نمای کلی API مدیریت

API مدیریت خدمات بازی‌های Google Play به شما امکان می‌دهد تا تماس‌های REST را برای کنترل برنامه‌ای فراداده‌های زیربنای ویژگی‌های خدمات بازی‌های Google Play صادر کنید. این API آزمایش شما از ویژگی‌های خدمات بازی‌های Google Play را ساده می‌کند و به شما انعطاف‌پذیری را هنگام مدیریت بازی‌های خود برای رسیدگی به تقلب و تعمیر حساب‌های بازیکن می‌دهد.

با API مدیریت خدمات بازی‌های Google Play، می‌توانید این وظایف را انجام دهید:

 • بازنشانی مقادیر برای این منابع:
  • دستاوردها
  • مناسبت ها
  • مطابقت نوبتی (منسوخ شده)
  • اتاق بیدرنگ (منسوخ شده)
  • ابرداده تابلوهای امتیازات برای بازیکن تأیید شده فعلی یا برای همه بازیکنان
 • بازیکنان را از تابلوهای امتیازات در بازی های منتشر شده پنهان کنید

برای اطلاعات بیشتر، به مرجع API و برنامه نمونه ابزارهای مدیریت مراجعه کنید.