ตัวอย่าง Wrapper การค้นหา
ตัวอย่างนี้ใช้สเปรดชีตต่อไปนี้
https://spreadsheets.google.com/pub?key=rCaVQNfFDMhOM6ENNYeYZ9Q