.wideo_kwartyl_p100
WspółczynnikParunek25Wideodane.wideo_kwadrat_p25_stawka
Stawka wideo 50 kwartyladane.wideo_kwartyl_p50
Stawka wideo 75wskaźnik.film_kwadratowy_p75_stawka
Współczynnik obejrzeń filmudane.współczynnik_wyświetleń_filmu
Wyświetlenia filmówdane.wideo_wyświetlenia
Konwersje po obejrzeniudata.view_through_conversions
Tydzieńsegmenty.tydzień
Roksegmenty.rok

Etykieta

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Liczba reklam Grup dyskusyjnychwycofane
Liczba kryteriów grupwycofane
Liczba grup reklamwycofane
Liczba kampaniiwycofane
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Identyfikator etykietylabel.id
NazwaEtykietylabel.name
Liczba list użytkownikówwycofane

Strona docelowa

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
Widok aktywnydata.active_view_cpm
CTR Widoku aktywnegometric.active_view_ctr
Wyświetlenia w Widoku aktywnymdata.active_view_impression
Wymierność Widoku aktywnegometric.active_view_measurability
KosztMeasurable ActiveViewmetric.active_view_able_cost_micros
Widoczne wyświetlenia w Widoku aktywnymmetric.active_view_wymierne_wyświetlenia
Widok aktywnydata.active_view_viewability
Identyfikator Grupy reklamad_group.id
Nazwa Grupy reklamad_group.name
Stan grupy reklamad_group.status
TypsieciAd1Elementy AdNetworkType1 i AdNetworkType2 zostały połączone w segmenty.ad_network_type
Typsieci2segmenty.ad_network_type
TypKanałuReklamycampaign.advertising_channel_type
Wszystkie konwersjedane.wszystkie_konwersje
Średni kosztdane.średni_koszt
Średni CPCmetrics.average_cpc
ŚredniCPEdane.średni_cpe
Średni CPMwskaźnik.średni_cpm
Średnia wartość CPCwskaźnik.średni_cpv
Średnia pozycjawycofane
CampaignId,campaign.id
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
Typ kliknięciasegment.click_type
Kliknięciadane.kliknięcia
Współczynnik konwersjimetric.konwersje_z_interakcji_stawka
Wartość konwersjimetric.wartość_konwersji
Konwersjedane.konwersje
Kosztdata.cost_micros
Koszt konwersjidane.koszt_konwersji
Konwersje na różnych urządzeniachdata.cross_device_conversions
CTRdane.ctr
Datasegment.date
DzieńTygodniasegmenty.dzień_dzień_tygodnia
Urządzeniesegment.device
Współczynnik zaangażowaniawskaźnik.zaangażowanie
Wyświetlenia angażującewskaźniki.zaangażowanie
RozwiniętyFinalUrlUrlrozwiniętej_landing_page_view.expanded_final_url,
Wyświetlenia miniaturdane.wyświetlenia
Współcz. interakcjiwskaźnik.interakcja_stawka
Typy interakcjimetric.interaction_event_types
Interakcjemetric.interakcje
Miesiącsegmenty.miesiąc
MiesiącRoksegmenty.miesiąc_roku
Procent kliknięć dostosowanych do komórekdata.mobile_friendly_clicks_percent
Odsetek prawidłowych przyspieszonych stron mobilnychdata.valid_przyspieszone_mobilne_strony_kliknięcie_odsetka
Kwartałsegment.kwartalny
Bokssegment.slot
Wynik szybkościdane.szybkość_wyniku
UnexpandedFinalUrlString.image_page_view.unexpanded_final_url
Wartość na konwersjędane.wartość_na konwersję
Współczynnik obejrzeń filmudane.współczynnik_wyświetleń_filmu
Wyświetlenia filmówdane.wideo_wyświetlenia
Tydzieńsegmenty.tydzień
Roksegmenty.rok

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
Kod waluty kontaclient.currency_code [kod_waluty_klienta]
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Strefa czasowa kontacustomer.time_zone
Identyfikator Grupy reklamad_group.id
Nazwa Grupy reklamad_group.name
Stan grupy reklamad_group.status
Średni CPCmetrics.average_cpc
Średnia pozycjawycofane
CampaignId,campaign.id
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
Kliknięciadane.kliknięcia
Kliknięcia{1/}data.combined_clicks
Kliknięcia z bezpłatnych reklam łącznie na zapytaniemetric.combined_clicks_per_query
Połączone zapytaniareklamowemetryki.combined_queries
CTRdane.ctr
NazwaKlientanazwa_klienta.nazwa_opisu
Datasegment.date
DzieńTygodniasegmenty.dzień_dzień_tygodnia
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Wyświetlenia miniaturdane.wyświetlenia
Identyfikator słowa kluczowegosegmenty.słowo kluczowe.kryterium_grupy reklam
Słowo kluczowesegmenty.keyword.info.text
Miesiącsegmenty.miesiąc
MiesiącRoksegmenty.miesiąc_roku
Średnia pozycja w bezpłatnych wynikach wyszukiwaniawycofane
Kliknięcia pochodzące z bezpłatnych wyników wyszukiwaniadata.organic_clicks
Bezpłatne kliknięcia na zapytaniedane.organic_kliknięcia_na_zapytanie
Bezpłatne wyświetleniadane.organic_wyświetlenia
Bezpłatne wyświetlenia na zapytaniedane.organic_wyświetlenia_na_zapytanie
Zapytania wg bezpłatnych wyników wyszukiwaniametryki.organic_zapytania
Kwartałsegment.kwartalny
Rodzaj zapytaniawycofane
Zapytaniepłatne_wyszukiwane_hasła_bezpłatnie_wyszukiwane_hasło
Typ SerpSegment.search_engine_results_page_type
Tydzieńsegmenty.tydzień
Roksegmenty.rok

Skuteczność statusu rodzicielskiego

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
Kod waluty kontaclient.currency_code [kod_waluty_klienta]
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Strefa czasowa kontacustomer.time_zone
Widok aktywnydata.active_view_cpm
CTR Widoku aktywnegometric.active_view_ctr
Wyświetlenia w Widoku aktywnymdata.active_view_impression
Wymierność Widoku aktywnegometric.active_view_measurability
KosztMeasurable ActiveViewmetric.active_view_able_cost_micros
Widoczne wyświetlenia w Widoku aktywnymmetric.active_view_wymierne_wyświetlenia
Widok aktywnydata.active_view_viewability
Identyfikator Grupy reklamad_group.id
Nazwa Grupy reklamad_group.name
Stan grupy reklamad_group.status
TypsieciAd1Elementy AdNetworkType1 i AdNetworkType2 zostały połączone w segmenty.ad_network_type
Typsieci2segmenty.ad_network_type
Współczynnik wszystkich konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Wartość wszystkich konwersjimetric.all_conversions_value
Wszystkie konwersjedane.wszystkie_konwersje
Średni kosztdane.średni_koszt
Średni CPCmetrics.average_cpc
ŚredniCPEdane.średni_cpe
Średni CPMwskaźnik.średni_cpm
Średnia wartość CPCwskaźnik.średni_cpv
Identyfikator Grupy reklamad_group.base_ad_group
Identyfikatorkampanii podstawowejcampaign.base_campaign
Modyfikator stawekZasoby powiązane z określaniem stawek i powiązane z nimi pola można wybrać tylko w ramach strategii ustalania stawek i kampanii.
Identyfikator strategii ustalania stawekcampaign.bidding_strategy
Nazwa strategii ustalania stawekZasoby powiązane z określaniem stawek i powiązane z nimi pola można wybrać tylko w ramach strategii ustalania stawek i kampanii.
Typ strategii ustalania stawekZasoby powiązane z określaniem stawek i powiązane z nimi pola można wybrać tylko w ramach strategii ustalania stawek i kampanii.
CampaignId,campaign.id
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
Typ kliknięciasegment.click_type
Kliknięciadane.kliknięcia
Nazwa kategorii konwersjisegment.conversion_action_category
Współczynnik konwersjimetric.konwersje_z_interakcji_stawka
Identyfikator śledzenia konwersjisegment.conversion_action
NazwaTyp konwersjisegment.conversion_action_name
Wartość konwersjimetric.wartość_konwersji
Konwersjedane.konwersje
Kosztdata.cost_micros
Koszt wszystkich konwersjimetrics.per_all_conversions
Koszt konwersjidane.koszt_konwersji
CPCad_group_criterion.effective_cpc_bid_micros
CPC – źródłoad_group_criterion.effective_cpc_bid_source,
Stawka za minutęad_group_criterion.effective_cpm_bid_micros
Źródło stawki na minutęad_group_criterion.effective_cpm_bid_source,
Kryteriaad_group_criterion.statusal_status.type (typ grupy reklam)
UrlUrl przy kryteriachwycofane
Konwersje na różnych urządzeniachdata.cross_device_conversions
CTRdane.ctr
NazwaKlientanazwa_klienta.nazwa_opisu
Datasegment.date
DzieńTygodniasegmenty.dzień_dzień_tygodnia
Urządzeniesegment.device
Współczynnik zaangażowaniawskaźnik.zaangażowanie
Wyświetlenia angażującewskaźniki.zaangażowanie
Źródło konwersji zewnętrznychsegmenty.źródło_konwersji_zewnętrznej
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Końcoweaplikacjewycofane
FinalMobileUrlsad_group_criterion.final_mobile_urls,
Końcowe URL-ead_group_criterion.final_urls,
Przekazane z Gmailametric.gmail_forwards
Zapisane z Gmailametric.gmail_saves
Dodatkowe kliknięcia Gmailadata.gmail_additional_clicks
Identyfikatorad_group_criterion.id
Wyświetlenia miniaturdane.wyświetlenia
Współcz. interakcjiwskaźnik.interakcja_stawka
Typy interakcjimetric.interaction_event_types
Interakcjemetric.interakcje
Jest wykluczającead_group_criterion.negative
Ograniczeniead_group.targeting_setting.target_restrictions
Miesiącsegmenty.miesiąc
MiesiącRoksegmenty.miesiąc_roku
Kwartałsegment.kwartalny
Stanad_group_criterion.status
TrackingUrlTemplatead_group_criterion.tracking_url_template
Parametry niestandardowe adresu URLad_group_criterion.url_custom_parameters,
ValuePerAllConversiondane.wartość_na_konwersje_wszystkie
Wartość na konwersjędane.wartość_na konwersję
Stawka wideo 100 kw.dane.wideo_kwartyl_p100
WspółczynnikParunek25Wideodane.wideo_kwadrat_p25_stawka
Stawka wideo 50 kwartyladane.wideo_kwartyl_p50
Stawka wideo 75wskaźnik.film_kwadratowy_p75_stawka
Współczynnik obejrzeń filmudane.współczynnik_wyświetleń_filmu
Wyświetlenia filmówdane.wideo_wyświetlenia
Konwersje po obejrzeniudata.view_through_conversions
Tydzieńsegmenty.tydzień
Roksegmenty.rok

Obiekt zastępczy

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Identyfikator Grupy reklamad_group.id
Nazwa Grupy reklamad_group.name
Stan grupy reklamad_group.status
TypsieciAd1Elementy AdNetworkType1 i AdNetworkType2 zostały połączone w segmenty.ad_network_type
Typsieci2segmenty.ad_network_type
Współczynnik wszystkich konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Wartość wszystkich konwersjimetric.all_conversions_value
Wszystkie konwersjedane.wszystkie_konwersje
Średni kosztdane.średni_koszt
Średni CPCmetrics.average_cpc
ŚredniCPEdane.średni_cpe
Średni CPMwskaźnik.średni_cpm
Średnia wartość CPCwskaźnik.średni_cpv
Średnia pozycjawycofane
CampaignId,kampania
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
Typ kliknięciasegment.click_type
Kliknięciadane.kliknięcia
Nazwa kategorii konwersjisegment.conversion_action_category
Współczynnik konwersjimetric.konwersje_z_interakcji_stawka
Identyfikator śledzenia konwersjisegment.conversion_action
NazwaTyp konwersjisegment.conversion_action_name
Wartość konwersjimetric.wartość_konwersji
Konwersjedane.konwersje
Kosztdata.cost_micros
Koszt wszystkich konwersjimetrics.per_all_conversions
Koszt konwersjidane.koszt_konwersji
Konwersje na różnych urządzeniachdata.cross_device_conversions
CTRdane.ctr
Datasegment.date
DzieńTygodniasegmenty.dzień_dzień_tygodnia
Urządzeniesegment.device
Współczynnik zaangażowaniawskaźnik.zaangażowanie
Wyświetlenia angażującewskaźniki.zaangażowanie
ExtensionPlaceholderCreativeIdad_group_ad.resource_name,
Typ zmiennej rozszerzeniafeed_placeholder_view.placeholder_type
Źródło konwersji zewnętrznychsegmenty.źródło_konwersji_zewnętrznej
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Wyświetlenia miniaturdane.wyświetlenia
Współcz. interakcjiwskaźnik.interakcja_stawka
Typy interakcjimetric.interaction_event_types
Interakcjemetric.interakcje
Miesiącsegmenty.miesiąc
MiesiącRoksegmenty.miesiąc_roku
Kwartałsegment.kwartalny
Bokssegment.slot
ValuePerAllConversiondane.wartość_na_konwersje_wszystkie
Wartość na konwersjędane.wartość_na konwersję
Współczynnik obejrzeń filmudane.współczynnik_wyświetleń_filmu
Wyświetlenia filmówdane.wideo_wyświetlenia
Konwersje po obejrzeniudata.view_through_conversions
Tydzieńsegmenty.tydzień
Roksegmenty.rok

Element kanału RSS symbolu zastępczego

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
Kod waluty kontaclient.currency_code [kod_waluty_klienta]
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Strefa czasowa kontacustomer.time_zone
Identyfikator Grupy reklamad_group.id
Nazwa Grupy reklamad_group.name
Stan grupy reklamad_group.status
Identyfikator reklamyad_group_ad.resource_name,
TypsieciAd1Elementy AdNetworkType1 i AdNetworkType2 zostały połączone w segmenty.ad_network_type
Typsieci2segmenty.ad_network_type
Współczynnik wszystkich konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Wartość wszystkich konwersjimetric.all_conversions_value
Wszystkie konwersjedane.wszystkie_konwersje
Wartości atrybutówfeed_item.attribute_values
Średni kosztdane.średni_koszt
Średni CPCmetrics.average_cpc
ŚredniCPEdane.średni_cpe
Średni CPMwskaźnik.średni_cpm
Średnia wartość CPCwskaźnik.średni_cpv
Średnia pozycjawycofane
CampaignId,campaign.id
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
Typ kliknięciasegment.click_type
Kliknięciadane.kliknięcia
Nazwa kategorii konwersjisegment.conversion_action_category
Współczynnik konwersjimetric.konwersje_z_interakcji_stawka
Identyfikator śledzenia konwersjisegment.conversion_action
NazwaTyp konwersjisegment.conversion_action_name
Wartość konwersjimetric.wartość_konwersji
Konwersjedane.konwersje
Kosztdata.cost_micros
Koszt wszystkich konwersjimetrics.per_all_conversions
Koszt konwersjidane.koszt_konwersji
Kryteriawycofane
Konwersje na różnych urządzeniachdata.cross_device_conversions
CTRdane.ctr
NazwaKlientanazwa_klienta.nazwa_opisu
Datasegment.date
DzieńTygodniasegmenty.dzień_dzień_tygodnia
Urządzeniesegment.device
Ustawienie urządzeniaPlik danych „item_item_target.device” jest dostępny w ramach pola FROM kanału_item_target
NazwaShortShortsInformacje o zasadach znajdziesz w pliku Feed_item.policy_infos.
EndTimefeed_item.end_date_time
Współczynnik zaangażowaniawskaźnik.zaangażowanie
Wyświetlenia angażującewskaźniki.zaangażowanie
Źródło konwersji zewnętrznychsegmenty.źródło_konwersji_zewnętrznej
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Identyfikator kanałuplik_danych.plik
Identyfikator elementu kanałufeed_item.id
Identyfikator kierowania geograficznegoid_item_item.feed_item_target_id
Ograniczenie kierowania geograficznegofeed_item.geo_targeting_restriction
Wyświetlenia miniaturdane.wyświetlenia
Współcz. interakcjiwskaźnik.interakcja_stawka
Typy interakcjimetric.interaction_event_types
Interakcjemetric.interakcje
Samodzielna akcjaSegment.interaction_on_this_extension
Typ dopasowania słowa kluczowegoFeed_item_target.keyword.match_type
Identyfikator kierowania na słowa kluczoweid_item_item.feed_item_target_id
Typ dopasowania słowa kluczowegoFeed_item_target.keyword.match_type
Tekst kierowania na słowa kluczowefeed_item_target.keyword.text
Miesiącsegmenty.miesiąc
MiesiącRoksegmenty.miesiąc_roku
Typ obiektu zastępczegoSegment.placeholder_type (segment)
Kwartałsegment.kwartalny
Schedulingfeed_item_target.ad_schedule
Bokssegment.slot
StartTimefeed_item.start_date_time
Stanplik_danych.stan
Kierowanienagrupęreklamfeed_item_target.ad_group
Kierowaniekampaniifeed_item_target.campaign
Parametry niestandardowe adresu URLfeed_item.url_custom_parameters
ValidationDetailsInformacje o zasadach znajdziesz w pliku Feed_item.policy_infos.
ValuePerAllConversiondane.wartość_na_konwersje_wszystkie
Wartość na konwersjędane.wartość_na konwersję
Współczynnik obejrzeń filmudane.współczynnik_wyświetleń_filmu
Wyświetlenia filmówdane.wideo_wyświetlenia
Tydzieńsegmenty.tydzień
Roksegmenty.rok

Raport skuteczności miejsc docelowych

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
Kod waluty kontaclient.currency_code [kod_waluty_klienta]
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Strefa czasowa kontacustomer.time_zone
Widok aktywnydata.active_view_cpm
CTR Widoku aktywnegometric.active_view_ctr
Wyświetlenia w Widoku aktywnymdata.active_view_impression
Wymierność Widoku aktywnegometric.active_view_measurability
KosztMeasurable ActiveViewmetric.active_view_able_cost_micros
Widoczne wyświetlenia w Widoku aktywnymmetric.active_view_wymierne_wyświetlenia
Widok aktywnydata.active_view_viewability
Identyfikator Grupy reklamad_group.id
Nazwa Grupy reklamad_group.name
Stan grupy reklamad_group.status
TypsieciAd1Elementy AdNetworkType1 i AdNetworkType2 zostały połączone w segmenty.ad_network_type
Typsieci2segmenty.ad_network_type
Współczynnik wszystkich konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Wartość wszystkich konwersjimetric.all_conversions_value
Wszystkie konwersjedane.wszystkie_konwersje
Średni kosztdane.średni_koszt
Średni CPCmetrics.average_cpc
ŚredniCPEdane.średni_cpe
Średni CPMwskaźnik.średni_cpm
Średnia wartość CPCwskaźnik.średni_cpv
Identyfikator Grupy reklamad_group.base_ad_group
Identyfikatorkampanii podstawowejcampaign.base_campaign
Modyfikator stawekad_group_criterion.bid_modifier,
Identyfikator strategii ustalania stawekcampaign.bidding_strategy
Nazwa strategii ustalania stawekbidding_strategy.name
Typ strategii ustalania stawekbid_strategy.type
CampaignId,campaign.id
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
Typ kliknięciasegment.click_type
Kliknięciadane.kliknięcia
Nazwa kategorii konwersjisegment.conversion_action_category
Współczynnik konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Identyfikator śledzenia konwersjisegment.conversion_action
NazwaTyp konwersjisegment.conversion_action_name
Wartość konwersjimetric.wartość_konwersji
Konwersjedane.konwersje
Kosztdata.cost_micros
Koszt wszystkich konwersjimetrics.per_all_conversions
Koszt konwersjidane.koszt_konwersji
CPCad_group_criterion.effective_cpc_bid_micros
CPC – źródłoad_group_criterion.effective_cpc_bid_source,
Stawka za minutęad_group_criterion.effective_cpm_bid_micros
Źródło stawki na minutęad_group_criterion.effective_cpm_bid_source,
Kryteriaad_group_criterion.placement.url
UrlUrl przy kryteriachwycofane
Konwersje na różnych urządzeniachdata.cross_device_conversions
CTRdane.ctr
NazwaKlientanazwa_klienta.nazwa_opisu
Datasegment.date
DzieńTygodniasegmenty.dzień_dzień_tygodnia
Urządzeniesegment.device
Nazwa wyświetlanaZwraca adres URL przeglądarki dla witryn oraz YouTube, filmu i kanału.
Współczynnik zaangażowaniawskaźnik.zaangażowanie
Wyświetlenia angażującewskaźniki.zaangażowanie
Źródło konwersji zewnętrznychsegmenty.źródło_konwersji_zewnętrznej
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Końcoweaplikacjewycofane
FinalMobileUrlsad_group_criterion.final_mobile_urls,
Końcowe URL-ead_group_criterion.final_urls,
Przekazane z Gmailametric.gmail_forwards
Zapisane z Gmailametric.gmail_saves
Dodatkowe kliknięcia Gmailadata.gmail_additional_clicks
Identyfikatorad_group_criterion.id
Wyświetlenia miniaturdane.wyświetlenia
Współcz. interakcjiwskaźnik.interakcja_stawka
Typy interakcjimetric.interaction_event_types
Interakcjemetric.interakcje
Jest wykluczającead_group_criterion.negative
Ograniczeniead_group.targeting_setting.target_restrictions
Miesiącsegmenty.miesiąc
MiesiącRoksegmenty.miesiąc_roku
Kwartałsegment.kwartalny
Stanad_group_criterion.status
TrackingUrlTemplatead_group_criterion.tracking_url_template
Parametry niestandardowe adresu URLad_group_criterion.url_custom_parameters,
ValuePerAllConversiondane.wartość_na_konwersje_wszystkie
Wartość na konwersjędane.wartość_na konwersję
Stawka wideo 100 kw.dane.wideo_kwartyl_p100
WspółczynnikParunek25Wideodane.wideo_kwadrat_p25_stawka
Stawka wideo 50 kwartyladane.wideo_kwartyl_p50
Stawka wideo 75wskaźnik.film_kwadratowy_p75_stawka
Współczynnik obejrzeń filmudane.współczynnik_wyświetleń_filmu
Wyświetlenia filmówdane.wideo_wyświetlenia
Konwersje po obejrzeniudata.view_through_conversions
Tydzieńsegmenty.tydzień
Roksegmenty.rok

Podział produktu

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Identyfikator Grupy reklamad_group.id
Nazwa Grupy reklamad_group.name
Stan grupy reklamad_group.status
TypsieciAd1Elementy AdNetworkType1 i AdNetworkType2 zostały połączone w segmenty.ad_network_type
Typsieci2segmenty.ad_network_type
Współczynnik wszystkich konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Wartość wszystkich konwersjimetric.all_conversions_value
Wszystkie konwersjedane.wszystkie_konwersje
Średni CPCmetrics.average_cpc
Średni CPMwskaźnik.średni_cpm
Porównawcza_maks. CPCdata.Benchmark_average_max_cpc
PorównawczyMetrics.Benchmark_ctr
Typ strategii ustalania stawekcampaign.bidding_strategy_type
CampaignId,campaign.id
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
Typ kliknięciasegment.click_type
Kliknięciadane.kliknięcia
Nazwa kategorii konwersjisegment.conversion_action_category
Współczynnik konwersjimetric.konwersje_z_interakcji_stawka
Identyfikator śledzenia konwersjisegment.conversion_action
NazwaTyp konwersjisegment.conversion_action_name
Wartość konwersjimetric.wartość_konwersji
Konwersjedane.konwersje
Kosztdata.cost_micros
Koszt wszystkich konwersjimetrics.per_all_conversions
Koszt konwersjidane.koszt_konwersji
CPCad_group_criterion.cpc_bid_micros
UrlUrl przy kryteriachwycofane
Konwersje na różnych urządzeniachdata.cross_device_conversions
CTRdane.ctr
Datasegment.date
DzieńTygodniasegmenty.dzień_dzień_tygodnia
Urządzeniesegment.device
Źródło konwersji zewnętrznychsegmenty.źródło_konwersji_zewnętrznej
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
FinalUrlSuffix,ad_group_criterion.final_url_suffix,
Identyfikatorad_group_criterion.id
Wyświetlenia miniaturdane.wyświetlenia
Jest wykluczającead_group_criterion.negative
Miesiącsegmenty.miesiąc
MiesiącRoksegmenty.miesiąc_roku
Identyfikator kryterium nadrzędnegoad_group_criterion.listing_group.parent_ad_group_criterion
Typ podziałuad_group_criterion.listing_group.type (typ grupy reklam)
Grupa produktówwycofane
Kwartałsegment.kwartalny
Udział w wyświetleniach u góry strony z sieci wyszukiwaniametric.search_absolute_top_impression_share
SearchClickSharedata.search_click_share
Udział w wyświetleniach z sieci wyszukiwaniadata.search_impression_share
TrackingUrlTemplatead_group_criterion.tracking_url_template
Parametry niestandardowe adresu URLad_group_criterion.url_custom_parameters,
ValuePerAllConversiondane.wartość_na_konwersje_wszystkie
Wartość na konwersjędane.wartość_na konwersję
Konwersje po obejrzeniudata.view_through_conversions
Tydzieńsegmenty.tydzień
Roksegmenty.rok

Skuteczność wyszukiwanych haseł

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
Procent wyświetleń na najwyższej pozycjimetric.absolute_top_impression_percent
Kod waluty kontaclient.currency_code [kod_waluty_klienta]
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Strefa czasowa kontacustomer.time_zone
Format reklamywycofane
Identyfikator Grupy reklamad_group.id
Nazwa Grupy reklamad_group.name
Stan grupy reklamad_group.status
TypsieciAd1Elementy AdNetworkType1 i AdNetworkType2 zostały połączone w segmenty.ad_network_type
Typsieci2segmenty.ad_network_type
Współczynnik wszystkich konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Wartość wszystkich konwersjimetric.all_conversions_value
Wszystkie konwersjedane.wszystkie_konwersje
Średni kosztdane.średni_koszt
Średni CPCmetrics.average_cpc
ŚredniCPEdane.średni_cpe
Średni CPMwskaźnik.średni_cpm
Średnia wartość CPCwskaźnik.średni_cpv
Średnia pozycjawycofane
CampaignId,campaign.id
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
Kliknięciadane.kliknięcia
Nazwa kategorii konwersjisegment.conversion_action_category
Współczynnik konwersjimetric.konwersje_z_interakcji_stawka
Identyfikator śledzenia konwersjisegment.conversion_action
NazwaTyp konwersjisegment.conversion_action_name
Wartość konwersjimetric.wartość_konwersji
Konwersjedane.konwersje
Kosztdata.cost_micros
Koszt wszystkich konwersjimetrics.per_all_conversions
Koszt konwersjidane.koszt_konwersji
Identyfikator reklamyad_group_ad.ad.id
Konwersje na różnych urządzeniachdata.cross_device_conversions
CTRdane.ctr
NazwaKlientanazwa_klienta.nazwa_opisu
Datasegment.date
DzieńTygodniasegmenty.dzień_dzień_tygodnia
Docelowy adres URLwycofane
Urządzeniesegment.device
Współczynnik zaangażowaniawskaźnik.zaangażowanie
Wyświetlenia angażującewskaźniki.zaangażowanie
Źródło konwersji zewnętrznychsegmenty.źródło_konwersji_zewnętrznej
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Końcowy URLad_group_ad.ad.final_urls,
Wyświetlenia miniaturdane.wyświetlenia
Współcz. interakcjiwskaźnik.interakcja_stawka
Typy interakcjimetric.interaction_event_types
Interakcjemetric.interakcje
Identyfikator słowa kluczowegosegmenty.słowo kluczowe.kryterium_grupy reklam
Słowo kluczowesegmenty.keyword.info.text
Miesiącsegmenty.miesiąc
MiesiącRoksegmenty.miesiąc_roku
Kwartałsegment.kwartalny
Zapytaniewyszukiwane_hasło_odwiedzenie.wyszukiwane_hasło
Zapytanie_dopasowania_z_wariantemsegment.search_term_match_type
Stan kierowania zapytaniawyszukiwane_hasło_widok.stanu
Procent wyświetleń u góry stronydata.top_impression_percent
TrackingUrlTemplatead_group_ad.ad.tracking_url_template
ValuePerAllConversiondane.wartość_na_konwersje_wszystkie
Wartość na konwersjędane.wartość_na konwersję
Stawka wideo 100 kw.dane.wideo_kwartyl_p100
WspółczynnikParunek25Wideodane.wideo_kwadrat_p25_stawka
Stawka wideo 50 kwartyladane.wideo_kwartyl_p50
Stawka wideo 75wskaźnik.film_kwadratowy_p75_stawka
Współczynnik obejrzeń filmudane.współczynnik_wyświetleń_filmu
Wyświetlenia filmówdane.wideo_wyświetlenia
Konwersje po obejrzeniudata.view_through_conversions
Tydzieńsegmenty.tydzień
Roksegmenty.rok

Wspólny zestaw

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Liczba członkówshared_set.member_count,
Nazwashared_set.name
Liczba referencyjnashared_set.reference_count,
SharedSetId,shared_set.id
Stanshared_set.status,
Typshared_set.type,

Kryteria wspólnego zestawu

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Kryteriashared_criterion.keyword.text LUB shared_criterion.placement.url itd.
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Identyfikatoridentyfikator_kryterium_kryterium
Typ dopasowania słowa kluczowegowspólny_kryterium.słowo kluczowe.typ_dopasowania
SharedSetId,shared_set.id

Skuteczność Zakupów

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Identyfikator Grupy reklamad_group.id
Nazwa Grupy reklamad_group.name
Stan grupy reklamad_group.status
TypsieciAd1Elementy AdNetworkType1 i AdNetworkType2 zostały połączone w segmenty.ad_network_type
Typsieci2segmenty.ad_network_type
Identyfikator pośrednikaSegment.product_aggregator_id
Współczynnik wszystkich konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Wartość wszystkich konwersjimetric.all_conversions_value
Wszystkie konwersjedane.wszystkie_konwersje
Średni CPCmetrics.average_cpc
MarkaSegment.product_brand
CampaignId,campaign.id
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
KategoriaL1segment.product_bidding_category_level1
KategoriaL2segment.product_bidding_category_level2
KategoriaL3segment.product_bidding_category_level3
KategoriaL4Segment.product_bidding_category_level4
KategoriaL5segment.product_bidding_category_level5
kanałusegment.product_channel
Wyłączność kanałuSegment.product_channel_wyłączność
Typ kliknięciasegment.click_type
Kliknięciadane.kliknięcia
Nazwa kategorii konwersjisegment.conversion_action_category
Współczynnik konwersjimetric.konwersje_z_interakcji_stawka
Identyfikator śledzenia konwersjisegment.conversion_action
NazwaTyp konwersjisegment.conversion_action_name
Wartość konwersjimetric.wartość_konwersji
Konwersjedane.konwersje
Kosztdata.cost_micros
Koszt wszystkich konwersjimetrics.per_all_conversions
Koszt konwersjidane.koszt_konwersji
Identyfikator kryteriów krajusegment.produkt_kraj
Konwersje na różnych urządzeniachdata.cross_device_conversions
CTRdane.ctr
Atrybut niestandardowy0Segment.product_custom_attribute0
Atrybut niestandardowy1Segment.product_custom_attribute1
Atrybut niestandardowy 2Segment.product_custom_attribute2
Atrybut niestandardowy3Segment.product_custom_attribute3
Atrybut niestandardowy 4Segment.product_custom_attribute4
Datasegment.date
DzieńTygodniasegmenty.dzień_dzień_tygodnia
Urządzeniesegment.device
Źródło konwersji zewnętrznychsegmenty.źródło_konwersji_zewnętrznej
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Wyświetlenia miniaturdane.wyświetlenia
Identyfikator kryteriów językasegment.product_language
Identyfikator sprzedawcySegment.product_merchant_id
Miesiącsegmenty.miesiąc
Identyfikator ofertySegment.product_item_id [identyfikator_produktu_produktu]
Stan produktusegment.product_condition (stan) produktu
Nazwa produktusegment.product_title
TypProduktuL1Segment.product_type_l1
TypProduktuL2Segment.product_type_l2
TypProduktuL3Segment.product_type_l3
TypProduktuL4Segment.product_type_l4
TypProduktuL5Segment.product_type_l5
Kwartałsegment.kwartalny
Udział w wyświetleniach u góry strony z sieci wyszukiwaniametric.search_absolute_top_impression_share
SearchClickSharedata.search_click_share
Udział w wyświetleniach z sieci wyszukiwaniadata.search_impression_share
Identyfikator sklepusegment.product_store_id,
ValuePerAllConversiondane.wartość_na_konwersje_wszystkie
Wartość na konwersjędane.wartość_na konwersję
Tydzieńsegmenty.tydzień
Roksegmenty.rok

Skuteczność URL

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
Kod waluty kontaclient.currency_code [kod_waluty_klienta]
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Strefa czasowa kontacustomer.time_zone
Widok aktywnydata.active_view_cpm
CTR Widoku aktywnegometric.active_view_ctr
Wyświetlenia w Widoku aktywnymdata.active_view_impression
Wymierność Widoku aktywnegometric.active_view_measurability
KosztMeasurable ActiveViewmetric.active_view_able_cost_micros
Widoczne wyświetlenia w Widoku aktywnymmetric.active_view_wymierne_wyświetlenia
Widok aktywnydata.active_view_viewability
Format reklamywycofane
Stan kryterium grupy reklamwycofane
Identyfikator Grupy reklamad_group.id
Nazwa Grupy reklamad_group.name
Stan grupy reklamad_group.status
TypsieciAd1Elementy AdNetworkType1 i AdNetworkType2 zostały połączone w segmenty.ad_network_type
Typsieci2segmenty.ad_network_type
Współczynnik wszystkich konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Wartość wszystkich konwersjimetric.all_conversions_value
Wszystkie konwersjedane.wszystkie_konwersje
Średni kosztdane.średni_koszt
Średni CPCmetrics.average_cpc
ŚredniCPEdane.średni_cpe
Średni CPMwskaźnik.średni_cpm
Średnia wartość CPCwskaźnik.średni_cpv
CampaignId,campaign.id
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
Kliknięciadane.kliknięcia
Nazwa kategorii konwersjisegment.conversion_action_category
Współczynnik konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Identyfikator śledzenia konwersjisegment.conversion_action
NazwaTyp konwersjisegment.conversion_action_name
Wartość konwersjimetric.wartość_konwersji
Konwersjedane.konwersje
Kosztdata.cost_micros
Koszt wszystkich konwersjimetrics.per_all_conversions
Koszt konwersjidane.koszt_konwersji
Parametry kryteriówwycofane
Konwersje na różnych urządzeniachdata.cross_device_conversions
CTRdane.ctr
NazwaKlientanazwa_klienta.nazwa_opisu
Datasegment.date
DzieńTygodniasegmenty.dzień_dzień_tygodnia
Urządzeniesegment.device
Nazwa wyświetlanaszczegóły_miejsca_wyświetlania.nazwa_wyświetlania
Domenaszczegóły_miejsca_docelowego_miejsca_docelowego_grupy_miejsc_docelowej
Współczynnik zaangażowaniawskaźnik.zaangażowanie
Wyświetlenia angażującewskaźniki.zaangażowanie
Źródło konwersji zewnętrznychsegmenty.źródło_konwersji_zewnętrznej
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Wyświetlenia miniaturdane.wyświetlenia
Współcz. interakcjiwskaźnik.interakcja_stawka
Typy interakcjimetric.interaction_event_types
Interakcjemetric.interakcje
Automatyczna optymalizacjawycofane
IsBidOnPathwycofane
Wykluczona Ścieżkawycofane
Miesiącsegmenty.miesiąc
MiesiącRoksegmenty.miesiąc_roku
Kwartałsegment.kwartalny
Adres URLszczegóły_miejsca_docelowego.target_url
ValuePerAllConversiondane.wartość_na_konwersje_wszystkie
Wartość na konwersjędane.wartość_na konwersję
Stawka wideo 100 kw.dane.wideo_kwartyl_p100
WspółczynnikParunek25Wideodane.wideo_kwadrat_p25_stawka
Stawka wideo 50 kwartyladane.wideo_kwartyl_p50
Stawka wideo 75wskaźnik.film_kwadratowy_p75_stawka
Współczynnik obejrzeń filmudane.współczynnik_wyświetleń_filmu
Wyświetlenia filmówdane.wideo_wyświetlenia
Konwersje po obejrzeniudata.view_through_conversions
Tydzieńsegmenty.tydzień
Roksegmenty.rok

Odległość reklamy użytkownika

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
Kod waluty kontaclient.currency_code [kod_waluty_klienta]
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Strefa czasowa kontacustomer.time_zone
TypsieciAd1Elementy AdNetworkType1 i AdNetworkType2 zostały połączone w segmenty.ad_network_type
Typsieci2segmenty.ad_network_type
Współczynnik wszystkich konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Wartość wszystkich konwersjimetric.all_conversions_value
Wszystkie konwersjedane.wszystkie_konwersje
Średni CPCmetrics.average_cpc
Średni CPMwskaźnik.średni_cpm
Średnia pozycjawycofane
CampaignId,campaign.id
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
Kliknięciadane.kliknięcia
Nazwa kategorii konwersjisegment.conversion_action_category
Współczynnik konwersjimetric.konwersje_z_interakcji_stawka
Identyfikator śledzenia konwersjisegment.conversion_action
NazwaTyp konwersjisegment.conversion_action_name
Wartość konwersjimetric.wartość_konwersji
Konwersjedane.konwersje
Kosztdata.cost_micros
Koszt wszystkich konwersjimetrics.per_all_conversions
Koszt konwersjidane.koszt_konwersji
Konwersje na różnych urządzeniachdata.cross_device_conversions
CTRdane.ctr
NazwaKlientanazwa_klienta.nazwa_opisu
Datasegment.date
DzieńTygodniasegmenty.dzień_dzień_tygodnia
Urządzeniesegment.device
Zasobnik odległościdystans_odcinka.distance_bucket
Źródło konwersji zewnętrznychsegmenty.źródło_konwersji_zewnętrznej
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Wyświetlenia miniaturdane.wyświetlenia
Miesiącsegmenty.miesiąc
MiesiącRoksegmenty.miesiąc_roku
Kwartałsegment.kwartalny
ValuePerAllConversiondane.wartość_na_konwersje_wszystkie
Wartość na konwersjędane.wartość_na konwersję
Konwersje po obejrzeniudata.view_through_conversions
Tydzieńsegmenty.tydzień
Roksegmenty.rok

Skuteczność wideo

Pobierz jako plik CSV

Mapowanie pól interfejsu API AdWords do interfejsu Google Ads API
Kod waluty kontaclient.currency_code [kod_waluty_klienta]
NazwaOpisu kontanazwa_klienta.nazwa_opisu
Strefa czasowa kontacustomer.time_zone
Identyfikator Grupy reklamad_group.id
Nazwa Grupy reklamad_group.name
Stan grupy reklamad_group.status
TypsieciAd1Elementy AdNetworkType1 i AdNetworkType2 zostały połączone w segmenty.ad_network_type
Typsieci2segmenty.ad_network_type
Współczynnik wszystkich konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Wartość wszystkich konwersjimetric.all_conversions_value
Wszystkie konwersjedane.wszystkie_konwersje
Średni CPMwskaźnik.średni_cpm
Średnia wartość CPCwskaźnik.średni_cpv
CampaignId,campaign.id
Nazwa kampaniicampaign.name
Stan kampaniicampaign.status
Typ kliknięciasegment.click_type
Kliknięciadane.kliknięcia
Nazwa kategorii konwersjisegment.conversion_action_category
Współczynnik konwersjimetrics.all_conversions_from_interactions_rate
Identyfikator śledzenia konwersjisegment.conversion_action
NazwaTyp konwersjisegment.conversion_action_name
Wartość konwersjimetric.wartość_konwersji
Konwersjedane.konwersje
Kosztdata.cost_micros
Koszt wszystkich konwersjimetrics.per_all_conversions
Koszt konwersjidane.koszt_konwersji
Identyfikator reklamyad_group_ad.ad.id
Stan kreacjiad_group_ad.status
Konwersje na różnych urządzeniachdata.cross_device_conversions
CTRdane.ctr
NazwaKlientanazwa_klienta.nazwa_opisu
Datasegment.date
DzieńTygodniasegmenty.dzień_dzień_tygodnia
Urządzeniesegment.device
Współczynnik zaangażowaniawskaźnik.zaangażowanie
Wyświetlenia angażującewskaźniki.zaangażowanie
Źródło konwersji zewnętrznychsegmenty.źródło_konwersji_zewnętrznej
ZewnętrznyKlientKlientacustomer.id
Wyświetlenia miniaturdane.wyświetlenia
Miesiącsegmenty.miesiąc
MiesiącRoksegmenty.miesiąc_roku
Kwartałsegment.kwartalny
ValuePerAllConversiondane.wartość_na_konwersje_wszystkie
Identyfikator kanału wideovideo.channel_id,
Czas trwania wideovideo.duration_millis
Identyfikator filmuvideo.id
Stawka wideo 100 kw.dane.wideo_kwartyl_p100
WspółczynnikParunek25Wideodane.wideo_kwadrat_p25_stawka
Stawka wideo 50 kwartyladane.wideo_kwartyl_p50
Stawka wideo 75wskaźnik.film_kwadratowy_p75_stawka
Tytuł filmuvideo.title,
Współczynnik obejrzeń filmudane.współczynnik_wyświetleń_filmu
Wyświetlenia filmówdane.wideo_wyświetlenia
Konwersje po obejrzeniudata.view_through_conversions
Tydzieńsegmenty.tydzień
Roksegmenty.rok