مثال Wrapper پرس و جو جدول این مثال از صفحه گسترده زیر استفاده می کند:
http://spreadsheets.google.com/pub?key=rh_6pF1K_XsruwVr_doofvw

تعداد سطر برای نمایش: